ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2022 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี / ดำรงค์ มากระจัน

โดย ดำรงค์ มากระจัน.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 332.0412 ด493ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 332.0412 ด493ค] (1).

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / เจตพัฒน์ ช่วยประสาทวัฒนา

โดย จตพัฒน์ ช่วยประสาทวัฒนา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 352.1409593 จ697บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 352.1409593 จ697บ] (1).

ภาวะผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี / สุภาวดี ติมินทระ

โดย สุภาวดี ติมินทระ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 307.14 ส839ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 307.14 ส839ภ] (1).

แรงจูงใจในการทำหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : วิทยานิพนธ์ = The village health volunteers motive toward their work / สิทธิ์ชัย ชูจีน

โดย สิทธิ์ชัย ชูจีน.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 613 ส722ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: The village health volunteers motive toward their work.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 613 ส722ร] (2).

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : วิทยานิพนธ์ / สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

โดย สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 025.04 ส555ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 025.04 ส555ก] (1).

การศึกษาสมรรถนะของอาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = A study of lecturers' competency in business administration program in faculty of management sciences, phetchaburi rajabhat university / รักเกียรติ หงษ์ทอง

โดย รักเกียรติ หงษ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 378.199 ร282ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: A study of lecturers' competency in business administration program in faculty of management sciences, phetchaburi rajabhat university.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 378.199 ร282ก] (1).

แบบภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : วิทยานิพนธ์ / พิชญาภา คำทอง

โดย พิชญาภา คำทอง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 362.12 พ639บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2551หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2551 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 362.12 พ639บ] (1).

พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ทางชีวภาพของมะขวิด : วิทยานิพนธ์ = Phytochemical screening and biological activity of feronia limonia L. / วรรณา วัฒนา

โดย วรรณา วัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 580 ว267พ 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: Phytochemical screening and biological activity of feronia limonia L..สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 580 ว267พ 2557] (2).

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี : วิทยานิพนธ์ / นวลนภา ริมโพธิ์เงิน

โดย นวลนภา ริมโพธิ์เงิน.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 378.154 น319พ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: Behavior towards the use of information technology of Vocational Certificate Level Students at Udon Thani Polytechnic College.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 378.154 น319พ 2554] (1).

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี : วิทยานิพนธ์ / สมนึก อุ่นแก้ว

โดย สมนึก อุ่นแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 025.26 ส253ก 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554ชื่อเรื่องอื่น: The development of database system for register short couse polytechnic of udonthani college.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 025.26 ส253ก 2554] (1).

บทเรียนออนไลน์วิชาไมโครโพรเซสเซอร์ โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ : วิทยานิพนธ์ / สันทนา สงครินทร์

โดย สันทนา สงครินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.33 ส588บ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: The construction of online learning package by using learning management system on microprocessor.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.33 ส588บ 2554] (1).

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : วิทยานิพนธ์ / สุนิดา เมืองสมบัติ

โดย สุนิดา เมืองสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 378.11 ส817ศ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: A study of using information technology of personnel the muban Chombueng rajabhat university.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 378.11 ส817ศ 2554] (1).

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย : วิทยานิพนธ์ / วรรณิศา พิทักษ์กุล

โดย วรรณิศา พิทักษ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 378.154 ว269ศ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: A study to used information technology of personnel at Nongkhai Technical College.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 378.154 ว269ศ 2554] (1).

การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนนอกเวลาของครู กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี : วิทยานิพนธ์ / วุฒิภัทร บุตรธนู

โดย วุฒิภัทร บุตรธนู.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 378.154 ว868ก 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: The development inform system bringing pays instruction overtime pay of a teacher.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 378.154 ว868ก 2554] (1).

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี : วิทยานิพนธ์ / หทัยรัตน์ แสนธิ

โดย หทัยรัตน์ แสนธิ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 352.14 ห136พ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: The Behavior of Udonthani municipality's staff in using information technology Udonthani province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 352.14 ห136พ 2554] (1).

การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : วิทยานิพนธ์ / วรพจน์ พรหมจักร

โดย วรพจน์ พรหมจักร.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 610.73 ว225พ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 610.73 ว225พ 2554] (1).

การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานนักสื่อสารมวลชนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการสอนสาขานิเทศศาสตร์ : วิทยานิพนธ์ / กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี

โดย กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 302.23 ก279ก 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 302.23 ก279ก 2557] (1).

ระบบเสียงภาษาพิเทน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี : วิทยานิพนธ์ = A Phonological system of phithen dialect tambon phithen thung yang daeng district,pattani province / ทวีพร จุลวรรณ

โดย ทวีพร จุลวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 495.917 ท213ร 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อม.)--มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: A Phonological system of phithen dialect tambon phithen thung yang daeng district,pattani province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 495.917 ท213ร 2554] (1).

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 จ682ค 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 จ682ค 2529] (1).

การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคกลาง : วิทยานิพนธ์ / จรูญ ถาวรจักร์

โดย จรูญ ถาวรจักร์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.71 จ628ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.71 จ628ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th