ผลการค้นหาของคุณมี 25 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2524. / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.242 ก782น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย(เกษตรศาสตร์, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.242 ก782น] (1).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2520 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 630 ก782น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 ก782น] (1).

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย ซึ่งปรากฎในรายการโทรทัศน์เพื่อการสอนภาษาไทย = An analysis of content related to the Thai language subject appeared in television program for the Thai language teaching / สุกิจ จันทบาล

โดย สุกิจ จันทบาล | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาการสอนภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91014 ส741วก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน))--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 ชื่อเรื่องอื่น: An analysis of content related to the Thai language subject appeared in television program for the Thai language teaching | การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย ซึ่งปรากฎในรายการโทรทัศน์เพื่อการสอนภาษาไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91014 ส741วก] (1).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2534-2535 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.2 ก782น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.2 ก782น] (1).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2535 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 630.02 ก782น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630.02 ก782น] (2).

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ภาคต้น ปีการศึกษา 25.. / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 630.02 ก782บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630.02 ก782บ] (3).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พ.ศ. 2518 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 630 ก782น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2520สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 ก782น] (1).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2523 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.242 ก782น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.242 ก782น] (2).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2532 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 630 บ259น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 บ259น] (1).

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ คุณภาพดี ประจำปีการศึกษา 25.. / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 011.54 ม565บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 011.54 ม565บ] (1).

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ คุณภาพดีและดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2533-2534 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 630.07 ก782บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 630.07 ก782บ] (1).

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ คุณภาพดีและดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2534-2535 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 630.07 ก782บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 630.07 ก782บ] (1).

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์...บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 25.. / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 016.00143 ม565บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ , ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 016.00143 ม565บ] (2).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 360 ก782น. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 360 ก782น.] (1).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2533 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 630 ก782น. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 ก782น.] (1).

เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเพชรบุรี = Health related physical fitness norms of the lower secondary student in petchburi province [วิทยานิพนธ์] /ถาวร เอียงอุบล

โดย ถาวร เอียงอุบล | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 613.0433 ถ332ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม) - - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 ชื่อเรื่องอื่น: Halth related physical fitness norms of the lower secondary student in petchburi province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.0433 ถ332ก] (1).

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การสร้างแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ ช และ ซ ศ ษ ส สำหรับนักเรียนพูดภาษาถิ่นญ้อ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาผักขม กิ่งอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม = A construction of exercises to develop oral reading "ch" and "s" for nyo native tongus language students in Prathomsuksa 2 level Bannapakhom School, King Amphoe Phonsawan, Changwat Nakhon Phanom / เอมอร พิพัฒนสุข

โดย เอมอร พิพัฒนสุข | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาการสอนภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9115 อ911วก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน))--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 ชื่อเรื่องอื่น: A construction of exercises to develop oral reading "ch" and "s" for nyo native tongus language students in Prathomsuksa 2 level Bannapakhom School, King Amphoe Phonsawan, Changwat Nakhon Phanom | การสร้างแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ ช และ ซ ศ ษ ส สำหรับนักเรียนพูดภาษาถิ่นญ้อ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาผักขม กิ่งอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9115 อ911วก] (1).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2526 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 155 ก782น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155 ก782น] (2).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2536-2537 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 บ259น. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 บ259น.] (1).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2529 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 630.0711 ก782น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630.0711 ก782น] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th