ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2011 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ความรู้และการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน : วิทยานิพนธ์ = Internal Supervision Knowledge and Performance of School Administrators / รัตนา เกียรติเกษม

โดย รัตนา เกียรติเกษม.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.203 ร375ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพขรบุรี, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: Internal Supervision Knowledge and Performance of School Administrators.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.203 ร375ค] (2).

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน = Impact of Economic Factors on Liquidity of Commercial Bank and Finance Company / ศุภโชค ชุนอิ๋ว

โดย ศุภโชค ชุนอิ๋ว.

เลขเรียกหนังสือ: 352.4 ศ685ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)- -มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน | Impact of Economic Factors on Liquidity of Commercial Bank and Finance Company.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352.4 ศ685ว] (1).

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การปรับตัวของรายได้ และรายจ่ายในภาครัฐบาลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับราคา = Adjustment to inflation in government revenue and expenditure / ภยันต์ บรรเทาทุกข์

โดย ภยันต์ บรรเทาทุกข์.

เลขเรียกหนังสือ: 336.593 ภ171ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)- - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 ชื่อเรื่องอื่น: การปรับตัวของรายได้ และรายจ่ายในภาครัฐบาลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับราคา | Adjustment to Inflation in Government Revenue and Expenditer.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 336.593 ภ171ว] (1).

การใช้พลังอำนาจของผู้บริหารที่เป็นนักบวชซาเลเซียนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนซาเลเซียนในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์) = The Exercise of power on the part of the salesian principal for the efficient administration of the Salesian schools in Thailand / ภูวนัส กิจสวัสดิ์

โดย ภูวนัส กิจสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ภ687ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2544 ชื่อเรื่องอื่น: The Exercise of power on the part of the salesian principal for the efficient administration of the Salesian schools in Thailand.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ภ687ก] (1).

การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ : วิทยานิพนธ์ = A Proposed Model of the Policy Development of Rajabhat Institutes / มานพ จันทร์เทศ

โดย มานพ จันทร์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.118 ม443ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (คศ.ม.)- -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 ชื่อเรื่องอื่น: A Proposed Model of the Policy Development of Rajabhat Institutes.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.118 ม443ก] (1).

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความต้องการถือเงินตรา และอัตราการหมุนเวียนเงินตราของประชาชนระหว่างปี 2499-2528 = The Demand for Money and the Velocity of Money in 1956-1985 / อนุชิต ศิริกิจ

โดย อนุชิต ศิริกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 332.4 อ188ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)- -มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530 ชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการถือเงินตรา และอัตราการหมุนเวียนเงินตราของประชาชนระหว่างปี 2499-2528 | The Demand for Money and the Velocity of Money in 1956-1985.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 332.4 อ188ว] (2).

การปฏิเสธในหน่วยสร้างกริยาเรียงพื้นฐานในภาษาไทย : วิทยานิพนธ์ = Negatiob in Basic Serial Verb Constructions / คีโยโกะ ทาคาฮาชิ

โดย ทาคาฮาชิ, คีโยโกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 ท382ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อษ.ม.) - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 ชื่อเรื่องอื่น: Negatiob in Basic Serial Verb Constructions.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.915 ท382ก] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนกับผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการบริหารโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (วิทยานิพนธ์) = Relationship between job performance outcome and evaluation outcome using school administration criteria according to the opinion of primary school teachers under the office of Phetchaburi provincial primary education / สุวรรณ ไตรพฤกษชาติ

โดย สุวรรณ ไตรพฤกษชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.12 ส869ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2544. ชื่อเรื่องอื่น: Relationship between job performance outcome and evaluation outcome using school administration criteria according to the opinion of primary school teachers under the office of Phetchaburi provincial primary education.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.12 ส869ค] (1).

สภาพที่เป็นจริง และความคาดหวังของพฤติกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The Actual State and the Expectation of Behaviors that Created Relationship between Schools and Communities of Primary School Administrators under the Office of Phetchaburi Provincial Primary Education / พร เกาทัณฑ์ทอง

โดย พร เกาทัณฑ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.19 พ227ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: The Actual State and the Expectation of Behaviors that Created Relationship between Schools and Communities of Primary School Administrators under the Office of Phetchaburi Provincial Primary Education.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.19 พ227ส] (1).

การวิเคราะห์การสร้างคำในหนังสือเรียนทักษสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : วิทยานิพนธ์ = An analysis of word formation in Dhaksasampan textbooks at the lower secondary education level / ไฟร์เดย์ ประมวลรัตน์

โดย ไฟร์เดย์ ประมวลรัตน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ฟ914ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 ชื่อเรื่องอื่น: An analysis of word formation in Dhaksasampan textbooks at the lower secondary education level.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ฟ914ก] (1).

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองแก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The Development of English Exercises Eased on Local Curriculum for Matthayomsuksa 3 Students of Nongkae School under the Jurisdiction of the Phetchaburi Provincial Primary Education / มานพ พุ่มจิตร

โดย มานพ พุ่มจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ม443ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)- -มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544 ชื่อเรื่องอื่น: The Development of English Exercises Eased on Local Curriculum for Matthayomsuksa 3 Students of Nongkae School under the Jurisdiction of the Phetchaburi Provincial Primary Education.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ม443ก] (1).

บทสรุปงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของปฏิสัมพันธ์ ของระดับความเชี่ยวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ = The interaction effects of level of expertise and amount of information provided for experts on content validity of a test : วิทยานิพนธ์ / เพชรา พิพัฒน์สันติกุล

โดย เพชรา พิพัฒน์สันติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26 พ878บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ด.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. ชื่อเรื่องอื่น: ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญและปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ | The interaction effects of level of expertise and amount of information provided for experts on content validity of a test.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.26 พ878บ] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่าบทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่คาดหวังในการส่งเสริมกิจกรรมร่วมหลักสูตร ในระดับมัธยมศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Relationship between Actual Roles and Expected Roles in Co-curricular Activities of Secondary School Administrators in Phetchaburi Province / นิคม ศรีวิโรจน์

โดย นิคม ศรีวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 375 น553ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: Relationship between Actual Roles and Expected Roles in Co-curricular Activities of Secondary School Administrators in Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375 น553ค] (1).

ศึกษาหลักกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ : เฉพาะกรณ๊เรื่อง "เจ้ากรรมนายเวร" : วิทยานิพนธ์ = A Study of The Law of Kamma in Theravada Buddhism as found in the Television Drama : With Special Reference to "Chao Kam Nai Ven" / นัฏกร อาชวะบูล

โดย นัฏกร อาชวะบูล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.391 น386ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)- -มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: A Study of The Law of Kamma in Theravada Buddhism as found in the Television Drama : With Special Reference to "Chao Kam Nai Ven".สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.391 น386ศ] (2).

เปรียบเทียบประสิทธิผล การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักและการเรียนการสอนแบบปกติ เรื่อง บุหรี่กับสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ : วิทยานิพนธ์ = A Comparetive Study of Learning Effectiveness Conducted by Problem Based Learning Method and lecture Based Approach Method on "the Smoking and Health" of the M.S.4 Students at Sanpatong Witthayacom School, Sanpatong District, Chiangmai Province / อัณธิฌา จองคำ

โดย อัณธิฌา จองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 613.85 อ633ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) - - สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535 ชื่อเรื่องอื่น: A Comparetive Study of Learning Effectiveness Conducted by Problem Based Learning Method and lecture Based Approach Method on "the Smoking and Health" of the M.S.4 Students at Sanpatong Witthayacom School, Sanpatong District, Chiangmai Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.85 อ633ป] (1).

การเปรียบเทียบความเข้าใจและความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนอ่านตามกลวิธีการเรียนรู้ทางภาษากับการสอนตามคู่มือครู = A Comparison of matayom suksa vi syudents' english reading comprehension and interest through reading instruction based on language learning strategies approach anf the teacher's manual : ปริญญานิพนธ์ / ปัญชรี ทองวิสุทธิ์

โดย ปัญชรี ทองวิสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 373 ป622ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การเปรียบเทียบความเข้าใจและความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนอ่านตามกลวิธีการเรียนรู้ทางภาษากับการสอนตามคู่มือครู | A Comparison of matayom suksa vi syudents' english reading comprehension and interest through reading instruction based on language learning strategies approach anf the teacher's manual.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373 ป622ว] (1).

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเรื่อง พื้นฐานทักษะภาษาไทยสำหรับเด็กออทิสติก ก่อนวัยเรียน : วิทยานิพนธ์ = The Development of computer instruction package on teaching a basic-skill in Thai for autistic, pre-nursery school students / รัตนพร หีบจันทร์กรี

โดย รัตนพร หีบจันทร์กรี.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.21 ร373ก 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The Development of computer instruction package on teaching a basic-skill in Thai for autistic, pre-nursery school students.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.21 ร373ก 2550] (1).

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการบัตรเครดิต กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The study of credit card users' opinions towards credit card services kasikorn (public) company limited and Aeon Thana Sinsap (Thailand) public company limited in mueang district, Phetchaburi province / สันติ โชิติเรืองนภา

โดย สันติ โชิติเรืองนภา.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 332.76 ส581ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพชรบุรี, 2552 ชื่อเรื่องอื่น: The study of credit card users' opinions towards credit card services kasikorn (public) company limited and Aeon Thana Sinsap (Thailand) public company limited in mueang district, Phetchaburi province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 332.76 ส581ก] (4).

วัฒนธรรมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Political cultural influences to elections local leaders phetchaburi province / ศุภเสฏฐ์ ปานคง

โดย ศุภเสฏฐ์ ปานคง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 320.9593 ศ735ว 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559 ชื่อเรื่องอื่น: Political cultural influences to elections local leaders phetchaburi province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 320.9593 ศ735ว 2559] (2).

วิวัฒนาการศัพท์การเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 : วิทยานิพนธ์ = The Evolution of Political and Administrative Terms from The Reign of King Rama IV to The Reign of King Rama VII / นิธิวดี มะปะวงศ์

โดย นิธิวดี มะปะวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 320.3 น612ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อษ.ม.)- -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 ชื่อเรื่องอื่น: The Evolution of Political and Administrative Terms from The Reign of King Rama IV to The Reign of King Rama VII.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 320.3 น612ว] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th