ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 57 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ = The Administration of the Early Childhood Curriculum of the Schools in Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1 / ไตรนาถ ศรีจันทร์

โดย ไตรนาถ ศรีจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ต911ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Administration of the Early Childhood Curriculum of the Schools in Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ต911ก] (1).

ผลการสอนโดยใช้มุขตลกเป็นสื่อที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The effect instruction with funny jokes on the achievement of learning english of grade 9 students at yothinburana phetchaburi school / มนตรี รูปิยะเวช

โดย มนตรี รูปิยะเวช.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.3 ม152ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: The effect instruction with funny jokes on the achievement of learning english of grade 9 students at yothinburana phetchaburi school.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.3 ม152ผ] (2).

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างชาติกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรสองภาษาโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร : วิทยานิพนธ์ = Interactions between foreign teachers and prathom sukas 1-3 students in bilingual programme at anuban sawi (bannapoe) school in chumphon province / อุไร หิตะโกวิท

โดย อุไร หิตะโกวิท.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 428.24 อ857ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556 ชื่อเรื่องอื่น: Interactions between foreign teachers and prathom sukas 1-3 students in bilingual programme at anuban sawi (bannapoe) school in chumphon province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 อ857ก] (2).

รูปแบบการจัดการบริการสาธารณะแนวใหม่ของเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Model management of new public service for municipal in phetchaburi province / สุรัตน์ คงเจริญ

โดย สุรัตน์ คงเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 352.78 ส857ร 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558 ชื่อเรื่องอื่น: Model management of new public service for municipal in phetchaburi province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 352.78 ส857ร 2558] (2).

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 จ682ค 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 จ682ค 2529] (1).

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 จ682ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 จ682ค] (1).

ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ม246ข ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 ม246ข] (1).

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

โดย มหาวิทยาลัยรังสิต. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ม565ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 ม565ค] (3).

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 : วิทยานิพนธ์ = The factors that impact quality in 21 century of the secondary school in samutsakhon province, the secondary education service area office 10 / พัทยา เย็นตั้ง

โดย พัทยา เย็นตั้ง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.1 พ548ป 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560 ชื่อเรื่องอื่น: The factors that impact quality in 21 century of the secondary school in samutsakhon province, the secondary education service area office 10.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.1 พ548ป 2560] (2).

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 คว695 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 คว695] (4).

การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Educational management based on sufficiency economy principle in primary schools under Phetchaburi education service area 1 / ตรีศูล พงษ์พันธุ์

โดย ตรีศูล พงษ์พันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.2 ต194ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 ชื่อเรื่องอื่น: Educational management based on sufficiency economy principle in primary schools under Phetchaburi education service area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.2 ต194ก] (2).

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ / สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร

โดย สถาบันราชภัฏพระนคร. สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 ค695] (1).

แนวการศึกษาชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 3 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 3.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565น] (1).

ประมวลสาระชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 2 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565ป] (1).

ประมวลสาระชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 1 หน่วยที่ 3-5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565ป] (1).

แนวการศึกษาชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 1 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565น] (1).

แนวการศึกษาชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 2 หน่วยที่ 1-5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565น] (1).

ประมวลสาระชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 1 หน่วยที่ 1-2 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565ป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th