ผลการค้นหาของคุณมี 114 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครูสังกัดสำนักงานเขตุพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The relationship between the conflict primary management of administrators and teacher satisfaction in school under the office of Phetchaburi educational servive area / พรินศักดิ์ โพธิ์เผือก

โดย พรินศักดิ์ โพธิ์เผือก.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 พ227ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: The relationship between the conflict primary management of administrators and teacher satisfaction in school under the office of Phetchaburi educational servive area.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 พ227ค] (2).

การวิจัยตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน วัดนาพรม จำกัด จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The Research Method for Increasing the Management Process Watmaprom Credit Union Limited, Phetchaburi Province / สันติ โชติมิตร

โดย สันติ โชติมิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 334.22 ส579ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยเพชรบุรี, 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: The Research Method for Increasing the Management Process Watmaprom Credit Union Limited, Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 334.22 ส579ก] (2).

การวิจัยตรวจสอบยุทธศาสตร์การรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ด้วยรูปแบบใหม่ของการให้ยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์= An Research of HIV- Infcetious thevaputic Stretegy Using New Model of antiretroviral Drugs Application in Phrachomklao Hospital,petchaburi / คนึงนิจ แท่นมณี

โดย คนึงนิจ แท่นมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 616.9792 ค144ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547. ชื่อเรื่องอื่น: An Research of HIV- Infcetious thevaputic Stretegy Using New Model of antiretroviral Drugs Application in Phrachomklao Hospital,petchaburi.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 616.9792 ค144ก] (2).

กลยุทธ์การจัดการสวนชมพู่ของเกษตรกรเพื่อควบคุมโรคผลเน่า : วิทยานิพนธ์ = Orchard Management Strategies of Phet Rose - Apple by Farmers for Controlling Fruit Rot Diseases / วรพล เสียงสนั่น

โดย วรพล เสียงสนั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 634.15 ว228ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: Orchard Management Strategies of Phet Rose - Apple by Farmers for Controlling Fruit Rot Diseases.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 634.15 ว228ก] (4).

การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิตปูนขาวจากเปลือกหอยแมลงภู่ : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development of Hydrated lime Processing from Sea Musse ธรรมนูญ อักโขพันธ์

โดย ธรรมนูญ อักโขพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 666.93 ธ342ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of Hydrated lime Processing from Sea Musse.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 666.93 ธ342ก] (1).

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Factors to the Vision of the Primary School PRinicipals under the Office of Phetchaburi Educational Service Area / บุญเลิศ โสภณ

โดย บุญเลิศ โสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 บ563ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: Factors to the Vision of the Primary School PRinicipals under the Office of Phetchaburi Educational Service Area.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 บ563ป] (2).

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเต้นแอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำเสริมด้วยการบริหารลมปราณ = A Research and Development of model in Low Impact Aerobic Exercise with Life Breath / รจิตร ศรีเอียง

โดย รจิตร ศรีเอียง.

เลขเรียกหนังสือ: 613.715 ร121ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเพชรบุรี ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of model in Low Impact Aerobic Exercise with Life Breath.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.715 ร121ก] (3).

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มผลประกอบการของร้านพิริยะการพิมพ์ ชุมชนตาลเดี่ยว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = A Research and Development of A Service Model for Increasing Income of Piriya Printing Shop, Tan-Deaw Community, Hua-Hin District, Prachuabkhirikhan Province. / จักรพันธ์ พิริยะศุภกิจ

โดย จักรพันธ์ พิริยะศุภกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.57 จ225ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of A Service Model for Increasing Income of Piriya Printing Shop, Tan-Deaw Community, Hua-Hin District, Prachuabkhirikhan Province..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.57 จ225ก] (3).

การพัฒนาโปรแกรมจัดการระบบการเงินของวิทยาลัยอาชีวศึกษา : วิทยานิพนธ์ = Financial Management Program Development for Vocational Colleges / ชรัตน์ ธรรมวิรักษ์

โดย ชรัตน์ ธรรมวิรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 004.21 ช212ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Financial Management Program Development for Vocational Colleges.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 004.21 ช212ก] (4).

การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ของหน่อยผลิตเต้าหู้นมสด ร้านแม่นุ้ย จังหวัดเพชรบุรี = The Implementation of Good Manufacturing Practice (GMP) in the Processing of the Tao Huo Nom Sod of Maenui Phetchaburi / ศรีวรรณ วิริยะดำรงค์

โดย ศรีวรรณ วิริยะดำรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 664.07 ศ246ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The Implementation of Good Manufacturing Practice (GMP) in the Processing of the Tao Huo Nom Sod of Maenui Phetchaburi.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 664.07 ศ246ก] (2).

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับการลดการขัดข้องของเครื่องจักร ของบริษัทกังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด จังหวัดเพชรบุรี = Relationship Between Total Productive Maintenance Activity Machine Breakdown Reduction of Kangwal Polyester co.,Ltd, Phetchaburi / จิรวัฒน์ ครองสินชัย

โดย จิรวัฒน์ ครองสินชัย.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 658.202 จ512ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Relationship Between Total Productive Maintenance Activity Machine Breakdown Reduction of Kangwal Polyester co.,Ltd, Phetchaburi.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 658.202 จ512ค] (2).

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = School Curriculum Administration of Art Learning Focusing on Music in Schools under the Authorities of Municipality in Phetchaburi and Prachaup Khiri Khan Provincees / อัญชลี กองมาก

โดย อัญชลี กองมาก.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.19 อ525ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: School Curriculum Administration of Art Learning Focusing on Music in Schools under the Authorities of Municipality in Phetchaburi and Prachaup Khiri Khan Provincees.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.19 อ525ก] (2).

ความพึงพอใจต่อระบบมาตรฐานบูรณาการ ISO 9001 : 2000, HACCP และ GMP ของพนักงานบริษัท แม่กลองฟู้ดส์ จำกัด = The Satisfaction Towards the Integrated Management System of ISO 9001 : 2000, HACCP and GMP of Employees in Maeklong Foods Company Limited / วรพงษ์ จงอ่อน

โดย วรพงษ์ จงอ่อน.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 658.401 ว224ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The Satisfaction Towards the Integrated Management System of ISO 9001 : 2000, HACCP and GMP of Employees in Maeklong Foods Company Limited.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 658.401 ว224ค] (2).

การวิจัยประเมินโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2545-2549) ปีงบประมาณ 2548 ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Research in Evaluating the Project in "Police Station for the Peple" 2-Phase (2002-2006) in the 2005 Fiscal Year of the Bangsaphan Police Station PrachaubkiriKhan Province / สมรักษ์ สุตระ

โดย สมรักษ์ สุตระ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 363.23 ส277ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Research in Evaluating the Project in "Police Station for the Peple" 2-Phase (2002-2006) in the 2005 Fiscal Year of the Bangsaphan Police Station PrachaubkiriKhan Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 363.23 ส277ก] (2).

การทดลองสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายแบบแอโรบิกประยุกต์ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = An Experiment on Creation of the Strategy for Development of Model of Applied Aerobie Exercise for the Elders in Cha-Am District, Phetchaburi Province / สำรวย กลีบสุวรรณ์

โดย สำรวย กลีบสุวรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 793.3 ส697ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: An Experiment on Creation of the Strategy for Development of Model of Applied Aerobie Exercise for the Elders in Cha-Am District, Phetchaburi Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 793.3 ส697ก] (2).

เกียรติภูมิแห่งตนกับการทำงานของข้าราชการครู / ยุธรี เย็นเปรม

โดย ยุธรี เย็นเปรม.

เลขเรียกหนังสือ: 371.12 ย371ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.12 ย371ก] (1).

วิเคราะห์ท่ารำฉุยฉายพราหมณ์ / ทองเพียร ชินพัฒนวานิช และ บุษราคัม ชำนิศาสตร์

โดย ทองเพียร ชินพัฒนวานิช | บุษราคัม ชำนิศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 793.31 ท291ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี , 2526หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.บ. นาฏศิลป์) -- วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2526. สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 793.31 ท291ว] (1).

บทละครเสภารำเรื่อง "ตาม่องล่าย" / อุราพร พาทยกุล

โดย อุราพร พาทยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 792.1 อ855บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี , 2525หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.บ. นาฏศิลป์) -- วิทยาลัยครูเพชรบุรี สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 792.1 อ855บ] (1).

ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของร.อ. ขุนชาญ ชาญใช้จักร ร.น. [วิทยานิพนธ์] /เสน่ห์ พหุพันธ์

โดย เสน่ห์ พหุพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 923.2 ส898ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2526สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 923.2 ส898ช] (1).

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6 พฤศจิกายน 2532 / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 016.3783 ว436 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 016.3783 ว436 2532] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th