ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 87 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การวิจัยตรวจสอบยุทธศาสตร์ การส่งน้ำโดยระบบท่อให้กับเกษตรกร ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = An Investigation Research onthe Strategy of Water Transportation by Piping System for an Agricultural Sector in Pongprasart Sub-distric, Bangsaphan District, Prachuap Khiri Khan Province / พงศ์ศักดิ์ ลาภวงศ์วัฒนา

โดย พงศ์ศักดิ์ ลาภวงศ์วัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 631.3 พ137ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: An Investigation Research onthe Strategy of Water Transportation by Piping System for an Agricultural Sector in Pongprasart Sub-distric, Bangsaphan District, Prachuap Khiri Khan Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 631.3 พ137ก] (2).

ผลการใช้ชุดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองที่มีต่อพัฒนาการด้านจริยธรรมของเด็กปฐมวัย : วิทยานิพนธ์ = The Effect of Parental Education Packages on the Preschoolers' Moral Development / กนกพร ช้างมุกดา

โดย กนกพร ช้างมุกดา.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ก124ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาปฐมวัย) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, พ.ศ. 2549. ชื่อเรื่องอื่น: The Effect of Parental Education Packages on the Preschoolers' Moral Development.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ก124ผ] (2).

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติที่มีผลต่อความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนของเด็กปฐมวัย : วิทยานิพนธ์ = The Application of Whole Language Activity-based Lessons Affecting Preschoolers' Reading and Writing Abilities / ฉวีวรรณ นิติกาล

โดย ฉวีวรรณ นิติกาล.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ฉ179ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The Application of Whole Language Activity-based Lessons Affecting Preschoolers' Reading and Writing Abilities.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.21 ฉ179ก] (2).

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเล่าเรื่องประกอบบทบาทสมมติที่มีผลต่อความสามารถทางภาษาไทยของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษากระเหรี่ยง : วิทยานิพนธ์ = The Effect of Story-Telling with Role-play on the Langquage Abilities of the Karen Preschoolers / เครือ ลานอิ่น

โดย เครือ ลานอิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ค751ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การศึกษาปฐมวัย) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The Effect of Story-Telling with Role-play on the Langquage Abilities of the Karen Preschoolers.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ค751ก] (2).

การทดลองสร้างยุทธศาสตร์การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เร่งการเจริญเติบโตของมะพร้าวขายยอดอ่อน = An Experiment on Creation of the Strategy for Using mixed Chemical and Organic Fertilizer to Develop Growth Rate of Young Coconut Palmtree / สาวิกา ทีฆกุล

โดย สาวิกา ทีฆกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 631.8 ส686ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: An Experiment on Creation of the Strategy for Using mixed Chemical and Organic Fertilizer to Develop Growth Rate of Young Coconut Palmtree.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 631.8 ส686ก] (1).

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การระดมทุนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองหว้า ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี = The Participatory Action Research for Developing Strategies to Expand Educational Opportunities for Students from the Poor Family : Case Study, Ban-Nongwa Community, Nong-Khanan Subdistrict, Muang District, Phetchaburi Province / สุขจินดา กำแหงหาญ

โดย สุขจินดา กำแหงหาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.22 ส743ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The Participatory Action Research for Developing Strategies to Expand Educational Opportunities for Students from the Poor Family : Case Study, Ban-Nongwa Community, Nong-Khanan Subdistrict, Muang District, Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.22 ส743ก] (1).

การพัฒนาโปรแกรมจำลองไลน์การผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ : กรณ๊ศึกษาบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด : วิทยานิพนธ์ = The Development on Computer Assemble Simulation Program : A Case Study of Synnex (Thailand) Co., Ltd. / ทนงค์ศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ

โดย ทนงค์ศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 005.3 ท115ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The Development on Computer Assemble Simulation Program : A Case Study of Synnex (Thailand) Co., Ltd..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 005.3 ท115ก] (2).

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี = Factors Affecting Investor' s Decision of Investment in The Stock Exchange of Thailand : A Case Study of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited, Phetchaburi Branch / สุดา ดวงแก้ว

โดย สุดา ดวงแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642 ส768ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, พ.ศ. 2549 ชื่อเรื่องอื่น: Factors Affecting Investor' s Decision of Investment in The Stock Exchange of Thailand : A Case Study of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited, Phetchaburi Branch.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 332.642 ส768ป] (1).

การศึกษาสมรรถภาพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยการ ในสถาบันการอาชีวศึกษาเอกชน เขตภาคกลาง 1 = A Study of the Competency of Students in Diploma of Commerce Program in Private Vocational Education Institutes in Central Zone 1 / บัณฑิต มีแก้ว

โดย บัณฑิต มีแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 370.113 บ259ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: A Study of the Competency of Students in Diploma of Commerce Program in Private Vocational Education Institutes in Central Zone 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.113 บ259ก] (1).

ปัญหาการประยุกต์ใช้ซิกซ์ซิกม่าของโรงไฟฟ้า บริษัท ไตรเอนเนอจี้ จำกัด = Six Sigma Implementation Problems of Tri Energy Company Limited Power Plant / มนชัย เปรมศักดิ์

โดย มนชัย เปรมศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 658.15 ม144ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Six Sigma Implementation Problems of Tri Energy Company Limited Power Plant.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 658.15 ม144ป] (2).

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 2547-2548 / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, สมสุข แขมคำ; บรรณาธิการ

โดย สมสุข แขมคำ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 016.5 ส286บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 016.5 ส286บ] (1).

การศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The study of the effectiveness of the information technology service at the Academic resources center, Rajabhat Institute Phetchaburi / สมสุข แขมคำ

โดย สมสุข แขมคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 025.52 ส856ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: The study of the effectiveness of the information technology service at the Academic resources center, Rajabhat Institute Phetchaburi.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 025.52 ส856ก] (2).
Items available for reference: [Call number: 025.52 ส856ก] (2).

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตอไม้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 : วิทยานิพนธ์ = The Education Ouality Improvement of Small Size Schools by Using Community Curriculum Development-Based on the Topic of Stump Making Based on Local Wisdom : A Case Study of Ban Nong Pao Taan School, The Office of Phetchaburi Educational Service Area 2 / บังอร พุกสุข และ รัชนี สุขเกษม

โดย บังอร พุกสุข | รัชนี สุขเกษม ผู้แต่งร่วม.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 บ248ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549ชื่อเรื่องอื่น: The Education Ouality Improvement of Small Size Schools by Using Community Curriculum Development-Based on the Topic of Stump Making Based on Local Wisdom : A Case Study of Ban Nong Pao Taan School, The Office of Phetchaburi Educational Service Area 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 บ248ก] (2).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจำนวนประชาชนที่มารับบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนวังไคร้ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The Research and Development of public Relations Strategies to Increase Numbers of Customers at Wang Khrai Primary Care Unit, Wang Khrai Subdistrict, Ta Yang District Phetchaburi Provinces / วิรัช ม่วงช่วง

โดย วิรัช ม่วงช่วง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 659.2 ว689ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The Research and Development of public Relations Strategies to Increase Numbers of Customers at Wang Khrai Primary Care Unit, Wang Khrai Subdistrict, Ta Yang District Phetchaburi Provinces.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 659.2 ว689ก] (2).

การพัฒนาหาความรู้และทักษะสำหรับครู เพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโปร่งสลอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 = The Development of Knowledge and Skill for Teachers to Develop Reading and Writing Fluency of the Students : A Case Study of Ban Pong Saload School under the Office of Phetchaburi Educational Service Area 2 / บุญช่วย พุ่มจิตร และ สมศักดิ์ แตงอวบ

โดย บุญช่วย พุ่มจิตร | สมศักดิ์ แตงอวบ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.202 บ423ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The Development of Knowledge and Skill for Teachers to Develop Reading and Writing Fluency of the Students : A Case Study of Ban Pong Saload School under the Office of Phetchaburi Educational Service Area 2.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.202 บ423ก] (1).

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สรรพากร และผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีต่อการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The Opinions of the Officer of Revenue Department s and Income Tax Payers on Tax Payment Submission and Tax Patment through the Internet in Phetchaburi Province / ชนนิกานต์ นุชประคอง

โดย ชนนิกานต์ นุชประคอง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 336.24 ช133ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The Opinions of the Officer of Revenue Department s and Income Tax Payers on Tax Payment Submission and Tax Patment through the Internet in Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 336.24 ช133ค] (4).

ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มพึ่งตนเองของผู้ด้อยโอกาสชุมชนริมทางรถไฟหน้าพระราน ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = An Experiment on creation of the self reliance group strategy of thelLess privileged people in naphalarn railwayside community, tharab subdistrict, maung district, Phetchaburi province / อติพล พลบุตร

โดย อติพล พลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 366 อ142ย ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: An Experiment on creation of the self reliance group strategy of the less privileged people in naphalarn railwayside community, tharab subdistrict, maung Ddistrict, Phetchaburi province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 366 อ142ย] (4).

ผลของการสอนแบบอริยสัจสี่โดยกรณีตัวอย่างที่มีผลต่อทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : วิทยานิพนธ์ = The Effect of Ariyasat 4 Teaching Model with Case Studies on Problem Solving Skills of Grade 5 Students / ณัชชา โคตรสินธุ์

โดย ณัชชา โคตรสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.39 ณ260ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The Effect of Ariyasat 4 Teaching Model with Case Studies on Problem Solving Skills of Grade 5 Students.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.39 ณ260ผ] (3).

การรับรู้ของประชาชนท้องถิ่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้า : กรณีศึกษา บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด = The Local People's perception of Environment Management System in Electricity Generating : Case study at Ratchaburi Electricity Generating Co.,Ltd. / นพดล ทิยะมุข

โดย นพดล ทิยะมุข.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 363.7 น169ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The Local People's perception of Environment Management System in Electricity Generating : Case study at Ratchaburi Electricity Generating Co.,Ltd..สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 363.7 น169ก] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th