ผลการค้นหาของคุณมี 100 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทย ต่อผลการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี : วิทยานิพนธ์ = Thai tourists's satisfaction toward the environmental management at pattaya beaches, chonburi province / ภาวิดา จีนะวัฒน์

โดย ภาวิดา จีนะวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 910.921 ภ478ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Thai tourists's satisfaction toward the environmental management at pattaya beaches, chonburi province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 910.921 ภ478ค] (1).

บทบาทของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอในจังหวัดนครปฐม : วิทยานิพนธ์ = The roles of district cultural council committees in nakhon pathom province / วันแรม สมบูรณ์สาร

โดย วันแรม สมบูรณ์สาร.

เลขเรียกหนังสือ: 306 ว436บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The roles of district cultural council committees in nakhon pathom province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 306 ว436บ] (1).

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร : วิทยานิพนธ์ = Parents satisfaction for early childhood educational management in samut sakhon municipal schools / สุพจน์ ศรนารายณ์

โดย สุพจน์ ศรนารายณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.218 ส826ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Parents satisfaction for early childhood educational management in samut sakhon municipal schools.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.218 ส826ค] (1).

ความพึงใจในการทำงานและพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการธนาคารออมสิน ภาค 12 : วิทยานิพนธ์ = Job satisfaction and serving performance of operational officials of the government savings banks in section 12 / วันทนา อภิรักษ์ขิต

โดย วันทนา อภิรักษ์ขิต.

เลขเรียกหนังสือ: 332.21 ว431ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Job satisfaction and serving performance of operational officials of the government savings banks in section 12.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 332.21 ว431ค] (1).

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะมลพิษทางน้ำของประชาชน บริเวณสองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = The perception on the effects of water pollution of the people living along the nakhon chai si river, nakhon pathom / วันเพ็ญ ยืนนาน

โดย วันเพ็ญ ยืนนาน.

เลขเรียกหนังสือ: 363.7394 ว345ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The perception on the effects of water pollution of the people living along the nakhon chai si river, nakhon pathom.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 363.7394 ว345ค] (1).

ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูระดับประถมศึกษา ของ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี : วิทยานิพนธ์ = Affecting motivations on job performance of teachers in private primary schools in suphan buri province / กฤษณ์ เสร็จกิจดี

โดย กฤษณ์ เสร็จกิจดี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 ก281ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Affecting motivations on job performance of teachers in private primary schools in suphan buri province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.02 ก281ป] (1).

ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = The efficiency of school-based management of basic education institutions under the jurisdiction of the office of nakhon pathom education area 1 / สมศักดิ์ รอบคอบ

โดย สมศักดิ์ รอบคอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส283ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The efficiency of school-based management of basic education institutions under the jurisdiction of the office of nakhon pathom education area 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส283ป] (1).

บทบาทด้านสิ่งแวดล้อมของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสมุทรสาคร : วิทยานิพนธ์ = Roles on environment of sub-district administrative organization administrators and council members in samut sakhon province / สุรียา แก้วนารายณ์

โดย สุรียา แก้วนารายณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 320.84 ส867บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Roles on environment of sub-district administrative organization administrators and council members in samut sakhon province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 320.84 ส867บ] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 : วิทยานิพนธ์ = The relationship between the school culture and the educational quality assurance of the secondary schools in the bangkok office of educational service area 3 / ธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล

โดย ธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 373.126 ธ672ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The relationship between the school culture and the educational quality assurance of the secondary schools in the bangkok office of educational service area 3.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.126 ธ672ค] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการดำเนินงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม : วิทยานิพนธ์ = The relationships between administrative behavior of the schools administrators and the school performance of the schools under the jurisdiction of the samut songkhram office for education service / ศิริชัย พลับพิบูลย์

โดย ศิริชัย พลับพิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ศ452ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The relationships between administrative behavior of the schools administrators and the school performance of the schools under the jurisdiction of the samut songkhram office for education service.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ศ452ค] (1).

การจัดสวัสดิการสังคมด้านการพัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐม : วิทยานิพนธ์ = The social welfare management for children's development of tambon administrative organizations in nakhon pathom province / วันทนา ขันเทศ

โดย วันทนา ขันเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.73 ว431ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The social welfare management for children's development of tambon administrative organizations in nakhon pathom province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 362.73 ว431ก] (1).

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์กับการสอบแบบปกติ : วิทยานิพนธ์ = The comparison between science learning outcomes of fifth-grade students studying wity the science project approach and the normal teaching approach / สุรางค์ ตระกูลราษฎร์

โดย สุรางค์ ตระกูลราษฎร์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.35 ส858ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(หลักสูตรและการสอน))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: The comparison between science learning outcomes of fifth-grade students studying wity the science project approach and the normal teaching approach.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.35 ส858ก] (1).

สภาพการนำแผนกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี = The state of implementing stratey plans in managing basic education institutions levels 1-2 under the offices of kanchanaburi educational service areas / เมตตา ชูเลิศ

โดย เมตตา ชูเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.111 ม725ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The state of implementing stratey plans in managing basic education institutions levels 1-2 under the offices of kanchanaburi educational service areas.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.111 ม725ส] (1).

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 = Factors affecting the teachers' morale working in private schools under the nakhon pathom educational service areas 1 and 2 / สุวรรณี ธรรมอุปถัมภ์

โดย สุวรรณี ธรรมอุปถัมภ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 ส875ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Factors affecting the teachers' morale working in private schools under the nakhon pathom educational service areas 1 and 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.02 ส875ป] (1).

ความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครปฐม = Opinions child development centers educational management of the administrators of sub-district administrative organizations in nakhon pathom province / สัมฤทธิ์ เนตรประไพ

โดย สัมฤทธิ์ เนตรประไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 352.14 ส616ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Opinions child development centers educational management of the administrators of sub-district administrative organizations in nakhon pathom province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352.14 ส616ค] (1).

บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 = Organizational climate in basic education institutes under the jurisdication of nakhon ratchasima educational service area 5 / จันทนา ชุมทัพ

โดย จันทนา ชุมทัพ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.111 จ246บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Organizational climate in basic education institutes under the jurisdication of nakhon ratchasima educational service area 5.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.111 จ246บ] (1).

บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม กรณีศึกษาสถานศึกษาระดับประถมศึกษา = The roles on the relatioinship between schools and communities of the committees of basic education institutions under the samut songkhram offices of basic educational service areas: a case study of primary schools / เกษมศักดิ์ สวนจันทร์

โดย เกษมศักดิ์ สวนจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.19 ก812บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The roles on the relatioinship between schools and communities of the committees of basic education institutions under the samut songkhram offices of basic educational service areas: a case study of primary schools.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.19 ก812บ] (1).

การพัฒนาหลักสูตรละครชาตรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม = THe develoopment of lakhon chatri curriculum in the subject group of art the second level students of tesaban 2 wat saneha school (samakpolpadung), nakhon pathom province / อนงค์นาฏ ปทุม

โดย อนงค์นาฏ ปทุม.

เลขเรียกหนังสือ: 375.7 อ155ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: THe develoopment of lakhon chatri curriculum in the subject group of art the second level students of tesaban 2 wat saneha school (samakpolpadung), nakhon pathom province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375.7 อ155ห] (1).

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร = Factors Affecting Work Efficiency Among Silpakorn University Officials / นภารัตน์ ด่านกลาง

โดย นภารัตน์ ด่านกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 331.2 น196ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. สาขาการจัดการทั่วไป)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Factors Affecting Work Efficiency Among Silpakorn University Officials.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 331.2 น196ป] (1).

การศึกษาอิทธิพลของบทบาทการบริหารของทีมกำกับดูแลที่ส่งผลต่อความสมัครใจในการเสียภาษีของผู้ประกอบการ ในจังหวัดนครปฐม = A Study of the Administrative Role Influence of the Controlling Team, That Affected Willingness on Tax Payment of Business Owners in Nakhon Pathom Province / สุนันต์ทา สังวราภรณ์

โดย สุนันต์ทา สังวราภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 336.242 ส816ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. สาขาการจัดการทั่วไป)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: A Study of the Administrative Role Influence of the Controlling Team, That Affected Willingness on Tax Payment of Business Owners in Nakhon Pathom Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 336.242 ส816ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th