ผลการค้นหาของคุณมี 90 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = The Performance of the Internal Quality Assurance of the School Under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1 / พีระพล สุทธาพานิช

โดย พีระพล สุทธาพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 พ792ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Performance of the Internal Quality Assurance of the School Under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 พ792ก] (2).

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ = The Administration of the Early Childhood Curriculum of the Schools in Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1 / ไตรนาถ ศรีจันทร์

โดย ไตรนาถ ศรีจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ต911ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Administration of the Early Childhood Curriculum of the Schools in Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ต911ก] (1).

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มผลประกอบการของร้านพิริยะการพิมพ์ ชุมชนตาลเดี่ยว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = A Research and Development of A Service Model for Increasing Income of Piriya Printing Shop, Tan-Deaw Community, Hua-Hin District, Prachuabkhirikhan Province. / จักรพันธ์ พิริยะศุภกิจ

โดย จักรพันธ์ พิริยะศุภกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.57 จ225ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of A Service Model for Increasing Income of Piriya Printing Shop, Tan-Deaw Community, Hua-Hin District, Prachuabkhirikhan Province..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.57 จ225ก] (3).

การจัดสารสนเทศของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Information Management in Educational Quality Assurance Systems of the Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1. / ชฎาพร ธรรมเนียม

โดย ชฎาพร ธรรมเนียม.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ช114ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: Information Management in Educational Quality Assurance Systems of the Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ช114ก] (2).

ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหัวหิน = The Requirements of Tourists for Developing Management of Hua-Hin Tourism Industry. / ชนะการณ์ ออสุวรรณ

โดย ชนะการณ์ ออสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ช141ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: The Requirements of Tourists for Developing Management of Hua-Hin Tourism Industry..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.4791 ช141ค] (2).

ลักษณะการให้บริการของช่างเทคนิค บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Satisfaction for Characteristics of Technician Services of TT&T Public Company Limited : Case Study of Prachuabkirikhan Province. / ผดุงเดช เนียมจำเริญ

โดย ผดุงเดช เนียมจำเริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.834 ผ179ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: Satisfaction for Characteristics of Technician Services of TT&T Public Company Limited : Case Study of Prachuabkirikhan Province..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.834 ผ179ล] (1).

สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Management Information System for Academic Administration in the Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1 / วันวิสาข์ อินพิรุด

โดย วันวิสาข์ อินพิรุด.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ว436ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: Management Information System for Academic Administration in the Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ว436ส] (2).

สภาพการดําเนินงานและแนวทางพัฒนาการผลิตรายการโทรทัศน์การเรียนการสอนสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = The Condition of Operation and the Development of Program Production of Distance Learning via Satellite Television Station at Wangklaikangwon School Hua - Hin District Prachuapkhirikhan Province / เสริมศักดิ์ ธรรมปรก

โดย เสริมศักดิ์ ธรรมปรก.

เลขเรียกหนังสือ: 371.335 ส925ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: The Condition of Operation and the Development of Program Production of Distance Learning via Satellite Television Station at Wangklaikangwon School Hua - Hin District Prachuapkhirikhan Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.335 ส925ส] (2).

การวิจัยและพัฒนา การสร้างเครื่องมือตัดกะลามะพร้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกะลามะพร้าว ของกลุ่มมะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development on Coconut Shell Cutting Machine for Increasing Productivity of Prachuap Khiri Khan Coconut Shell Crafts Group / อรุณ กำบัง

โดย อรุณ กำบัง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 อ399ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: : เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development on Coconut Shell Cutting Machine for Increasing Productivity of Prachuap Khiri Khan Coconut Shell Crafts Group.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.5 อ399ก] (2).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริการหลังการขายกระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development on the Strategy of After-sale Service of the Provincial Electricity Authority in Thapsakac District, Prachuap Khiri Khan Province ไพรัช ทิพย์มูสิก

โดย ไพรัช ทิพย์มูสิก.

เลขเรียกหนังสือ: 354.49 พ987ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development on the Strategy of After-sale Service of the Provincial Electricity Authority in Thapsakac District, Prachuap Khiri Khan Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 354.49 พ987ก] (2).

การศึกษาและเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบของสมชิกสหกรณ์โคนมในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = The study and comparison on Raw Milk production cost among members of dairy cooperatives in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan province / ไชยวัฒน์ วงศ์วรรณ

โดย ไชยวัฒน์ วงศ์วรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 637.1 ช912ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 ชื่อเรื่องอื่น: The study and comparison on Raw Milk production cost among members of dairy cooperatives in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 637.1 ช912ก] (2).

ประสิทธิผลการดำเนินงานของเทศบาลเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามมุมมองการประเมินแห่งดุลยภาพ : วิทยานิพนธ์ = The effectiveness of using equilibrium approach in administraing prachuabkhirikhan municipality อุไร โต๊ะทอง

โดย อุไร โต๊ะทอง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 352.1409593 อ857ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551 ชื่อเรื่องอื่น: The effectiveness of using equilibrium approach in administraing prachuabkhirikhan municipality.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 352.1409593 อ857ป] (2).

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = The relationship between management of information technology and learning organization under the office of prachuabkhirikhan elementary educational service area 1 / วศิณี สืบสุทธา

โดย วศิณี สืบสุทธา.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.207 ว357ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: The relationship between management of information technology and learning organization under the office of prachuabkhirikhan elementary educational service area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.207 ว357ค] (2).

ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = The Leadership of administrators of subdistrict administrative organizations in Pran Buri district, Prachuap Khiri Khan province / เสรี หมู่น้อย

โดย เสรี หมู่น้อย.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 352.39 ส928ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: The Leadership of administrators of subdistrict administrative organizations in Pran Buri district, Prachuap Khiri Khan province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 352.39 ส928ภ] (2).

การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภารกิจของข้าราชการตำรวจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = A study of leadership for change affecting duty of provincal police offices in Prachuap khiri Khan Province / เพลินศักดิ์ เขียนถนอม

โดย เพลินศักดิ์ เขียนถนอม.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 363.23 พ925ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: A study of leadership for change affecting duty of provincal police offices in Prachuap khiri Khan Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 363.23 พ925ก] (2).

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Process of change mamagement for the third external quality assessment of the schools under the prachuapkhirikhan rimary educational service area office 1 / กิตติมา เย็นกาย

โดย กิตติมา เย็นกาย.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.2 ก674ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: Process of change mamagement for the third external quality assessment of the schools under the prachuapkhirikhan rimary educational service area office 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.2 ก674ก] (2).

การศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของสถานีตำรวจภูธรบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = The study of organizational culture affecting new public administration of bang saphan police station in Prachuap Khiri Khan province / มานิตย์ ปลอดโปร่ง

โดย มานิตย์ ปลอดโปร่ง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 363.2 ม453ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,2554 ชื่อเรื่องอื่น: The study of organizational culture affecting new public administration of bang saphan police station in Prachuap Khiri Khan province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 363.2 ม453ก] (2).

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = Relationship between transformational leadership and work performance result of provincice in Prachuap Khiri Khan provine / พัฒน์ รงค์วราโรจน์

โดย พัฒน์ รงค์วราโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 363.23 พ525ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี: สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: Relationship between transformational leadership and work performance result of provincice in Prachuap Khiri Khan provine.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 363.23 พ525ค] (2).

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = A Study of factors affecting quality of working life of personnel in subdistrice administrative organizations inPrachuap Khiri Khan province / สุวพิชญ์ เขจรบุตร

โดย สุวพิชญ์ เขจรบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 306.361 ส868ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: A Study of factors affecting quality of working life of personnel in subdistrice administrative organizations inPrachuap Khiri Khan province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 306.361 ส868ก] (2).

ผลของโปรกรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = The Results of health education program for a promotion of breast self examination in aounoi subdistrict, mueang district Prachuap Khan Province / ขนิษฐา พวงนิล

โดย ขนิษฐา พวงนิล.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 618.19 ข226ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)) --มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: The Results of health education program for a promotion of breast self examination in aounoi subdistrict, mueang district Prachuap Khan Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 618.19 ข226ผ] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th