ผลการค้นหาของคุณมี 87 จากทั้งหมด 80965 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สมรรถภาพทางการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Supervisory performance of school administrators affecting academic works of primary schools in Phetchaburi Province / อธิป อังคสุทธิพงษ์

โดย อธิป อังคสุทธิพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.203 อ144ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Supervisory performance of school administrators affecting academic works of primary schools in Phetchaburi Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.203 อ144ส] (1).

สภาพและปัญหาในการวางแผนบริหารการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5 : วิทยานิพนธ์ = States and problems in educational planning performed by municipal school administrators in the educational region V / สมนึก เสียงหวาน

โดย สมนึก เสียงหวาน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส253ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546ชื่อเรื่องอื่น: States and problems in educational planning performed by municipal school administrators in the educational region V.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส253ส] (2).

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครูสังกัดสำนักงานเขตุพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The relationship between the conflict primary management of administrators and teacher satisfaction in school under the office of Phetchaburi educational servive area / พรินศักดิ์ โพธิ์เผือก

โดย พรินศักดิ์ โพธิ์เผือก.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 พ227ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: The relationship between the conflict primary management of administrators and teacher satisfaction in school under the office of Phetchaburi educational servive area.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 พ227ค] (2).

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Factors to the Vision of the Primary School PRinicipals under the Office of Phetchaburi Educational Service Area / บุญเลิศ โสภณ

โดย บุญเลิศ โสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 บ563ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: Factors to the Vision of the Primary School PRinicipals under the Office of Phetchaburi Educational Service Area.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 บ563ป] (2).

สภาพที่เป็นจริงที่คาดหวังในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 = The Actual Stat and Expectation of School Principals in the Education Opportunity Extensive - Based Schools under the Office of Phetchaburi Education Service Area 2 / สมชาย ครึกครื้น

โดย สมชาย ครึกครื้น.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.2 ส239ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Actual Stat and Expectation of School Principals in the Education Opportunity Extensive - Based Schools under the Office of Phetchaburi Education Service Area 2.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.2 ส239ส] (2).

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการดำเนินงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม : วิทยานิพนธ์ = The relationships between administrative behavior of the schools administrators and the school performance of the schools under the jurisdiction of the samut songkhram office for education service / ศิริชัย พลับพิบูลย์

โดย ศิริชัย พลับพิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ศ452ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The relationships between administrative behavior of the schools administrators and the school performance of the schools under the jurisdiction of the samut songkhram office for education service.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ศ452ค] (1).

การปฏิบัติจริงตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 : วิทยานิพนธ์ = The Actual Practices in Accordance with Roles and Responsibilities of the Administrative and Academic Staff in the Juristic PersonโAdministrated Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 2. / สมควร รัชตวิมล

โดย สมควร รัชตวิมล.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.201 ส233ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Actual Practices in Accordance with Roles and Responsibilities of the Administrative and Academic Staff in the Juristic PersonโAdministrated Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 2..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.201 ส233ก] (3).

แบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 = Leaders' Styles of School Administrators Effecting the Administrational Effectiveness in schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1 / เอก อดุลย์อารยะรังษี

โดย เอก อดุลย์อารยะรังษี.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.201 อ871บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Leaders' Styles of School Administrators Effecting the Administrational Effectiveness in schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.201 อ871บ] (4).

การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = The good governance principles of the school administration effecting the educational standard of basic education under the office of Prachuapkhirikhan educational service area 1 / วรลักษณ์ จันทร์ผา

โดย วรลักษณ์ จันทร์ผา.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.201 ว275ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 ชื่อเรื่องอื่น: The good governance principles of the school administration effecting the educational standard of basic education under the office of Prachuapkhirikhan educational service area 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.201 ว275ก] (4).

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = The Relationship between school administrators leadership and administrational effectiveness of basic education schools under the office of Prachuabkhirikhan educational service area 1 / อัลสุริยา กรรณสูตร

โดย อัลสุริยา กรรณสูตร.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.201 อ573ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 ชื่อเรื่องอื่น: The Relationship between school administrators leadership and administrational effectiveness of basic education schools under the office of Prachuabkhirikhan educational service area 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.201 อ573ค] (4).

คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = The characteristics of administrators affecting the participation in education administration of basic Educational school committees under the office of Prachuapkhirikhan education service area 1 / ลำพึง เรืองพริ้ม

โดย ลำพึง เรืองพริ้ม.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.11 ล344ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: The Characteristics of administrators affecting the participation in education administration of basic Educational school committees under the office of Prachuapkhirikhan education service area 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.11 ล344ค] (2).

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการบริหารการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Transformational leadership and knowledge management administration of school administrators under the office of Phetchaburi educational service area 1 / ธัญชนก จอมทรักษ์

โดย ธัญชนก จอมทรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.2 ธ445ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Transformational leadership and knowledge management administration of school administrators under the office of Phetchaburi educational service area 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.2 ธ445ภ] (2).

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = The Relationships between the social power of school administrators and the effectiveness of the schools under the office of Phetchaburi educational service area 1 / วิไลลักษณ์ เพชรเอี่ยม

โดย วิไลลักษณ์ เพชรเอี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.201 ว734ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: The Relationships between the social power of school administrators and the effectiveness of the schools under the office of Phetchaburi educational service area 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.201 ว734ค] (2).

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาประเภทที่1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และเขต 2 : วิทยานิพนธ์ = Transformarional leadership of school administrators effecting community participation in type -1 schools under the office of Prachuapkhirikhan educational service / สุชามนตร์ แย้มเจริญกิจ

โดย สุชามนตร์ แย้มเจริญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.201 ส761ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Transformarional leadership of school administrators effecting community participation in type-1 schools under the office of Prachuapkhirikhan educational service.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.201 ส761ภ] (1).
Checked out (1).

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู : วิทยานิพนธ์ = Leaderships for change of school administrators under the office of phetchaburi educational areas based on the views of administrators and teachers / เบญจวรรณ ยั่งยืน

โดย เบญจวรรณ ยั่งยืน.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.201 บ788ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Leaderships for change of school administrators under the office of phetchaburi educational areas based on the views of administrators and teachers.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.201 บ788ภ] (2).

ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ : วิทยานิพนธ์ = Administrative skills of school administrators affecting school effectiveness in group 1 and 2 under bureau of special education administration / ดำรงค์ รอดสิน

โดย ดำรงค์ รอดสิน.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.201 ด493ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค,ม,)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Administrative skills of school administrators affecting school effectiveness in group 1 and 2 under bureau of special education administration.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.201 ด493ท] (2).

การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เสนอรายชื่อและไม่เสนอรายชื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก : วิทยานิพนธ์ = Comparative study of participatory adminintration in primary schools under the office of provincial primary education, prachuapkhirikhan between schools entering the external auditing process and those not entering the process / สุกัญญา หน่อทิม

โดย สุกัญญา หน่อทิม.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.201 ส739ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: Comparative study of participatory adminintration in primary schools under the office of provincial primary education, prachuapkhirikhan between schools entering the external auditing process and those not entering the process.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.201 ส739ก] (1).

การดำเนินงานความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 : วิทยานิพนธ์ = The strength of the student counseling system management of the schools under the office of prachuab kiri khan educational service area 2 จิรพันธ์ สายสร้อย

โดย จิรพันธ์ สายสร้อย.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.207 จ496ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552ชื่อเรื่องอื่น: The Strength of the student counseling system management of the schools under the office of Prachuab kiri khan educational service area 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.207 จ496ก] (3).

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = The Administrative skill of school administrators effecting the school-based management in prachuapkhirikhan basic schools สมศักดิ์ จินดาไทย

โดย สมศักดิ์ จินดาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.2 ส282ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: The Administrative skill of school administrators effecting the school-based management in prachuapkhirikhan basic schools.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.2 ส282ท] (2).

มิติบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 : วิทยานิพนธ์ = Dimension of organizational climate effecting quality performance according to the teaching profession standards in basic schools under the office of prachuapkhirikhan educational service area 2 / ธนสาร แกมไทย

โดย ธนสาร แกมไทย.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.106 ธ159ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Dimension of organizational climate effecting quality performance according to the teaching profession standards in basic schools under the office of prachuapkhirikhan educational service area 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.106 ธ159ม] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th