ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 240 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สมรรถภาพทางการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Supervisory performance of school administrators affecting academic works of primary schools in Phetchaburi Province / อธิป อังคสุทธิพงษ์

โดย อธิป อังคสุทธิพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.203 อ144ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Supervisory performance of school administrators affecting academic works of primary schools in Phetchaburi Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.203 อ144ส] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Relationship between administrative behavior for supervision performances in elementary schools under the jurisdiction of the primary education office of Phetchaburi province / อิ้น ขำทวี

โดย อิ้น ขำทวี.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1203 อ732ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, [2545]หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545. ชื่อเรื่องอื่น: Relationship between administrative behavior for supervision performances in elementary schools under the jurisdiction of the primary education office of Phetchaburi province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1203 อ732ค] (2).

ปัจจัยการบริหารการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Administrative factors and problems of the environmental activities in the extended educational opportunity schools under the office of Phetchaburi province / ทบ กรกุม

โดย ทบ กรกุม.

เลขเรียกหนังสือ: 372.16 ท119ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2546ชื่อเรื่องอื่น: Administrative factors and problems of the environmental activities in the extended educational opportunity schools under the office of Phetchaburi province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.16 ท119ป] (2).

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5 : วิทยานิพนธ์ = The Relationship between the achievement motive and visions of the municipallty school administrators in the education region 5 / ประทีป โกลาวัลย์

โดย ประทีป โกลาวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.2 ป277ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: The Relationship between the achievement motive and visions of the municipallty school administrators in the education region 5.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.2 ป277ค] (3).

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครูสังกัดสำนักงานเขตุพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The relationship between the conflict primary management of administrators and teacher satisfaction in school under the office of Phetchaburi educational servive area / พรินศักดิ์ โพธิ์เผือก

โดย พรินศักดิ์ โพธิ์เผือก.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 พ227ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: The relationship between the conflict primary management of administrators and teacher satisfaction in school under the office of Phetchaburi educational servive area.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 พ227ค] (2).

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Factors to the Vision of the Primary School PRinicipals under the Office of Phetchaburi Educational Service Area / บุญเลิศ โสภณ

โดย บุญเลิศ โสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 บ563ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: Factors to the Vision of the Primary School PRinicipals under the Office of Phetchaburi Educational Service Area.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 บ563ป] (2).

สภาพและปัญหาในการวางแผนบริหารการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5 : วิทยานิพนธ์ = States and problems in educational planning performed by municipal school administrators in the educational region V / สมนึก เสียงหวาน

โดย สมนึก เสียงหวาน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส253ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546ชื่อเรื่องอื่น: States and problems in educational planning performed by municipal school administrators in the educational region V.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส253ส] (2).

การศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในวารสารการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี พ.ศ. 2526-2528 : วิทยานิพนธ์ = An analytical study of the language used in the educational periodicals of kurusapha B.E. 2526-2528 / พัชรี ยันตรีสิงห์

โดย พัชรี ยันตรีสิงห์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 พ524ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 ชื่อเรื่องอื่น: An analytical study of the language used in the educational periodicals of kurusapha B.E. 2526-2528.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.918 พ524ก] (1).

สภาพที่เป็นจริงที่คาดหวังในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 = The Actual Stat and Expectation of School Principals in the Education Opportunity Extensive - Based Schools under the Office of Phetchaburi Education Service Area 2 / สมชาย ครึกครื้น

โดย สมชาย ครึกครื้น.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.2 ส239ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Actual Stat and Expectation of School Principals in the Education Opportunity Extensive - Based Schools under the Office of Phetchaburi Education Service Area 2.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.2 ส239ส] (2).

ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูระดับประถมศึกษา ของ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี : วิทยานิพนธ์ = Affecting motivations on job performance of teachers in private primary schools in suphan buri province / กฤษณ์ เสร็จกิจดี

โดย กฤษณ์ เสร็จกิจดี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 ก281ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Affecting motivations on job performance of teachers in private primary schools in suphan buri province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.02 ก281ป] (1).

ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = The efficiency of school-based management of basic education institutions under the jurisdiction of the office of nakhon pathom education area 1 / สมศักดิ์ รอบคอบ

โดย สมศักดิ์ รอบคอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส283ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The efficiency of school-based management of basic education institutions under the jurisdiction of the office of nakhon pathom education area 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส283ป] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 : วิทยานิพนธ์ = The relationship between the school culture and the educational quality assurance of the secondary schools in the bangkok office of educational service area 3 / ธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล

โดย ธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 373.126 ธ672ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The relationship between the school culture and the educational quality assurance of the secondary schools in the bangkok office of educational service area 3.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.126 ธ672ค] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการดำเนินงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม : วิทยานิพนธ์ = The relationships between administrative behavior of the schools administrators and the school performance of the schools under the jurisdiction of the samut songkhram office for education service / ศิริชัย พลับพิบูลย์

โดย ศิริชัย พลับพิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ศ452ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The relationships between administrative behavior of the schools administrators and the school performance of the schools under the jurisdiction of the samut songkhram office for education service.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ศ452ค] (1).

สภาพการดําเนินงานและแนวทางพัฒนาการผลิตรายการโทรทัศน์การเรียนการสอนสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = The Condition of Operation and the Development of Program Production of Distance Learning via Satellite Television Station at Wangklaikangwon School Hua - Hin District Prachuapkhirikhan Province / เสริมศักดิ์ ธรรมปรก

โดย เสริมศักดิ์ ธรรมปรก.

เลขเรียกหนังสือ: 371.335 ส925ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: The Condition of Operation and the Development of Program Production of Distance Learning via Satellite Television Station at Wangklaikangwon School Hua - Hin District Prachuapkhirikhan Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.335 ส925ส] (2).

การบริหารคุณภาพโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = Quality Administration on the Standard Accredited Schools under the Offices of Educational Service Areas, Prachubkhirikhan / ชมภู จันทร์เจริญ

โดย ชมภู จันทร์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ช173ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: Quality Administration on the Standard Accredited Schools under the Offices of Educational Service Areas, Prachubkhirikhan.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ช173ก] (2).

ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาโรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี : วิทยานิพนธ์ = Factors Affecting the Industrial Vocational Certificate Students' Achievement : Case Study on Darunaratchaburi Polytechnic School, Ratchaburi Province / เสนีย์ ภูละมุล

โดย เสนีย์ ภูละมุล.

เลขเรียกหนังสือ: 370.113 ส917ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Factors Affecting the Industrial Vocational Certificate Students' Achievement : Case Study on Darunaratchaburi Polytechnic School, Ratchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.113 ส917ป] (1).
Checked out (1).

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 = Factors affecting the teachers' morale working in private schools under the nakhon pathom educational service areas 1 and 2 / สุวรรณี ธรรมอุปถัมภ์

โดย สุวรรณี ธรรมอุปถัมภ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 ส875ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Factors affecting the teachers' morale working in private schools under the nakhon pathom educational service areas 1 and 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.02 ส875ป] (1).

บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม กรณีศึกษาสถานศึกษาระดับประถมศึกษา = The roles on the relatioinship between schools and communities of the committees of basic education institutions under the samut songkhram offices of basic educational service areas: a case study of primary schools / เกษมศักดิ์ สวนจันทร์

โดย เกษมศักดิ์ สวนจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.19 ก812บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The roles on the relatioinship between schools and communities of the committees of basic education institutions under the samut songkhram offices of basic educational service areas: a case study of primary schools.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.19 ก812บ] (1).

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-6 = A Study of Factors Affecting Purchasing - Contracts by Bid Method with Electronics Systems of Educational Institutions in Vocational Education Institutions Central Regions 1-6 / ประยงค์ จันทพันธ์

โดย ประยงค์ จันทพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.206 ป361ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Study of Factors Affecting Purchasing - Contracts by Bid Method with Electronics Systems of Educational Institutions in Vocational Education Institutions Central Regions 1-6.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.206 ป361ก] (1).

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน = The structural equation modeling of administrators' leadership effectiveness in influencing on the school effectiveness / วาโร เพ็งสวัสดิ์

โดย วาโร เพ็งสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ว484ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)-- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The structural equation modeling of administrators' leadership effectiveness in influencing on the school effectiveness.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ว484ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th