ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 439 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 25.. / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 305.23 ย536] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและสุขภาพจิตของนักศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี = Relationship Between the Environment and Mental Health of the Petchburi Teachers College' s Students ชูศรี หลักเพชร

โดย ชูศรี หลักเพชร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สหวิทยาลัยทวารวดี เพชรบุรี, 2531ชื่อเรื่องอื่น: Relationship Between the Environment and Mental Health of the Petchburi Teachers College' s Students.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 155.25 ช658ร] (1).

คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 / สุพจน์ กู้มานะชัย

โดย สุพจน์ กู้มานะชัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 ส826ค] (6).

คำอธิบายพร้อมด้วยรวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 เรียงตามมาตรา / โดย พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ

โดย พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 พ581ค] (2).

เอกสารคำสอนกฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน / อัจฉรียา ชูตินันทน์

โดย อัจฉรียา ชูตินันทน์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548ชื่อเรื่องอื่น: กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 อ514อ] (1).

ร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติของศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 / ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง | ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 ศ365ร] (1).

เอกสารประกอบการประชมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติ โครงการลดจำนวนการใช้ยาเสพติดและการกระทำผิดของเยาวชนในส่วนของประเทศไทยตามโครงการ "การลดจำนวนการใช้สารเสพติดและการกระทำผิดของเยาวชนดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง จีน (ยูนนาน) ลาว ไทย และเวียดนาม" เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ในการป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟู ติดตาม ช่วยเหลือและเฝ้าระวังเยาวชนผู้ใช้สารเสพติด (Pilot Project : The new approches in provention, treatment and after car for young substances user) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเอเชียและภาคแปซิฟิค UNESCAP-UNODC / วิชา มหาคุณ

โดย วิชา มหาคุณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว, [2550?]ชื่อเรื่องอื่น: กระบวนทัศน์ใหม่ในการป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟู ติดตาม ช่วยเหลือและเฝ้าระวังเยาวชนผู้ใช้สารเสพติด (Pilot Project : The new approches in provention, treatment and after car for young substances user) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเอเชียและภาคแปซิฟิค UNESCAP-UNODC /.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 344.044 ว545อ] (1).

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2545 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2545 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เรื่องกระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน / โดย ศิริชัย จันทร์สว่าง, จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โดย ศิริชัย จันทร์สว่าง | ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง | การประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร เรื่องกระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน (2545 : กรุงเทพฯ).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, [2545]ชื่อเรื่องอื่น: กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 ศ452อก] (1).

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

โดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ, [2551]ชื่อเรื่องอื่น: พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 | พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 | กฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 346 พ371] (1).

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย = The risk factors are related to Thai Muslim youth's aggressive behavior in the three southern border provinces of Thailand / ดลมนรรจน์ บากา, เกษตรชัย และหีม

โดย ดลมนรรจน์ บากา | เกษตรชัย และหีม | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ | The risk factors are related to Thai Muslim youth's aggressive behavior in the three southern border provinces of Thailand.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 305.235 ด147ป] (1).

นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 = Young Artists Talent #6 Exhibition / จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ; บรรณาธิการ พิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์

โดย นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย (ครั้งที่ 6 : 2558 : กรุงเทพฯ) | พิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์ [บรรณาธิการ] | กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2558ชื่อเรื่องอื่น: Young Artists Talent #6 Exhibition | 6th Young Artists Talent 2015.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 709.05 น594น 2558] (1).

รวมกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่ม พ.ศ. 2551) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2554 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 346.0135 ร155ธ 2554] (1).

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน / ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ

โดย ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 364.1323 ถ282ก 2559] (2).

เจ้าหญิงลมกรด = Tales of the amber sea / Irina Zheleznova ; ทองสุก เกตุโรจน์, ผู้แปล

โดย Zheleznova, Irina | ทองสุก เกตุโรจน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535ชื่อเรื่องอื่น: Tales of the amber sea.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย Z484จ] (3).

ลอมเลี้ยวซ้าย / สุเทพ จิตรชื่น

โดย สุเทพ จิตรชื่น.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส781ล] (7).

ย้อนอดีตการ์ตูนไทย อันดับ 2 / วรวิชญ เวชนุเคราะห์

โดย วรวิชญ เวชนุเคราะห์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว281ย] (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลของประสบการณ์กลุ่มการเจริญส่วนบุคคลที่มีต่ออัตมโนทัศน์ และการปรับตัวทางสังคมของเยาวชน / เรียม ศรีทอง... (และคนอื่นๆ)

โดย เรียม ศรีทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาผลของประสบการณ์กลุ่มการเจริญส่วนบุคคลที่มีต่ออัตมโนทัศน์ และการปรับตัวทางสังคมของเยาวชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 309.1 ร841ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวโน้มการเข้าทำงานของเยาวชนไทย / เฉลียว บุรีภักดี

โดย เฉลียว บุรีภักดี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ณ ทบวงมหาวิทยาลัย และสมาคมอาเซียน, 2527ชื่อเรื่องอื่น: แนวโน้มการเข้าทำงานของเยาวชนไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 312.24 ฉ448น.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ทิพยา กิจวิจารณ์

โดย ทิพยา กิจวิจารณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2528ชื่อเรื่องอื่น: ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 153.4 ท474ค] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th