ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 439 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ปรับปรุงใหม่

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 พ371 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550ชื่อเรื่องอื่น: พระราชบัญญัติจัดตั้ง : วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ฉบับสมบูรณ์ 2553.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 พ371] (2).

โลกกว้าง ทางแคบ เดินอย่างไร ไม่หลงทาง / คณะวิจัย ชูจิรา กองแก้ว ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ชูจิรา กองแก้ว | กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

เลขเรียกหนังสือ: 364.36 ล963 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 364.36 ล963] (1).

รายงานการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนสู่การเป็นคนดีของสังคม / อัญชลี มาพันธ์ ; ถวัลย์ มาศจรัส, บรรณาธิการ

โดย อัญชลี มาพันธ์ | ถวัลย์ มาศจรัส.

เลขเรียกหนังสือ: 370.11407 อ525ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.11407 อ525ร] (3).

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : "ร่วมสร้างประเทศไทย ... ด้วยการให้" / เรื่องและภาพ, Vanishing และทีมคณะทำงาน

โดย Vanishing [บรรณาธิการ] | aมูลนิธิสยามกัมาจล.

เลขเรียกหนังสือ: 361.370835 ม223 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2552ชื่อเรื่องอื่น: พลังเยาวชน พลังสังคม : "ร่วมสร้างประเทศไทย ... ด้วยการให้".สถานะ: Items available for loan: [Call number: 361.370835 ม223] (2).

ถอดบทเรียนเยาวชนรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่

โดย ชูรุณี พิชญกุลมงคล | มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่.

เลขเรียกหนังสือ: 362.296 ถ296 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 362.296 ถ296] (1).

เด็กไทยบนทางสามแพร่ง : บทสังเคราะห์กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด / จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์

โดย จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 362.7 จ679ด ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 362.7 จ679ด] (3).

คู่มือพัฒนาภาวะรู้เท่าทันสื่อในวัยรุ่นมัธยมปลาย / โตมร อภิวันทนาการ

โดย โตมร อภิวันทนาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ต864ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 302.23 ต864ค] (2).

คู่มือเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 305.235 ค695 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, 2553ชื่อเรื่องอื่น: คู่มือเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.235 ค695] (1).

คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / วิเศษ อ่อนตา

โดย วิเศษ อ่อนตา.

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 ว765ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 ว765ค] (1).

มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม" / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์คุณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: คธ 170 ม624 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2557ชื่อเรื่องอื่น: โครงงานคุณธรรม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: คธ 170 ม624 2557] (1).

เยาวชนอาสาต้นกล้าท้องถิ่น / ธนิษฐา สุขะวัฒนะ และ สุมามาลย์ ชาวนา

โดย ธนิษฐา สุขะวัฒนะ | สุมามาลย์ ชาวนา | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14 ธ265ย 2558 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2558สถานะ: Items available for loan: [Call number: 307.14 ธ265ย 2558] (1).

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 / กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.).

เลขเรียกหนังสือ: 346 พ371 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.), 2560สถานะ: Items available for loan: [Call number: 346 พ371 2560] (1).

รายงานประจำปี ... / ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: อ 345.08 ศ365ร 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี, [2559]ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี.สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 345.08 ศ365ร 2560] (1).

บ้านน้อยในโพรงไม้ / ปิยตา วนนันทน์

โดย ปิยตา วนนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: ย ป621บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2520สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ป621บ] (1).

ป้อมเจอพ่อมด / สมบูรณ์ ศิงมานันท์

โดย สมบูรณ์ ศิงมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส258ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส258ป] (1).

เยาวชนไทยไปไต้หวัน / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สถาบันราชภัฏเทพสตรี

โดย สถาบันราชภัฏเทพสตรี. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 792.028 ย536 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัชรีบูรณ์การพิมพ์, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 792.028 ย536] (1).

พลายลำดวน / วิริยะ สิริสิงห์

โดย วิริยะ สิริสิงห.

เลขเรียกหนังสือ: ย ว694พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2527สถานะ: No items available Special Status (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th