ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 65 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามทัศนะของข้าราชการและประชาชน / โส พัฒนสระคู

โดย โส พัฒนสระคู.

เลขเรียกหนังสือ: 615.9 ส971ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎอุดรธานี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามทัศนะของข้าราชการและประชาชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 615.9 ส971ป] (1).

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี = The centenary of Her Royal Highness Princess Srinagarindra

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ส691ง ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 923.1593 ส691ง] (1).

คู่มือผู้ชม / ปัญญาการพานิช

โดย ปัญญา การพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 796 ป524ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & Contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796 ป524ค] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง สุขภาพจิตและบุคลิกภาพของเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี / ชูศรี หลักเพชร, อบอวล หกสุวรรณ และรจนา รักการ

โดย ชูศรี หลักเพชร | อบอวล หกสุวรรณ | รจนา รักการ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.25 ช685ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2530ชื่อเรื่องอื่น: สุขภาพจิตและบุคลิกภาพของเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.25 ช685ส] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและสุขภาพจิตของนักศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี = Relationship Between the Environment and Mental Health of the Petchburi Teachers College' s Students ชูศรี หลักเพชร

โดย ชูศรี หลักเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 155.25 ช658ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สหวิทยาลัยทวารวดี เพชรบุรี, 2531ชื่อเรื่องอื่น: Relationship Between the Environment and Mental Health of the Petchburi Teachers College' s Students.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.25 ช658ร] (1).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ลานเยาวชนเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และคุณค่าแห่งตนของเยาวชนนอกโรงเรียน : วิทยานิพนธ์ = Research and Development of Youth-Activity Strategy on Developing the Emotional Intelligence and Self-Esteem of Out-of-School Youths / นิพนธ์ วงศ์โกศล

โดย นิพนธ์ วงศ์โกศล.

เลขเรียกหนังสือ: 155 น616ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: Research and Development of Youth-Activity Strategy on Developing the Emotional Intelligence and Self-Esteem of Out-of-School Youths.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155 น616ก] (1).

เอกสารการศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง การปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กและเยาวชนของชาติ / นักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 100 คณะที่ 4

โดย นักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 100 คณะที่ 4.

เลขเรียกหนังสือ: 370.114 น378อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการปัองกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: การปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กและเยาวชนของชาติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.114 น378อ] (1).

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย = The risk factors are related to Thai Muslim youth's aggressive behavior in the three southern border provinces of Thailand / ดลมนรรจน์ บากา, เกษตรชัย และหีม

โดย ดลมนรรจน์ บากา | เกษตรชัย และหีม | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 305.235 ด147ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ | The risk factors are related to Thai Muslim youth's aggressive behavior in the three southern border provinces of Thailand.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 305.235 ด147ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวโน้มการเข้าทำงานของเยาวชนไทย / เฉลียว บุรีภักดี

โดย เฉลียว บุรีภักดี.

เลขเรียกหนังสือ: 312.24 ฉ448น. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ณ ทบวงมหาวิทยาลัย และสมาคมอาเซียน, 2527ชื่อเรื่องอื่น: แนวโน้มการเข้าทำงานของเยาวชนไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 312.24 ฉ448น.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การทดลองเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานเพื่อพัฒนาค่านิยมทางอาชีพของเยาวชน / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.23 ก445ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การทดลองเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานเพื่อพัฒนาค่านิยมทางอาชีพของเยาวชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.23 ก445ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง วิสัยทัศน์ของเยาวชนไทยต่อการจัดการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.14 ก463ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538ชื่อเรื่องอื่น: วิสัยทัศน์ของเยาวชนไทยต่อการจัดการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.14 ก463ร] (1).

ที่ระลึก การแข่งขันกีฬาเยาวชนคัดเลือกตัวแทน เขต 7 ครั้งที่8 จังหวัดเพชรบุรี 15-16 พฤศจิกายน 2534 / เพชรบุรี

โดย เพชรบุรี, จังหวัด.

เลขเรียกหนังสือ: 793 พ875ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 793 พ875ก] (1).

เยาวชนเปิดใจ / เพทาย อมาตยกุล

โดย เพทาย อมาตยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 920.02 พ913ย ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ ; สโสรลูกเสือกรุงเทพ, 2514สารสนเทศออนไลน์: [Cover] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 920.02 พ913ย] (1).

รายงานผลการอบรมโครงการปีต้นไม้แห่งชาติหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ / สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี

โดย ป่าไม้เขตเพชรบุรี, สำนักงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 333.75 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 333.75] (1).

วอลเลย์บอล

เลขเรียกหนังสือ: 796.325 ว442 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.325 ว442] (2).

ว่ายน้ำ / สุนทร วาดวงศ์ และคณะ

โดย สุนทร วาดวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 797.21 ส788ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 797.21 ส788ว] (2).

กรีฑา

เลขเรียกหนังสือ: 796.42 ก442 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.42 ก442] (2).

ฟุตบอล / อารี ศรีสม... [และคณะ]

โดย อารี ศรีสม.

เลขเรียกหนังสือ: 796.334 อ658ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.334 อ658ฟ] (2).

ลีลาศ / ทองหล่อ ม่วงน้อย ... [และคนอื่นๆ]

โดย ทองหล่อ ม่วงน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 793.33 ท322ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 793.33 ท322ล] (2).

รักบี้ฟุตบอล

เลขเรียกหนังสือ: 796.333 ร285 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.333 ร285] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th