ผลการค้นหาของคุณมี 28 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามทัศนะของข้าราชการและประชาชน / โส พัฒนสระคู

โดย โส พัฒนสระคู.

เลขเรียกหนังสือ: 615.9 ส971ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎอุดรธานี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามทัศนะของข้าราชการและประชาชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 615.9 ส971ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สุขภาพจิตและบุคลิกภาพของเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี / ชูศรี หลักเพชร, อบอวล หกสุวรรณ และรจนา รักการ

โดย ชูศรี หลักเพชร | อบอวล หกสุวรรณ | รจนา รักการ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.25 ช685ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2530ชื่อเรื่องอื่น: สุขภาพจิตและบุคลิกภาพของเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.25 ช685ส] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและสุขภาพจิตของนักศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี = Relationship Between the Environment and Mental Health of the Petchburi Teachers College' s Students ชูศรี หลักเพชร

โดย ชูศรี หลักเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 155.25 ช658ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สหวิทยาลัยทวารวดี เพชรบุรี, 2531ชื่อเรื่องอื่น: Relationship Between the Environment and Mental Health of the Petchburi Teachers College' s Students.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.25 ช658ร] (1).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ลานเยาวชนเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และคุณค่าแห่งตนของเยาวชนนอกโรงเรียน : วิทยานิพนธ์ = Research and Development of Youth-Activity Strategy on Developing the Emotional Intelligence and Self-Esteem of Out-of-School Youths / นิพนธ์ วงศ์โกศล

โดย นิพนธ์ วงศ์โกศล.

เลขเรียกหนังสือ: 155 น616ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: Research and Development of Youth-Activity Strategy on Developing the Emotional Intelligence and Self-Esteem of Out-of-School Youths.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155 น616ก] (1).

เอกสารการศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง การปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กและเยาวชนของชาติ / นักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 100 คณะที่ 4

โดย นักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 100 คณะที่ 4.

เลขเรียกหนังสือ: 370.114 น378อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการปัองกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: การปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กและเยาวชนของชาติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.114 น378อ] (1).

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย = The risk factors are related to Thai Muslim youth's aggressive behavior in the three southern border provinces of Thailand / ดลมนรรจน์ บากา, เกษตรชัย และหีม

โดย ดลมนรรจน์ บากา | เกษตรชัย และหีม | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 305.235 ด147ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ | The risk factors are related to Thai Muslim youth's aggressive behavior in the three southern border provinces of Thailand.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 305.235 ด147ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวโน้มการเข้าทำงานของเยาวชนไทย / เฉลียว บุรีภักดี

โดย เฉลียว บุรีภักดี.

เลขเรียกหนังสือ: 312.24 ฉ448น. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ณ ทบวงมหาวิทยาลัย และสมาคมอาเซียน, 2527ชื่อเรื่องอื่น: แนวโน้มการเข้าทำงานของเยาวชนไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 312.24 ฉ448น.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การทดลองเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานเพื่อพัฒนาค่านิยมทางอาชีพของเยาวชน / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.23 ก445ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การทดลองเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานเพื่อพัฒนาค่านิยมทางอาชีพของเยาวชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.23 ก445ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง วิสัยทัศน์ของเยาวชนไทยต่อการจัดการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.14 ก463ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538ชื่อเรื่องอื่น: วิสัยทัศน์ของเยาวชนไทยต่อการจัดการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.14 ก463ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ทักษะการจัดการของเด็กไทย : คุณลักษณะ พฤติกรรม และการส่งเสริม / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.23 ว322รท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ทักษะการจัดการของเด็กไทย : คุณลักษณะ พฤติกรรม และการส่งเสริม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.23 ว322รท] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลของประสบการณ์กลุ่มการเจริญส่วนบุคคลที่มีต่ออัตมโนทัศน์ และการปรับตัวทางสังคมของเยาวชน / เรียม ศรีทอง... (และคนอื่นๆ)

โดย เรียม ศรีทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 309.1 ร841ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาผลของประสบการณ์กลุ่มการเจริญส่วนบุคคลที่มีต่ออัตมโนทัศน์ และการปรับตัวทางสังคมของเยาวชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 309.1 ร841ก.] (1).

รายงานการวิจัย การมีส่วนร่วมของเยาวชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะกรณีเยาวชนในเขตจังหวัดปทุมธานี = The youth participation in environmental conservation : specific on the youth in changwat pratum thani / ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ

โดย ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.75 ย126รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การมีส่วนร่วมของเยาวชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะกรณีเยาวชนในเขตจังหวัดปทุมธานี | The youth participation in environmental conservation : specific on the youth in changwat pratum thani.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 333.75 ย126รก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ทิพยา กิจวิจารณ์

โดย ทิพยา กิจวิจารณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 153.4 ท474ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2528ชื่อเรื่องอื่น: ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 153.4 ท474ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.07953 ส636ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2538ชื่อเรื่องอื่น: ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 320.07953 ส636ท] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การเปิดรับและการยอมรับข่าวสารเรื่องยาบ้าของนักศึกษาและนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี / สุดใจ ฉายศรี

โดย สุดใจ ฉายศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 613.84 ส765รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2542ชื่อเรื่องอื่น: การเปิดรับและการยอมรับข่าวสารเรื่องยาบ้าของนักศึกษาและนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.84 ส765รก] (4).

รายงานการวิจัย เรื่อง หนังสืออ่านสำหรับเยาวชน / นิศา ชูโต และพินิจ ศุภมัสดุอังกูร

โดย นิศา ชูโต | พินิจ ศุภมัสดุอังกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 028.8 น687ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: หนังสืออ่านสำหรับเยาวชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.8 น687ห] (3).

รายงานการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / ผู้ศึกษาวิจัย, วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล

โดย วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.93 ว386ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.93 ว386ร] (2).

รายงานการวิจัยฉบับที่ 63 ปัจจัยที่บ่งชี้สาเหตุการใช้และการติดสาระเหยในเด็กและเยาวชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดยโสธร / ดุษฎี โยเหลา, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตรและ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

โดย ดุษฎี โยเหลา | ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร | ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา.

เลขเรียกหนังสือ: 613.83 ด731ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยที่บ่งชี้สาเหตุการใช้และการติดสาระเหยในเด็กและเยาวชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดยโสธร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.83 ด731ป] (1).

ประสิทธิผลของโครงการค่ายเยาวชน และการเสริมแรงเพื่อการงดสูบบุหรี่ในนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธ์ = The effctiveness fo youth camp and reinforcement programme on stop smoking male students at the early secondary school level, Bangkok / กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร

โดย กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 613.85 ก694ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) - - สาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534 ชื่อเรื่องอื่น: The effctiveness fo youth camp and reinforcement programme on stop smoking male students at the early secondary school level, Bangkok.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.85 ก694ป] (1).

รายงานการวิจัยฉบับที่ 2 การแพร่ระบาดของสารเสพติดในเด็ก และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย / วันชัย ธรรมสัจการ, นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต และนิรันดร์ จุลทรัพย์

โดย วันชัย ธรรมสัจการ | นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต | นิรันดร์ จุลทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 362.29 ว426รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การแพร่ระบาดของสารเสพติดในเด็ก และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 362.29 ว426รก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th