ผลการค้นหาของคุณมี 31 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างชุดการเรียนรายวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นเรื่อง "การทดสอบสมมุติฐาน" โดยเน้นปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ / อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544ชื่อเรื่องอื่น: การสร้างชุดการเรียนรายวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นเรื่อง "การทดสอบสมมุติฐาน" โดยเน้นปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 519 ร451] (1).

การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสันติภาพที่ปรากฏในหนังหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : วิทยานิพนธ์ = A content analysis concerning peace appeared in Thai language textbooks at the lower secondary level / พรหมพร สนิทขวัญ

โดย พรหมพร สนิทขวัญ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 ชื่อเรื่องอื่น: A content analysis concerning peace appeared in Thai language textbooks at the lower secondary level.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.066 พ291ก] (1).

งานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / นิรันดร์ สุมาลี, บรรณาธิการ

โดย นิรันดร์ สุมาลี [บรรณาธิการ].

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 001.4 น648ง.] (1).

ระบบการสะกดคำในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกรมวิชาการ : วิทยานิพนธ์ = Orthographical System in The Thai Primer of The Department of Curriculum and Instruction Development / กมลวดี ศิริกาญจนพงศ์

โดย กมลวดี ศิริกาญจนพงศ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อษ.ม.)- -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 ชื่อเรื่องอื่น: Orthographical System in The Thai Primer of The Department of Curriculum and Instruction Development.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.915 ก131ร] (1).

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนโมดูลกับการสอนปกติ / สุมาลี ศรีทองกิติกูล

โดย สุมาลี ศรีทองกิติกูล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2521ชื่อเรื่องอื่น: การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนโมดูลกับการสอนปกติ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 530.4 ส841ก] (2).

รายงานสรุปผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลภาวะผู้นำของคณบดีในสถาบันราชภัฏ / ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

โดย ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลภาวะผู้นำของคณบดีในสถาบันราชภัฏ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.11 ศ325ร] (1).

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป การอ่านเรื่องสั้นอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : วิทยานิพนธ์ = The Development of Self-Learing Program in Critical Reading Short Stories for Students in the Upper Secondary Level / พวงเพ็ญ สว่างใจ

โดย พวงเพ็ญ สว่างใจ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)- -มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539 ชื่อเรื่องอื่น: The Development of Self-Learing Program in Critical Reading Short Stories for Students in the Upper Secondary Level.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.91 พ473ก] (1).

วิทยานิพนธ์ เรื่อง อนาคตภาพของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ในปีพุทธศักราช 2540 = Scenarios of Computer Education in the year 1997 / กฤช บุญหลง

โดย กฤช บุญหลง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539ชื่อเรื่องอื่น: อนาคตภาพของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในปี พุทธศักราช 2540 | Scenarios of Computer Education in the year 1997.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.334 ก271ว] (1).

การสร้างแบบเรียนเล่มเล็กลอยฟ้า เรื่อง "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : ปริญญานิพนธ์ / จิรภา มาลัยธรรม

โดย จิรภา มาลัยธรรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Dramas ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ ประสานมิตร, 2541สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 375.0083 จ498ก] (1).

การวิเคราะห์การสร้างคำในหนังสือเรียนทักษสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : วิทยานิพนธ์ = An analysis of word formation in Dhaksasampan textbooks at the lower secondary education level / ไฟร์เดย์ ประมวลรัตน์

โดย ไฟร์เดย์ ประมวลรัตน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 ชื่อเรื่องอื่น: An analysis of word formation in Dhaksasampan textbooks at the lower secondary education level.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.91 ฟ914ก] (1).

การวิเคราะห์ค่านิยมที่มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 : วิทยานิพนธ์ = An analysis of values in Thai text-books for required courses at the upper secondary education level according to the upper secondary education curriculum B.E. 2524 / พิศมร วัฒนพานิช

โดย พิศมร วัฒนพานิช | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 ชื่อเรื่องอื่น: An analysis of values in Thai text-books for required courses at the upper secondary education level according to the upper secondary education curriculum B.E. 2524.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.066 พ749ก] (1).

การวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ในวรรณคดีที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย วิชาบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : วิทยานิพนธ์ = An analysis of figure of speech in literature appeared in Thai text-books for required courses at the upper secondary education level / ภัทราภรณ์ ทนันชัย

โดย ภัทราภรณ์ ทนันชัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 ชื่อเรื่องอื่น: An analysis of figure of speech in literature appeared in Thai text-books for required courses at the upper secondary education level.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.1 ภ336ก] (1).

การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย วิชาวรรณคดีมรดก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : วิทยานิพนธ์ = An analysis of Thai textbooks in Thai classical literature subjeect at the uppper secondary education level / สิริวรรณ ทัพพะรังสี

โดย สิริวรรณ ทัพพะรังสี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 ชื่อเรื่องอื่น: An analysis of Thai textbooks in Thai classical literature subjeect at the uppper secondary education level.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.4 ส731ก] (1).

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนข้อมูลและสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ภาคนิพนธ์ = Computer technology for teaching muttayomsuksa ii data and information / สุวัฒน์ ทรัพย์ถนอม

โดย สุวัฒน์ ทรัพย์ถนอม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Computer technology for teaching muttayomsuksa ii data and information.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ภพ 371.394 ส876ท] (2).

ปริญญานิพนธ์ เรื่อง วิเคราะห์การเสนอศัพท์ในแบบเรียนภาษาอังกฤษ ชุด "Intermediate english course for Thailand book one and two" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมแบบประสม = AN ANALYSIS OF THE PRESENTATION OF THE VOCABULARY IN THE TEXT BOOKS, "INTERMEDIATE ENGLISH COURESE FOR THAILAND BOOK ONE AND TWO" USED AT THE LOWER SECONDARY LEVEL, COMPREHENSIVE SCHOOLS / อรุณ ใหญ่กว่าวงศ์

โดย อรุณ ใหญ่กว่าวงศ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิชาการศึกษา, 2517ชื่อเรื่องอื่น: วิเคราะห์การเสนอศัพท์ในแบบเรียนภาษาอังกฤษ ชุด "Intermediate english course for Thailand book one and two" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมแบบประสม | AN ANALYSIS OF THE PRESENTATION OF THE VOCABULARY IN THE TEXT BOOKS, "INTERMEDIATE ENGLISH COURESE FOR THAILAND BOOK ONE AND TWO" USED AT THE LOWER SECONDARY LEVEL, COMPREHENSIVE SCHOOLS.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 420 อ399ว] (2).

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ / ณัฐกานต์ ภาคพรต

โดย ณัฐกานต์ ภาคพรต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557 สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 371.3 ณ321ก 2557] (1).

การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : รายงานการวิจัย = A study on effciency of student-centered learning management / อรุณ สุขเกษม, ตรีชฎา สุขเกษม, ฤดีมาศ แสวงสาย

โดย อรุณ สุขเกษม | ตรีชฎา สุขเกษม | ฤดีมาศ แสวงสาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2552ชื่อเรื่องอื่น: A study on effciency of student-centered learning management.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 378.1794 อ412ก] (1).

รายงานการวิจัยการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547 (ฉบับสมบูรณ์) / คณะวิจัย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548ชื่อเรื่องอื่น: การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547 (ฉบับสมบูรณ์).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 370.1523 ร451] (1).

การศึกษาสภาพการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา / สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ; คณะผู้ทำวิจัย, เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 371.334 ก522] (1).

การศึกษารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการปฏิรูปการศึกษา / นงลักษณ์ วิรัชชัย

โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 370.71 น149ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th