ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนข้อมูลและสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ภาคนิพนธ์ = Computer technology for teaching muttayomsuksa ii data and information / สุวัฒน์ ทรัพย์ถนอม

โดย สุวัฒน์ ทรัพย์ถนอม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Computer technology for teaching muttayomsuksa ii data and information.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ภพ 371.394 ส876ท] (2).

ศึกษาสมุดไทย ประถม ก กา ฉบับพื้นบ้านเพชรบุรี / นฤทธิ์ ศรีวรรณ

โดย นฤทธิ์ ศรีวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.918 น272ศ] (10).

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับวิธีสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : วิทยานิพนธ์ = A comparison of science learning achievement in force and pressure by using inquiru method and regular method of pratomsuksa 5 / ทวีศักดิ์ สุขสำราญ

โดย ทวีศักดิ์ สุขสำราญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: A comparison of science learning achievement in force and pressure by using inquiru method and regular method of pratomsuksa 5.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 372.35 ท228ก] (2).

การพัฒนาความรู้และทักษะเบื้องต้นของเด็กปฐมวัยในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหินที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบซิกซ์สเตปส์แอพโพรช : วิทยานิพนธ์ = Knowledge and basic skill development of early childhood children under the education division of hua hin after receiving six steps approach learning experience / กัญญาภัค แสงอัคคี

โดย กัญญาภัค แสงอัคคี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Knowledge and basic skill development of early childhood children under the education division of hua hin after receiving six steps approach learning experience.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 372.21 ก384ก] (2).

กลยุทธ์การพัฒนาครูเพื่อการสอนแบบบูรณาการการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ : วิทยานิพนธ์ = Teacher development strategy for integrated teaching to develop the learners in all aspects of thepparat school for the deaf under special education bureau / นนทวัฒน์ ตรีนันทวัน

โดย นนทวัฒน์ ตรีนันทวัน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559 ชื่อเรื่องอื่น: Teacher development strategy for integrated teaching to develop the learners in all aspects of thepparat school for the deaf under special education bureau.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 371.102 น156ก 2559] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th