ผลการค้นหาของคุณมี 30 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ดุษฎี มัชฌิมาภิโร

โดย ดุษฎี มัชฌิมาภิโร.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ด731ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2553สถานะ: No items available Checked out (1).

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / นิตยา สุวรรณศรี

โดย นิตยา สุวรรณศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 420.7 น578ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุตรดิตถ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 420.7 น578ก] (1).

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : แผนการจัดการเรียนรู้ = Cooperative learning / ศุภวรรณ์ เล็กวิไล

โดย ศุภวรรณ์ เล็กวิไล.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ศ722ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2560ชื่อเรื่องอื่น: แผนการจัดการเรียนรู้ | Cooperative learning.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ศ722ก 2560] (1).

หลักสูตรและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ห323 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, [2545?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ห323] (2).

การพัฒนากระบวนการสอน '' สร้างอนาคตร่วมกัน'' สอนภาษาไทยโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ / สนิท สัตโยภาส ; บรรณณาธิการ ถวัลย์ มาศจรัส

โดย สนิท สัตโยภาส | ถวัลย์ มาศจรัส.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ส214ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธารอักษร, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ส214ก] (1).

แผนการจัดการเรียนรู้...ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้สู่...การบูรณาการ / โดย สุนันทา สุนทรประเสริฐ

โดย สุนันทา สุนทรประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3028 ส816ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [สุพรรณบุรี] : โรงเรียนสุพรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, [2550]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3028 ส816ผ] (3).

การจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบล็อก = Block learning / ธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง

โดย ธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ธ667ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Block learning.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ธ667ก] (2).

การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน : กรณีตัวอย่างโรงเรียนราชวินิต มัธยม / โดย สุกัญญา สันติพัฒนาชัย .. [และคนอื่นๆ]

โดย สุกัญญา สันติพัฒนาชัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 กป469 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 กป469] (1).

นวัตกรรมการศึกษาชุด New model กระบวนการ 9 ขั้น การพัฒนาความฉลาดทางการรับรู้ และเชาวน์ปัญญาสร้างสรรค์ผู้เรียน / ชะวัชชัย ภาติณธุ, พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, สุนทรี ตีรนานุกูล ; ถวัลย์ มาศจรัส, บรรณาธิการ

โดย ชะวัชชัย ภาติณธุ | พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ | สุนทรี ตีรนานุกูล | ถวัลย์ มาศจรัส.

เลขเรียกหนังสือ: 371.33 ช337น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2552ชื่อเรื่องอื่น: New model กระบวนการ 9 ชั้น การพัฒนาความฉลาดทางการรับรู้และเชาว์ปัญญาสร้างสรรค์ผู้เรียน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33 ช337น] (1).

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก รูปแบบการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง / วัลลี สัตยาศัย, บรรณาธิการ

โดย วัลลี สัตยาศัย.

เลขเรียกหนังสือ: 371.39 ก499 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คเน็ท, 2547ชื่อเรื่องอื่น: Problem-based learning as a student-centered learning.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.39 ก499] (3).

การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : รายงานการวิจัย = A study on effciency of student-centered learning management / อรุณ สุขเกษม, ตรีชฎา สุขเกษม, ฤดีมาศ แสวงสาย

โดย อรุณ สุขเกษม | ตรีชฎา สุขเกษม | ฤดีมาศ แสวงสาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 378.1794 อ412ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2552ชื่อเรื่องอื่น: A study on effciency of student-centered learning management.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 378.1794 อ412ก] (1).

รายงานการวิจัยการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547 (ฉบับสมบูรณ์) / คณะวิจัย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 370.1523 ร451 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548ชื่อเรื่องอื่น: การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547 (ฉบับสมบูรณ์).สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 370.1523 ร451] (1).

มองมุมใหม่ : แนวทางสร้างพลเมืองให้เก่ง ดี มีคุณธรรม มีงานทำ แข่งเวทีโลก = Take a new look / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ม261 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ม261] (1).

มุมมองใหม่ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ม636 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ชื่อเรื่องอื่น: 43 ต้นแบบ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ | ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ม636] (1).

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย / วาสนา เพิ่มพูล

โดย วาสนา เพิ่มพูล.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 371.102 ว491พ 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2552ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 371.102 ว491พ 2552] (1).

การจัดการเรียนรู้ / ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

โดย ประกาศิต อานุภาพแสนยากร | มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ป193ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ป193ก] (1).

Child centred : storyline method : การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อรทัย มูลคำ, สุวิทย์ มูลคำ

โดย อรทัย มูลคำ | สุวิทย์ มูลคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 อ324 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2544ชื่อเรื่องอื่น: การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 อ324] (2).

แนวทางการบริหารและการจัดการ : การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / เรียบเรียงโดย อุดม เชยกีวงศ์

โดย อุดม เชยกีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 374 อ785น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ (1991), 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 374 อ785น] (1).

รายงานผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ผู้เขียนรายงาน พันธณีย์ วิหคโต

โดย พันธณีย์ วิหคโต.

เลขเรียกหนังสือ: 371.1523 พ563ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.1523 พ563ร] (1).

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ = Child centered / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ก463กก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน , 2548ชื่อเรื่องอื่น: Child centered.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ก463กก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th