ผลการค้นหาของคุณมี 784 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การวิเคราะห์งาน / สุภาพร พิศาลบุตร

โดย สุภาพร พิศาลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.306 ส838กง 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.306 ส838กง 2542] (1).

การแกะสลักสบู่ / แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ

โดย แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ.

เลขเรียกหนังสือ: 736.95 ส966ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 736.95 ส966ก] (1).

การอ่านเพื่อชีวิต = Reading for life / มัทนา นาคะบุตร

โดย มัทนา นาคะบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 028 ม346ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Reading for life.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028 ม346ก] (1).

ไฟฟ้ากับชีวิต / วิชัย พัฒนาวงศ์ธรรม

โดย วิชัย พัฒนาวงศ์ธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3 ว32ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : โครงกรจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.3 ว32ฟ] (1).

ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา / เสาวนิตย์ กาญจรัตน์

โดย เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.5 ส942ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.5 ส942ศ] (1).

สารนิเทศกับการจัดเก็บและการสืบค้น / วิภา ศุภจารีรักษ์

โดย วิภา ศุภจารีรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 025.524 ว645ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 025.524 ว645ส] (1).

วรรณกรรมสำหรับเด็ก / ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์

โดย ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 ฉ179ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 ฉ179ว] (1).

การสร้างภาพประกอบหนังสือ / ผดุง พรรมูล

โดย ผดุง พรมมูล.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 ผ179ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 741.6 ผ179ก] (1).

ประมาณราคางานก่อสร้าง = Cost estimate for construction / สิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร

โดย สิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร.

เลขเรียกหนังสือ: 692.5 ส722ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Cost estimate for construction.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 692.5 ส722ป] (1).

การบริหารการตลาด = Marketing management / สนธยา คงฤทธิ์

โดย สนธยา คงฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส191ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Marketing management.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.8 ส191ก] (1).

รวมบทความวิชาการ : ล้านนาคดี / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ413ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.3 อ413ร] (1).

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ / บรรดล สุขปิติ

โดย บรรดล สุขปิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26 บ167ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.26 บ167ก] (1).

ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก = History of western music / ศิลปชัย กลตาล

โดย ศิลปชัย กลตาล.

เลขเรียกหนังสือ: 781.68 ศ524ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: History of western music.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 781.68 ศ524ป] (1).

ทฤษฎีการประสานเสียง / ชาตรี ม่วงงาม

โดย ชาตรี ม่วงงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 781.25 ช514ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 781.25 ช514ท] (1).

อาหารไทย / กอบแก้ว นาจพินิจ

โดย กอบแก้ว นาจพินิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ก361อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 641.5 ก361อ] (1).

สุขวิทยาอาหาร = Food hygiene / ออมสิน ศีลพันธุ์

โดย ออมสิน ศีลพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 อ464ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2524ชื่อเรื่องอื่น: Food hygiene.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.2 อ464ส] (1).

เพศศึกษา / จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์

โดย จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 613.907 จ276พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.907 จ276พ] (1).

สุนทรภู่ : มหากวีรัตนโกสินทร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ / ทิพย์สุดา นัยทรัพย์...[และคนอื่นๆ]

โดย ทิพย์สุดา นัยทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 928.95911 ส798 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 928.95911 ส798] (1).

ประวัติศาสตร์สังคมอีสานตอนบน พ.ศ. 2318 - 2450 / ธีรชัย บุญมาธรรม

โดย ธีรชัย บุญมาธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.35 ธ622ป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : โปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.35 ธ622ป] (1).

Paragraph writing a structured huide for EFL learners / Samarn Virakul

โดย Samarn Virakul.

เลขเรียกหนังสือ: 428 S258P ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Udonthani : Rajabhat institute Udonthani, 1999สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 S258P] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th