ผลการค้นหาของคุณมี 784 จากทั้งหมด 80949 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ทฤษฎีดนตรีสากล 1 / จิระศักดิ์ จิตตบุตร

โดย จิระศักดิ์ จิตตบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 780 จ525ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โปรแกรมดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 780 จ525ท] (1).

ชีวเคมีพื้นฐาน = Fundamentals of biochemistry / วิโรจน์ ปิยวัชรพันธุ์ และเสวต สัจจากุล

โดย วิโรจน์ ปิยวัชรพันธุ์ | เสวต สัจจากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 574.192 ว712ช ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : สถาบันราชภัฏยะลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Fundamentals of biochemistry.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 574.192 ว712ช] (1).

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 / นวลฉวี แสงชัย

โดย นวลฉวี แสงชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 น316ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.5 น316ศ] (1).

การเพาะเลี้ยงปลา / นคร จิโรจพันธุ์

โดย นคร จิโรจพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 639.3 น114ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542?สถานะ: No items available Checked out (1).

วัสดุศาสตร์ / รังสรรค์ ดวงสร้อยทอง

โดย รังสรรค์ ดวงสร้อยทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 620.1 ร314ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 620.1 ร314ว] (1).

การจัดทำงบประมาณและโครงการในโรงเรียน / ผดุง อัมพรมุนี

โดย ผดุง อัมพรมุนี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.206 ผ179ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.206 ผ179ก] (1).

โภชนศาสตร์สัตว์ = Animal nutrition / ถาวร ฉิมเลี้ยง

โดย ถาวร ฉิมเลี้ยง.

เลขเรียกหนังสือ: 636.085 ถ331ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: จันทบุรี : คณะเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Animal nutrition.สถานะ: No items available Special Status (1).

พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ / ประสาน ยิ้มอ่อน

โดย ประสาน ยิ้มอ่อน.

เลขเรียกหนังสือ: 580 ป398พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โปรแกรมเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2543?สถานะ: Items available for loan: [Call number: 580 ป398พ] (1).

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Authorware 5 attain / วิจารณ์ สงกรานต์

โดย วิจารณ์ สงกรานต์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.334 ว519ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.334 ว519ค] (1).

เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ / วัฒนี บุญวิทยา

โดย วัฒนี บุญวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 664.9 ว411ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 664.9 ว411ท] (1).

หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา / สุรเชษฐ จิตตะวิกูล

โดย สุรเชษฐ จิตตะวิกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 373.19 ส848ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.19 ส848ห] (1).

หลักการโฆษณา / เครือวัลย์ ชัชกุล

โดย เครือวัลย์ ชัชกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ค759ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 659.1 ค759ห] (1).

สถิติเพื่อการวิจัย / ชวนชัย เชื้อสาธุชน.

โดย ชวนชัย เชื้อสาธุชน.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ช268ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542สถานะ: No items available Special Status (1).

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / ภัทรธิรา ผลงาม

โดย ภัทรธิรา ผลงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 300.14 ภ634ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เลย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเลย, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 300.14 ภ634ร] (1).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การแปล 1 / นาตยา หิรัญสถิตย์พร

โดย นาตยา หิรัญสถิตย์พร.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 น463อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การแปล 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 418.02 น463อ] (1).

ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย / สมชาย อมะรักษ์

โดย สมชาย อมะรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.87 ส241ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.87 ส241ด] (1).

การบริการทางบรรณานุกรม = Bibliographical services / เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล

โดย เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล.

เลขเรียกหนังสือ: 025.3 อ935ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Bibliographical services.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 025.3 อ935ก] (1).

พฤกษศาสตร์ ตอนโครงสร้างของพืชดอก / ละออ เส็งประชา

โดย ละออ เส็งประชา.

เลขเรียกหนังสือ: 581 ล193พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 581 ล193พ] (1).

การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันอุดมศึกษา / พิชัย เสงี่ยมจิตต์

โดย พิชัย เสงี่ยมจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 พ268ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 พ268ก] (1).

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก / ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา

โดย ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา.

เลขเรียกหนังสือ: 649.1 ล218ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 649.1 ล218ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th