ผลการค้นหาของคุณมี 784 จากทั้งหมด 80949 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เพลงประกอบระบำรำฟ้อน / อุมาภรณ์ กล้าหาญ

โดย อุมาภรณ์ กล้าหาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 781.554 อ846พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 781.554 อ846พ] (1).

การจัดการมูลฝอย = Solid waste management / ขวัญกมล ทองนาค

โดย ขวัญกมล ทองนาาค.

เลขเรียกหนังสือ: 628.44 บ251ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Solid waste management.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 628.44 บ251ก] (1).

เทคนิคการอ่านเบื้องต้นสำหรับบรรณารักษ์ / พนิตนันท์ บุญพามี

โดย พนิตนันท์ บุญพามี.

เลขเรียกหนังสือ: 028 พ211ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ? 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028 พ211ท] (1).

เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สุพล เพชรานนท์

โดย สุพล เพชรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312 ส829ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิชาวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.312 ส829ท] (1).

การสังคมสงเคราะห์ / พิศมัย ผลพฤกษ์ไพร

โดย พิศมัย ผลพฤกษ์ไพร.

เลขเรียกหนังสือ: 361.3 พ751ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 361.3 พ751ก] (1).

สังคมศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา / สุรินทร์ ยอดคำแปง

โดย สุรินทร์ ยอดคำแปง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.916 ส861ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.916 ส861ส] (1).

บรรณารักษศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น / อารีย์ รังสิโยภาส

โดย อารีย์ รังสิโยภาส.

เลขเรียกหนังสือ: 020 อ662บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: No items available Checked out (1).

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป = General economics / ศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ์

โดย ศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 330 ศ224ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: General economics.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 330 ศ224ศ] (1).

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ / กาญจนา จันทะดวง

โดย กาญจนา จันทะดวง.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 ก425พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.007 ก425พ] (1).

การประเมินผลการเรียน / เพลินพิศ ธรรมรัตน์

โดย เพลินพิศ ธรรมรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26 พ925ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.26 พ925ก] (1).

พฤติกรรมการสอนภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษา / ศศิธร ธัญลักษณานันท์

โดย ศศิธร ธัญลักษณานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ศ291พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ศ291พ] (1).

ศิลปะการเป็นผู้นำ / อำไพ อินทรประเสริฐ

โดย อำไพ อินทรประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 อ695ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ?2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.4 อ695ศ] (1).

ภาวะผู้นำและการจูงใจ / ยงยุทธ เกษสาคร

โดย ยงยุทธ เกษสาคร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ย126ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ?2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.4 ย126ภ] (1).

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน / อนันต์ เกิดดำ

โดย อนันต์ เกิดดำ.

เลขเรียกหนังสือ: 621.392 อ165ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.392 อ165ก] (1).

แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบองค์การ / เนวรัตน์ แย้มแสงสังข์

โดย เนวรัตน์ แย้มแสงสังข์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 น836น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศึกษา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658 น836น] (1).

การออกแบบลวดลาย = Ornament design / อ้อยทิพย์ พลศรี

โดย อ้อยทิพย์ พลศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 745.5 อ456ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Ornament design.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 745.5 อ456ก] (1).

วัสดุ-อุปกร์เทคโนโลยีการศึกษา : เครื่องเสียง : เครื่องฉาย / ประสิทธิ์ สังขมณี

โดย ประสิทธิ์ สังขมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.33 ป412ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33 ป412ว] (1).

เอกสารการคำสอน = พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา / พชร มีกลาง

โดย พชร มีกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 300.007 พ179พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542ชื่อเรื่องอื่น: พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 300.007 พ179พ] (1).

ศิลปะสมัยบาโรก : การศึกษาและการพัฒนา = Barogue : Research and development / โกสุม สายใจ

โดย โกสุม สายใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 709.032 ก967ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ?2542ชื่อเรื่องอื่น: Barogue : Research and development.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 709.032 ก967ศ] (1).

การประเมินผลการเรียน / วาโร เพ็งสวัสดิ์

โดย วาโร เพ็งสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26 ว486ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.26 ว486ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th