ผลการค้นหาของคุณมี 784 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด / วรินทร์ ธานีวรรณ

โดย วรินทร์ ธานีวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.29 ว328ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 659.29 ว328ก] (1).

การเงินธุรกิจ / จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

โดย จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 จ498ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.15 จ498ก] (1).

ทฤษฎีกลุ่ม = Group theory / นพพร ธนะชัยขันธ์

โดย นพพร ธนะชัยขันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 512.2 น176ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Group theory.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 512.2 น176ท] (1).

องค์การและการจัดการ / วันเพ็ญ คงวัฒนกุล

โดย วันเพ็ญ คงวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ว435อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658 ว435อ] (1).

ธุรกิจระหว่างประเทศ / พงศักดิ์ ปัญจพรผล

โดย พงศักดิ์ ปัญจพรผล.

เลขเรียกหนังสือ: 382 พ164ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 382 พ164ธ] (1).

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น = Macro-ecomomics 1 / สุนิตย์ แป้นนาบอน

โดย สุนิตย์ แป้นนาบอน.

เลขเรียกหนังสือ: 339 ส818ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิชาวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Macro-ecomomics 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 339 ส818ศ] (1).

สุขภาพส่วนบุคคล / ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส

โดย ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส.

เลขเรียกหนังสือ: 613 ศ721ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ?2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613 ศ721ส] (1).

บัญชีหนี้สิน / อังคณา นุตยกุล

โดย อังคณา นุตยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 657.75 อ491บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ?2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 657.75 อ491บ] (1).

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 = Microeconomics 1 / ปิยะพร บุญเพ็ญ

โดย ปิยะพร บุญเพ็ญ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ป621ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Microeconomics 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.5 ป621ศ] (1).

กิจกรรมร่วมหลักสูตร / สุพิน บุญชูวงศ์

โดย สุพิน บุญชูวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.89 ส832ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.89 ส832ก] (1).

การเงินธุรกิจ / จันทนา โรจน์รุ่งศศิธร

โดย จันทนา โรจน์รุ่งศศิธร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 จ246ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.15 จ246ก] (1).

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช : ไซโตไคนิน / มานี เตื้อสกุล

โดย มานี เตื้อสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 581.3 ม455ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 581.3 ม455ส] (1).

ประวัติละครตะวันตก / เพียงใจ ผลโภค

โดย เพียงใจ ผลโภค.

เลขเรียกหนังสือ: 792 พ944ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 792 พ944ป] (1).

สถิติธุรกิจ = Business ststistics / ชัยณรงค์ ขันผนึก

โดย ชัยณรงค์ ขันผนึก.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ช383ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบูรณ์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Business ststistics.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 519.5 ช383ส] (1).

ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม / บุญยืน จุลทอง

โดย บุญยืน จุลทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 808.8 บ536ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.8 บ536ค] (1).

การเป่าแก้ว / พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส

โดย พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส.

เลขเรียกหนังสือ: 666.12 พ568ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 666.12 พ568ก] (1).

มลพิษสิ่งแวดล้อม = Environment pollation / ไชยยุทธ ชีวยะ

โดย ไชยยุทธ ชีวยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 363.73 ช881ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Environment pollation.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 363.73 ช881ม] (1).

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน = Software package and application / ประพันธ์ เตละกุล

โดย ประพันธ์ เตละกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 ป319ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Software package and application.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 005.3 ป319ป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th