ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 801 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
หลักการพูด / ลลิตา โชติรังสียากุล

โดย ลลิตา โชติรังสียากุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.5 ล145ห] (1).

ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา / กิตติ ตันไทย

โดย กิตติ ตันไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 959.33 ก671ป] (1).

ตรรกคอมพิวเตอร์และแผนภูมิ = Programming logical and flowchart / ศศลักษณ์ ทองขาว

โดย ศศลักษณ์ ทองขาว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Programming logical and flowchart.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 621.39 ศ288ต] (1).

พินิจ : วรรณกรรมพัฒนาภูมิธรรม เล้ม 1 วิธีแห่งเต๋า / นิตยา ธัญญสพาณิชย์

โดย นิตยา ธัญญสพาณิชย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 299.514 น575พ] (1).

การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ / บุญยืน จุลทอง

โดย บุญยืน จุลทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 025.2 บ536ก] (1).

นาฏรังสรรค์ผลงานของสถาบันาชภัฏสงขลา / รจนา ศรีใส

โดย รจนา ศรีใส.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 793.31 ร117น] (1).

สุนทรียะทางนาฎศิลป์ไทย / ลัดดา พนัสนอก

โดย ลัดดา พนัสนอก.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 793.31 ล238ส] (1).

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / โยธิน สุริยพงศ์

โดย โยธิน สุริยพงศ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 333.72 ย842พ] (1).

การพัฒนาตน / บวร สุวรรณผา

โดย บวร สุวรรณผา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158.1 บ235ก] (1).

สังคมวิทยาเบื้องต้น / สนธยา พลศรี

โดย สนธยา พลศรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

กลศาสตร์ควอนตัม 1 / ดนัย วิโรจน์เรืองอุไร

โดย ดนัย วิโรจน์เรืองอุไร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 530.12 ด123ก] (1).

การบริหารสถาบันเพื่อความเป็นเลิศ / พิชัย เสงี่ยมจิตต์

โดย พิชัย เสงี่ยมจิตต์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658 พ642ก] (1).

มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร / อุดม อักษรนิตย์

โดย อุดม อักษรนิตย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

โลกของสารนิเทศ / พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ

โดย พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 020 พ137ล] (1).

การบริหารงานสำนักงาน = Office management / ชำนาญ อินทจักร์

โดย ชำนาญ อินทจักร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Office management.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 651.3 ช532ก] (1).

หลักการจัดการโรงแรม = Introduction hotel management / ธัญญา แซ่หุ่น

โดย ธัญญา แซ่หุ่น.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Introduction hotel management.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 647.94 ธ461ห] (1).

กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น / เชาวน์ ทับทิมทอง

โดย เชาวน์ ทับทิมทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

มนุษยสัมพันธ์ = Human relations / กฤตยา อารยะศิริ

โดย กฤตยา อารยะศิริ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2541ชื่อเรื่องอื่น: Human relations.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.3 ก242ม] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องเทริดโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช / ธีรวัฒน์ ช่างสาน

โดย ธีรวัฒน์ ช่างสาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542ชื่อเรื่องอื่น: เทริดโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 791.1 ธ675ร] (1).

ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก / เสน่ห์ บุณยรักษ์, ทิพย์สุดา นัยทรัพย์

โดย เสน่ห์ บุณยรักษ์ | ทิพย์สุดา นัยทรัพย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 910.2593 ส898ภ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th