ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 801 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น / อนุสรณ์ จิตมนัส

โดย อนุสรณ์ จิตมนัส.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 511.5 อ231ท] (1).

Francais I / Jonginnee Srisamraan

โดย Jonginnee Srisamraan.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Udonthani : Rajabhat institute Udonthani, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 448 J657F] (1).

กฎหมายครอบครัว = Family laws / เกศริน เตียวสกุล

โดย เกศริน เตียวสกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Family laws.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 346.015 ก775ก] (1).

หลักการคณิตศาสตร์ / ฤทัย แดงแสงส่ง

โดย ฤทัย แดงแสงส่ง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 510 ฤ176ห] (1).

หอยทะเล / สุวรรณา วัฒนาคาม

โดย สุวรรณา วัฒนาคาม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 594 ส873ห] (1).

การบัญชี 2 = Accounting 2 / จิรวรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์

โดย จิรวรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Accounting 2.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 657 จ511ก] (1).

สรีรวิทยาของสัตว์เปรียบเทียบ / อำไพ อาภรณ์ชยานนท์

โดย อำไพ อาภรณ์ชยานนท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 571.1 อ695ส] (1).

อุตุนิยมวิทยา / บุปผชาติ เรืองสุวรรณ

โดย บุปผชาติ เรืองสุวรรณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี าสถาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 551.5 บ639อ] (1).

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ = Human relation in organization / ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว

โดย ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Human relation in organization.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.3145 ร261ม] (1).

การออกแบบสิ่งพิมพ์ / อาทิตย์ ธงอินเนตร

โดย อาทิตย์ ธงอินเนตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 070.5 อ622ก] (1).

การประกันภัย = Insurance / ชูเกียรติ ฤกษ์อุดม

โดย ชูเกียรติ ฤกษ์อุดม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Insurance.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 368 ช642ก] (1).

หลักการเขียนภาพ / เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์

โดย เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 750 ส942ห] (1).

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น / เปรมจิต ชนะวงศ์

โดย เปรมจิต ชนะวงศ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 400 ป576ภ] (1).

สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย / ศุภวรรณ พรหมเพรา

โดย ศุภวรรณ พรหมเพรา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 519.5 ศ722ส] (1).

สังคมศาสตร์เบื้องต้น / ณรงค์ เส็งประชา

โดย ณรงค์ เส็งประชา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสงสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 300 ณ211ส] (1).

การพัฒนาองค์การ / สุนันทา เลาหนันทน์

โดย สุนันทา เลาหนันทน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658 ส816ก 2542] (1).

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / โกมล แพนพา

โดย โกมล แพนพา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 340 ก941ค] (1).

ความเป็นครู = Self actualization for teachers / ดำรง ประเสริฐกุล

โดย ดำรง ประเสริฐกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Self actualization for teachers.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.11 ด491ค] (1).

นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ / พัชรา มั่งชม

โดย พัชรา มั่งชม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.4012 พ517น] (1).

ประวัติเครื่องปั้นดินเผา / มณแทน ตันบุญต่อ

โดย มณแทน ตันบุญต่อ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี าสถาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 735.593 ม123ป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th