ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 801 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 / บังอร พลเตชา

โดย บังอร พลเตชา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กำแหงเพชร : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 338.5 บ248ศ] (1).

Extended writing for EFL students / Napasup Lerdpreedakorn

โดย Napasup Lerdpreedakorn.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Udonthani : Rajabhat institute Udonthani, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428 N365E] (2).

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง / อรุณี สถิตย์ภาคีกุล

โดย อรุณี สถิตย์ภาคีกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 อ418ก] (1).

การประเมินผลการเรียน = Learning gualuation / วิราพร พงศ์อาจารย์

โดย วิราพร พงศ์อาจารย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Learning gualuation.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.26 ว646ก] (1).

พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior / สงวน ช้างฉัตร

โดย สงวน ช้างฉัตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Organizational behavior.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658 ส138พ] (1).

จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กวัยรุ่น / อุไร สุมาริธรรม

โดย อุไร สุมาริธรรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 155.5 อ857จ] (1).

English for tourism / Prarida Pitaksakorn

โดย Prarida Pitaksakorn.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Rajabhat institute chandrakasem, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428 P737E] (1).

เคมี 1 = Chemistry I / รัตนา เฉลิมกลิ่น

โดย รัตนา เฉลิมกลิ่น.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ชื่อเรื่องอื่น: Chemistry I.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

หลักการตลาด / สุพรรณี จองวิวัฒสกุล

โดย สุพรรณี จองวิวัฒสกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, / 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

โครงสร้างของพืชมีดอก / จินตนา ราชรองเมือง

โดย จินตนา ราชรองเมือง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูบูลสงคราม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 580 จ482ค] (1).

ชีววิทยาของแมลง / อนันต์ สกุลกิม

โดย อนันต์ สกุลกิม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, / 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 595.7 อ168ช] (1).

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษระยะแรกเริ่ม / ประภัสสร ปรีเอี่ยม

โดย ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.9 ป338ก] (1).

พัฒนาองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ประภัสสร บุญมี

โดย ประภัสสร บุญมี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.3 ป338พ] (1).

องค์การและการจัดการ = Organization and management / อาทิตย์ โก้สกุล

โดย อาทิตย์ โก้สกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Organization and management.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

เอกสารคำสอนรายวิชาการวิจัยการประชาสัมพันธ์ / อัศวิทธิ์ อุทัยรัตน์

โดย อัศวิทธิ์ อุทัยรัตน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยการประชาสัมพันธ์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 659 อ578ก] (1).

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ = Business economics / แสงจันทร์ ศรีประเสริฐ

โดย แสงจันทร์ ศรีประเสริฐ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2524ชื่อเรื่องอื่น: Business economics.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 338.5 ส956ศ] (1).

กฎหมายธุรกิจ / เจียม เคหะธูป

โดย เจียม เคหะธูป.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา / อาภรณ์ ใจเที่ยง

โดย อาภรณ์ ใจเที่ยง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.6 อ631พ] (1).

การตลาดในงานบริการสารสนเทศ / สุวรรณ อภัยวงศ์

โดย สุวรรณ อภัยวงศ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 025.5 ส869ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th