ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 801 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เทคโนโลยีเกี่ยวกับปิโตรเลียม / สุนันท์ บุตรศาสตร์

โดย สุนันท์ บุตรศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี าสถาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 553.28 ส816ท] (1).

English in business / Patariya Ruaisamran

โดย Patariya Ruaisamran.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Rajabhat institute bansomdejchaopraya, 1999สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

พืชเครื่องเทศและสมุนไพร / วันทนี สว่างอารมณ์

โดย วันทนี สว่างอารมณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 633.83 ว432พ] (1).

มนุษย์กับสังคม / สุพิศวง ธรรมพันทา

โดย สุพิศวง ธรรมพันทา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 302.5 ส832ม] (1).

สารพิษในอาหารสัตว์ปีก / พิทักษ์ จันทร์เจริญ

โดย พิทักษ์ จันทร์เจริญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 636.085 พ673ส] (1).

กลศาสตร์ / ไทยปัญญา จันปุ่ม

โดย ไทยปัญญา จันปุ่ม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 531 ท946ก] (1).

กลศาสตร์ประยุกต์ = Applied mechanics / อรุณี ศรีสวรรค์

โดย อรุณี ศรีสวรรค์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Applied mechanics.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 531 อ419ก] (1).

คุณภาพชีวิตบุคคลปัญญาอ่อน / นุชนารถ อินทีวร

โดย นุชนารถ อินทีวร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.928 น725ค] (1).

เอกสารคำสอนวิชา ฟิสิกส์เบื้องต้น (4011304) / วินัย วงศ์วิสิทธิ์

โดย วินัย วงค์วิสิทธิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ฟิสืกส์เบื้องต้น.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 530 ว619อ] (1).

แรงงานสัมพันธ์ = Labour relation / ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว

โดย ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาบิหารธุรกิจและสหกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Labour relation.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 331 ร261ร] (1).

หลักการสื่อสารการตลาด / ภัสราภรณ์ เทศธรรม

โดย ภัสราภรณ์ เทศธรรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

English for Secretary 2 / Pryong Klanrit

โดย Pryong Klanrit.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Udon Thani : Rajabhat Institute Undon Thani, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 651.374 P73E] (1).

English for secretaries 1 : Communicative approach / Phuangphet Tonawanik

โดย Phuangphet Tonawanik.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Rajabhat institute chandrakasem, 1999ชื่อเรื่องอื่น: Communicative approach.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

สื่อและกิจกรรมการใช้ห้องสมุด / สมจิต พรหมเทพ

โดย สมจิต พรหมเทพ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 027.8 ส236ส] (1).

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี / ยุพดี วัยคุณา

โดย ยุพดี วัยคุณา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 546.22 ย384ก] (1).

ความเป็นครู / ประไพ สิทธิเลิศ

โดย ประไพ สิทธิเลิศ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.11 ป334ค] (1).

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร / อมรา เล็กเริงสินธุ์

โดย อมรา เล็กเริงสินธุ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.409 อ293ค] (1).

ภาษาจีนเบื้องต้น / ประทุม วงษ์วันทนีย์

โดย ประทุม วงษ์วันทนีย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.1 ป279ภ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th