ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 801 จากทั้งหมด 80865 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
โภชนศาสตร์สัตว์ = Animal nutrition / ถาวร ฉิมเลี้ยง

โดย ถาวร ฉิมเลี้ยง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: จันทบุรี : คณะเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Animal nutrition.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ / ประสาน ยิ้มอ่อน

โดย ประสาน ยิ้มอ่อน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โปรแกรมเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2543?สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 580 ป398พ] (1).

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Authorware 5 attain / วิจารณ์ สงกรานต์

โดย วิจารณ์ สงกรานต์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.334 ว519ค] (1).

หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา / สุรเชษฐ จิตตะวิกูล

โดย สุรเชษฐ จิตตะวิกูล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 373.19 ส848ห] (1).

หลักการโฆษณา / เครือวัลย์ ชัชกุล

โดย เครือวัลย์ ชัชกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 659.1 ค759ห] (1).

สถิติเพื่อการวิจัย / ชวนชัย เชื้อสาธุชน.

โดย ชวนชัย เชื้อสาธุชน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / ภัทรธิรา ผลงาม

โดย ภัทรธิรา ผลงาม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เลย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเลย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 300.14 ภ634ร] (1).

ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย / สมชาย อมะรักษ์

โดย สมชาย อมะรักษ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.87 ส241ด] (1).

พฤกษศาสตร์ ตอนโครงสร้างของพืชดอก / ละออ เส็งประชา

โดย ละออ เส็งประชา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 581 ล193พ] (1).

การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันอุดมศึกษา / พิชัย เสงี่ยมจิตต์

โดย พิชัย เสงี่ยมจิตต์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.2 พ268ก] (1).

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก / ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา

โดย ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 649.1 ล218ก] (1).

เพลงประกอบระบำรำฟ้อน / อุมาภรณ์ กล้าหาญ

โดย อุมาภรณ์ กล้าหาญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 781.554 อ846พ] (1).

การจัดการมูลฝอย = Solid waste management / ขวัญกมล ทองนาค

โดย ขวัญกมล ทองนาาค.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Solid waste management.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 628.44 บ251ก] (1).

เทคนิคการอ่านเบื้องต้นสำหรับบรรณารักษ์ / พนิตนันท์ บุญพามี

โดย พนิตนันท์ บุญพามี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ? 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028 พ211ท] (1).

เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สุพล เพชรานนท์

โดย สุพล เพชรานนท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิชาวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.312 ส829ท] (1).

การสังคมสงเคราะห์ / พิศมัย ผลพฤกษ์ไพร

โดย พิศมัย ผลพฤกษ์ไพร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 361.3 พ751ก] (1).

บรรณารักษศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น / อารีย์ รังสิโยภาส

โดย อารีย์ รังสิโยภาส.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป = General economics / ศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ์

โดย ศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: General economics.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 330 ศ224ศ] (1).

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ / กาญจนา จันทะดวง

โดย กาญจนา จันทะดวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.007 ก425พ] (1).

การประเมินผลการเรียน / เพลินพิศ ธรรมรัตน์

โดย เพลินพิศ ธรรมรัตน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.26 พ925ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th