ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 801 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การเงินธุรกิจ / จันทนา โรจน์รุ่งศศิธร

โดย จันทนา โรจน์รุ่งศศิธร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.15 จ246ก] (1).

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช : ไซโตไคนิน / มานี เตื้อสกุล

โดย มานี เตื้อสกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 581.3 ม455ส] (1).

ประวัติละครตะวันตก / เพียงใจ ผลโภค

โดย เพียงใจ ผลโภค.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 792 พ944ป] (1).

สถิติธุรกิจ = Business ststistics / ชัยณรงค์ ขันผนึก

โดย ชัยณรงค์ ขันผนึก.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบูรณ์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Business ststistics.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 519.5 ช383ส] (1).

ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม / บุญยืน จุลทอง

โดย บุญยืน จุลทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.8 บ536ค] (1).

การเป่าแก้ว / พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส

โดย พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 666.12 พ568ก] (1).

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน = Software package and application / ประพันธ์ เตละกุล

โดย ประพันธ์ เตละกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Software package and application.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 005.3 ป319ป] (1).

การเขียนบทโฆษณา / ขนิษฐา ปาลโมกข์

โดย ขนิษฐา ปาลโมกข์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.066 ข226ก] (1).

จุลชีววิทยาทางอาหาร = Food microbiology / เสาวภา คุปตภากร

โดย เสาวภา คุปตภากร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Food microbiology.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 576.163 ส943จ] (1).

นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย / ดวงเดือน แจ้งสว่าง

โดย ดวงเดือน แจ้งสว่าง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.642 ด175น] (1).

หลักการบริหารการศึกษา / สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ

โดย สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส397ห] (1).

การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ / พิทักษ์ เหล็กกล้า

โดย พิทักษ์ เหล็กกล้า.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 363.348 พ673ก] (1).

ภาษาเพื่อการสื่อสาร / ภิญโญ ช่างสาน

โดย ภิญโญ ช่างสาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.98 ภ524ภ] (1).

โภชนศาสตร์ครอบครัว / รวิโรจน์ อนันตธนาชัย

โดย รวิโรจน์ อนันตธนาชัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ?2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 641.563 ร169ภ] (1).

เทคนิคการบริหารการศึกษา / สถิตย์ กองคำ

โดย สถิตย์ กองคำ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371 ส184ท] (1).

สรีรวิทยาทั่วไป / จำรัส คงเรือง

โดย จำรัส คงเรือง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 574.1 จ364ส] (1).

การเงินธุรกิจ / วีระยุทธ เศรษฐเสถียร

โดย วีระยุทธ เศรษฐเสถียร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.15 ว833ก] (1).

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 / สุริยา ธรรมมา

โดย สุริยา ธรรมมา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 530.8 ส863ป] (1).

ศิลปะกับงานกราฟิก / โกวิท จิตบรรจง

โดย โกวิท จิตบรรจง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิชาวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 760 ก951ศ] (1).

องค์การและการจัดการ / ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว

โดย ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658 ร261อ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th