ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 801 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม / สุภาพร อารีกุล

โดย สุภาพร อารีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 639.34 ส838ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 639.34 ส838ก] (1).

ศัพทานุกรมกฎหมายไทย / สมบูรณ์ คุปตภากร

โดย สมบูรณ์ คุปตภากร.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ส257ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 342.593 ส257ศ] (1).

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ / ชาญชัย สุกใส

โดย ชาญชัย สุกใส.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ช485ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 515 ช485ก] (1).

พจนานุกรมศึกษาศาสตร์ / สมบูรณ์ คุปตภากร

โดย สมบูรณ์ คุปตภากร.

เลขเรียกหนังสือ: อ 370.7603 ส257พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 370.7603 ส257พ] (1).

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย / พิศมัย ผลพฤกษ์ไพร

โดย พิศมัย ผลพฤกษ์ไพร.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09593 พ751พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 306.09593 พ751พ] (1).

รำเพลงหน้าพาทย์ / ราตรี ศรีสุวรรณ

โดย ราตรี ศรีสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 793.31 ร442ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 793.31 ร442ร] (1).

ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ / ธีรวุฒิ เอกะกุล

โดย ธีรวุฒิ เอกะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ธ649ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ธ649ร] (1).

จุลชีววิทยาทั่วไป = General microbiology / ยุพา ผึ้งน้อย

โดย ยุพา ผึ้งน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 576 ย411จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: General microbiology.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 576 ย411จ] (1).

นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู / บุญธรรม จิตไธสง

โดย บุญธรรม จิตไธสง.

เลขเรียกหนังสือ: 790 บ471น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 790 บ471น] (1).

เศรษฐศาสตร์เกษตร = Agricultural economics / นิพนธ์ บุญรักษา

โดย นิพนธ์ บุญรักษา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.1 น616ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Agricultural economics.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.1 น616ศ] (1).

กีฬาเวชศาสตร์ / นัยนา จันทร์ฉลอง

โดย นัยนา จันทร์ฉลอง.

เลขเรียกหนังสือ: 617.1 น435ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 617.1 น435ก] (1).

พุทธศาสน์ / วีณา วงศ์วิสิทธิ์

โดย วีณา วงศ์วิสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ว815พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ว815พ] (1).

การบริหารการขาย = Sales management / สมใจ บุญทานนท์

โดย สมใจ บุญทานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ส237ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Sales management.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.8 ส237ก] (1).

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Economic structure of thailand / สุนิตย์ แป้นนาบอน

โดย สุนิตย์ แป้นนาบอน.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส818ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิชาวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Economic structure of thailand.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 330.9593 ส818ค] (1).

การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ / ศิริพร พูลสุวรรณ

โดย ศิริพร พูลสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 025.2 ศ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สถานะ: No items available Special Status (1).

การอ่านตีความ = Reading for interpretation / เถกิง พันธุ์เถกิงอมร

โดย เถกิง พันธุ์เถกิงอมร.

เลขเรียกหนังสือ: 028 ถ121ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Reading for interpretation.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028 ถ121ก] (1).

ชีววิทยาพื้นฐาน = Fundamental biology / สุรภีร์ วีรวานิช

โดย สุรภีร์ วีรวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 574 ส852ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Fundamental biology.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 574 ส852ช] (1).

พุทธศาสน์ / นันทพร วรกุล

โดย นันทพร วรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 น491พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 น491พ] (1).

คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา / วรรณี ธรรมโชติ

โดย วรรณี ธรรมโชติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.7 ว271ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.7 ว271ค] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th