ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 801 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พระมหากษัตริย์ไทยกับศาสนาประจำชาติ / สุจิตรา อ่อนค้อม

โดย สุจิตรา อ่อนค้อม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.309593 ส753พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.309593 ส753พ] (1).

ประวัติและหลักการพลศึกษา / สุนทร แว่วสอน

โดย สุนทร แว่วสอน.

เลขเรียกหนังสือ: 796 ส788ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ลพบุรี : สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796 ส788ป] (1).

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร / ศิกษก บรรลือฤทธิ์

โดย ศิกษก บรรลือฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ศ421ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 302.23 ศ421ท] (1).

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป / วรุณี เชาวน์สุขุม

โดย วรุณี เชาวน์สุขุม.

เลขเรียกหนังสือ: 330 ว337ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 330 ว337ศ] (1).

ทฤษฎีเซตระบบสัจพจน์ / พวงทอง พร้อมโท

โดย พวงทอง พร้อมโท.

เลขเรียกหนังสือ: 511.32 พ46ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 511.32 พ46ท] (1).

จังหวัดจันทบุรี / บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์

โดย บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 บ149จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันรชภัฏรำไพพรรณี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.3 บ149จ] (1).

มนุษยสัมพันธ์ = Human relationship / สุจิตรา พรมนุชาธิป

โดย สุจิตรา พรมนุชาธิป.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3145 ส753ม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : สถาบันราชภัฏยะลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Human relationship.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.3145 ส753ม] (1).

จารึกเทิดไว้เหนือสรวงปวงแผ่นดินสยาม / วิเชียร อชิโนบุญวัฒน์

โดย วิเชียร อชิโนบุญวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ว559จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.911 ว559จ] (1).

หลักการตลาด / อรรถกร จัตุกูล

โดย อรรถกร จัตุกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 อ347ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: บุรีรัมย์ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2543?สถานะ: No items available Special Status (1).

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ / บัญญัติ ชำนาญกิจ

โดย บัญญัติ ชำนาญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 502.8 บ255ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 502.8 บ255ก] (1).

ตรรกวิทยาทั่วไป = General logic / สุวิทย์ ทองศรีเกตุ

โดย สุวิทย์ ทองศรีเกตุ.

เลขเรียกหนังสือ: 160 ส472ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542ชื่อเรื่องอื่น: General logic.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 160 ส472ต] (1).

เศรษฐศาสตร์จุลภาค = Microeconomics / วรุณี เชาวน์สุขุม

โดย วรุณี เชาวน์สุขุม.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ว337ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Microeconomics.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.5 ว337ศ] (1).

การเลี้ยงสุกร / ศรีน้อย ชุ่มคำ

โดย ศรีน้อย ชุ่มคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 636.4 ศ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.4 ศ463ก] (1).

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย / วิไล ทองแผ่

โดย วิไล ทองแผ่.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ว724ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ลพบุรี : สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ว724ค] (1).

มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร / ธงชัย ช่อพฤกษา

โดย ธงชัย ช่อพฤกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ121ม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.3 ธ121ม] (1).

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ / จรัส สว่างทัพ

โดย จรัส สว่างทัพ.

เลขเรียกหนังสือ: 591.35 จ158ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: บุรีรัมย์ : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 591.35 จ158ก] (1).

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 / นวลฉวี แสงชัย

โดย นวลฉวี แสงชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 น316ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.5 น316ศ] (1).

การเพาะเลี้ยงปลา / นคร จิโรจพันธุ์

โดย นคร จิโรจพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 639.3 น114ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542?สถานะ: Items available for loan: [Call number: 639.3 น114ก] (1).

วัสดุศาสตร์ / รังสรรค์ ดวงสร้อยทอง

โดย รังสรรค์ ดวงสร้อยทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 620.1 ร314ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 620.1 ร314ว] (1).

การจัดทำงบประมาณและโครงการในโรงเรียน / ผดุง อัมพรมุนี

โดย ผดุง อัมพรมุนี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.206 ผ179ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.206 ผ179ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th