ผลการค้นหาของคุณมี 44 จากทั้งหมด 81069 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัยเรื่องเทริดโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช / ธีรวัฒน์ ช่างสาน

โดย ธีรวัฒน์ ช่างสาน.

เลขเรียกหนังสือ: 791.1 ธ675ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542ชื่อเรื่องอื่น: เทริดโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 791.1 ธ675ร] (1).

ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก / เสน่ห์ บุณยรักษ์, ทิพย์สุดา นัยทรัพย์

โดย เสน่ห์ บุณยรักษ์ | ทิพย์สุดา นัยทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 910.2593 ส898ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 910.2593 ส898ภ] (1).

ระบบเสียง ระบบคำ ภาษามาลายูถิ่นยะลา / เกษร์อุบล บุณยประสาท

โดย เกษร์อุบล บุณยประสาท.

เลขเรียกหนังสือ: 495.917 ก754ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : สถาบันราชภัฏยะลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.917 ก754ร] (1).

วายังกูเละ : ศิลปะการเล่นเงาของภาคใต้ / ปองทิพย์ หนูหอม

โดย ปองทิพย์ หนูหอม.

เลขเรียกหนังสือ: 791.5 ป523ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : สถาบันราชภัฏยะลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 791.5 ป523ว] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จของอาจารย์ใน สำนักงานสถาบันราชภัฏ / วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

โดย วีระยุทธ ชาตะกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ว847ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล ต่อความสำเร็จของอาจารย์ใน สำนักงานสถาบันราชภัฏ.สารสนเทศออนไลน์: abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ว847ร] (1).

รายงานการวิจัย = เรื่องปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความเครีดของนักศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมรช / สุวิมล เด่นสุนทร

โดย สุวิมล เด่นสุนทร.

เลขเรียกหนังสือ: 155.9042 ส756ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความเครีดของนักศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมรช.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.9042 ส756ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีอ่าวนครศรีธรรมราช / วิฑูรย์ เวชประสิทธิ์

โดย วิฑูรย์ เวชประสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 333.72 ว333บ. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542ชื่อเรื่องอื่น: บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีอ่าวนครศรีธรรมราช.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 333.72 ว333บ.] (1).

การบริหารกิจการนักเรียน / ใจจริง บุญเรืองอด

โดย ใจจริง บุญเรืองอด.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 จ922ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 จ922ก] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของวิตามินซีที่มีต่อการผลิตของนกกระทาในสภาวะที่มีความเครียด = Effect of ascorbic acid supplementation on the performance of growing and laying quail under stress condition / นงเยาว์ จันทราช

โดย นงเยาว์ จันทราช.

เลขเรียกหนังสือ: 636.5 น146ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: อิทธิพลของวิตามินซีที่มีต่อการผลิตของนกกระทาในสภาวะที่มีความเครียด | Effect of ascorbic acid supplementation on the performance of growing and laying quail under stress condition.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.5 น146ร] (1).

กรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยผงและอาหารผงสำหรับสัตว์ = A study on the production of banana flour and animal food from banana / กุลยา จันทร์อรุณ ...[และคนอื่นๆ]

โดย กุลยา จันทร์อรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 636.085 ร642 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: A study on the production of banana flour and animal food from banana.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.085 ร642] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ตอน 1 : สิ่งผิดพลาดในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค / ปรเมสฐ์ บุญศรี

โดย ปรเมสฐ์ บุญศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ป171ศ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ตอน 1 : สิ่งผิดพลาดในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.5 ป171ศ] (1).

การแพร่กระจายของดนตรีอีสานในภาคกลาง กรณีแคนวงประยุกต์ในจังหวัดนครสวรรค์ : รายงานการวิจัย / วิมล หนูเกื้อ ... [และคนอื่นๆ]

โดย วิมล หนูเกื้อ.

เลขเรียกหนังสือ: 781.63 ก495 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 781.63 ก495] (1).

รายงานกาวิจัยเรื่อง กรรมวิธีการผลิตผักและผลไม้อบแห้ง / กุลยา จันทร์อรุณ

โดย กุลยา จันทร์อรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 664.84 ก728ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2541ชื่อเรื่องอื่น: กรรมวิธีการผลิตผักและผลไม้อบแห้ง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 664.84 ก728ร] (1).

ชุมชนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : กรณีศึกษาชุมชนเมืองของสังคมไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น = Bansomdjchaopaya community : A case study of thai urban community in early rattanakosin period / วัชรา คลายนาทร

โดย วัชรา คลายนาทร.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 ว384ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ. ; กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาสังคมวิทยา สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Bansomdjchaopaya community : A case study of thai urban community in early rattanakosin period.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 307.7 ว384ช] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2540 / ศรีจันทร์ วิชาตรง

โดย ศรีจันทร์ วิชาตรง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ศ183ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2540.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ศ183ก] (1).

หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา / ไพฑูรย์ ถิรโพธ

โดย ไพฑูรย์ ถิรโพธ.

เลขเรียกหนังสือ: 373.19 พ975ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.19 พ975ห] (3).

การจำแนกพันธุ์ไม้ในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี / จารุศรี เสียงใส

โดย จารุศรี เสียงใส.

เลขเรียกหนังสือ: 581.9593 จ338ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, [2546?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 581.9593 จ338ก] (3).

เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 / กมลทิพย์ พลบุตร

โดย กมลทิพย์ พลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 ก136อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.6 ก136อ] (10).

การออกแบบนิทรรศการ / อุดม กำแหงหาญ

โดย อุดม กำแหงหาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 745.4 อ785ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 745.4 อ785ก] (14).

หลักการโฆษณา / โสภาพร สุทธิศักดิ์

โดย โสภาพร สุทธิศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ส954ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 659.1 ส954ห] (10).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th