ผลการค้นหาของคุณมี 362 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พระมหากษัตริย์ไทยกับศาสนาประจำชาติ / สุจิตรา อ่อนค้อม

โดย สุจิตรา อ่อนค้อม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.309593 ส753พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.309593 ส753พ] (1).

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร / ศิกษก บรรลือฤทธิ์

โดย ศิกษก บรรลือฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ศ421ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 302.23 ศ421ท] (1).

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป / วรุณี เชาวน์สุขุม

โดย วรุณี เชาวน์สุขุม.

เลขเรียกหนังสือ: 330 ว337ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 330 ว337ศ] (1).

หลักการแนะแนว = Pinciples of guidance / วัฒนา พัชราวนิช

โดย วัฒนา พัชราวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.4 ว398ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการแนะแนว สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Pinciples of guidance.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.4 ว398ห] (1).

จารึกเทิดไว้เหนือสรวงปวงแผ่นดินสยาม / วิเชียร อชิโนบุญวัฒน์

โดย วิเชียร อชิโนบุญวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ว559จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.911 ว559จ] (1).

ตรรกวิทยาทั่วไป = General logic / สุวิทย์ ทองศรีเกตุ

โดย สุวิทย์ ทองศรีเกตุ.

เลขเรียกหนังสือ: 160 ส472ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542ชื่อเรื่องอื่น: General logic.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 160 ส472ต] (1).

เศรษฐศาสตร์จุลภาค = Microeconomics / วรุณี เชาวน์สุขุม

โดย วรุณี เชาวน์สุขุม.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ว337ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Microeconomics.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.5 ว337ศ] (1).

การเขียนเพื่อการสื่อสาร / สมชาย หอมยก

โดย สมชาย หอมยก.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0495911 ส241ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.0495911 ส241ก] (1).

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย / วิไล ทองแผ่

โดย วิไล ทองแผ่.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ว724ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ลพบุรี : สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ว724ค] (1).

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 / นวลฉวี แสงชัย

โดย นวลฉวี แสงชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 น316ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.5 น316ศ] (1).

การจัดทำงบประมาณและโครงการในโรงเรียน / ผดุง อัมพรมุนี

โดย ผดุง อัมพรมุนี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.206 ผ179ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.206 ผ179ก] (1).

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Authorware 5 attain / วิจารณ์ สงกรานต์

โดย วิจารณ์ สงกรานต์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.334 ว519ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.334 ว519ค] (1).

หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา / สุรเชษฐ จิตตะวิกูล

โดย สุรเชษฐ จิตตะวิกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 373.19 ส848ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.19 ส848ห] (1).

สถิติเพื่อการวิจัย / ชวนชัย เชื้อสาธุชน.

โดย ชวนชัย เชื้อสาธุชน.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ช268ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542สถานะ: No items available Special Status (1).

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / ภัทรธิรา ผลงาม

โดย ภัทรธิรา ผลงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 300.14 ภ634ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เลย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเลย, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 300.14 ภ634ร] (1).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การแปล 1 / นาตยา หิรัญสถิตย์พร

โดย นาตยา หิรัญสถิตย์พร.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 น463อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การแปล 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 418.02 น463อ] (1).

ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย / สมชาย อมะรักษ์

โดย สมชาย อมะรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.87 ส241ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.87 ส241ด] (1).

การบริการทางบรรณานุกรม = Bibliographical services / เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล

โดย เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล.

เลขเรียกหนังสือ: 025.3 อ935ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Bibliographical services.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 025.3 อ935ก] (1).

การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันอุดมศึกษา / พิชัย เสงี่ยมจิตต์

โดย พิชัย เสงี่ยมจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 พ268ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 พ268ก] (1).

เทคนิคการอ่านเบื้องต้นสำหรับบรรณารักษ์ / พนิตนันท์ บุญพามี

โดย พนิตนันท์ บุญพามี.

เลขเรียกหนังสือ: 028 พ211ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ? 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028 พ211ท] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th