ผลการค้นหาของคุณมี 388 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การวางแผนและการบริหารโครงการ / พิภพ สุวรรณรักษ์

โดย พิภพ สุวรรณรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 พ713ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.404 พ713ก] (1).

ประวัติและหลักการพลศึกษา / สุนทร แว่วสอน

โดย สุนทร แว่วสอน.

เลขเรียกหนังสือ: 796 ส788ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ลพบุรี : สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796 ส788ป] (1).

ทฤษฎีเซตระบบสัจพจน์ / พวงทอง พร้อมโท

โดย พวงทอง พร้อมโท.

เลขเรียกหนังสือ: 511.32 พ46ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 511.32 พ46ท] (1).

จังหวัดจันทบุรี / บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์

โดย บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 บ149จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันรชภัฏรำไพพรรณี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.3 บ149จ] (1).

มนุษยสัมพันธ์ = Human relationship / สุจิตรา พรมนุชาธิป

โดย สุจิตรา พรมนุชาธิป.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3145 ส753ม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : สถาบันราชภัฏยะลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Human relationship.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.3145 ส753ม] (1).

หลักการตลาด / อรรถกร จัตุกูล

โดย อรรถกร จัตุกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 อ347ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: บุรีรัมย์ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2543?สถานะ: No items available Special Status (1).

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ / บัญญัติ ชำนาญกิจ

โดย บัญญัติ ชำนาญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 502.8 บ255ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 502.8 บ255ก] (1).

การเลี้ยงสุกร / ศรีน้อย ชุ่มคำ

โดย ศรีน้อย ชุ่มคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 636.4 ศ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.4 ศ463ก] (1).

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ / พัชรินทร์ ศิริอำพันธ์กุล

โดย พัชรินทร์ ศิริอำพันธ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 พ523ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.302 พ523ป] (1).

มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร / ธงชัย ช่อพฤกษา

โดย ธงชัย ช่อพฤกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ121ม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.3 ธ121ม] (1).

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ / จรัส สว่างทัพ

โดย จรัส สว่างทัพ.

เลขเรียกหนังสือ: 591.35 จ158ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: บุรีรัมย์ : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 591.35 จ158ก] (1).

ทฤษฎีดนตรีสากล 1 / จิระศักดิ์ จิตตบุตร

โดย จิระศักดิ์ จิตตบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 780 จ525ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โปรแกรมดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 780 จ525ท] (1).

ชีวเคมีพื้นฐาน = Fundamentals of biochemistry / วิโรจน์ ปิยวัชรพันธุ์ และเสวต สัจจากุล

โดย วิโรจน์ ปิยวัชรพันธุ์ | เสวต สัจจากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 574.192 ว712ช ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : สถาบันราชภัฏยะลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Fundamentals of biochemistry.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 574.192 ว712ช] (1).

การเพาะเลี้ยงปลา / นคร จิโรจพันธุ์

โดย นคร จิโรจพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 639.3 น114ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542?สถานะ: Items available for loan: [Call number: 639.3 น114ก] (1).

วัสดุศาสตร์ / รังสรรค์ ดวงสร้อยทอง

โดย รังสรรค์ ดวงสร้อยทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 620.1 ร314ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 620.1 ร314ว] (1).

โภชนศาสตร์สัตว์ = Animal nutrition / ถาวร ฉิมเลี้ยง

โดย ถาวร ฉิมเลี้ยง.

เลขเรียกหนังสือ: 636.085 ถ331ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: จันทบุรี : คณะเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Animal nutrition.สถานะ: No items available Special Status (1).

พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ / ประสาน ยิ้มอ่อน

โดย ประสาน ยิ้มอ่อน.

เลขเรียกหนังสือ: 580 ป398พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โปรแกรมเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2543?สถานะ: Items available for loan: [Call number: 580 ป398พ] (1).

เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ / วัฒนี บุญวิทยา

โดย วัฒนี บุญวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 664.9 ว411ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 664.9 ว411ท] (1).

หลักการโฆษณา / เครือวัลย์ ชัชกุล

โดย เครือวัลย์ ชัชกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ค759ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 659.1 ค759ห] (1).

พฤกษศาสตร์ ตอนโครงสร้างของพืชดอก / ละออ เส็งประชา

โดย ละออ เส็งประชา.

เลขเรียกหนังสือ: 581 ล193พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 581 ล193พ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th