ผลการค้นหาของคุณมี 30 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การบริหารกิจการนักเรียน / ใจจริง บุญเรืองอด

โดย ใจจริง บุญเรืองอด.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 จ922ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 จ922ก] (1).

หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา / ไพฑูรย์ ถิรโพธ

โดย ไพฑูรย์ ถิรโพธ.

เลขเรียกหนังสือ: 373.19 พ975ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.19 พ975ห] (3).

การจำแนกพันธุ์ไม้ในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี / จารุศรี เสียงใส

โดย จารุศรี เสียงใส.

เลขเรียกหนังสือ: 581.9593 จ338ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, [2546?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 581.9593 จ338ก] (3).

เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 / กมลทิพย์ พลบุตร

โดย กมลทิพย์ พลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 ก136อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.6 ก136อ] (10).

การออกแบบนิทรรศการ / อุดม กำแหงหาญ

โดย อุดม กำแหงหาญ.

เลขเรียกหนังสือ: 745.4 อ785ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 745.4 อ785ก] (14).

หลักการโฆษณา / โสภาพร สุทธิศักดิ์

โดย โสภาพร สุทธิศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ส954ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 659.1 ส954ห] (10).

เอกสารประกอบการสอนวิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า = Information for study skills and research / เชาวลิต คงแก้ว

โดย เชาวลิต คงแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 025.56 ช741อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2543ชื่อเรื่องอื่น: สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า | Information for study skills and research.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 025.56 ช741อ] (8).

จิตวิทยา / วธู ชูกิตติกุล

โดย วธู ชูกิตติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ว161จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 150 ว161จ] (7).

บุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ / โฉมยง โต๊ะทอง

โดย โฉมยง โต๊ะทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4 ฉ841บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.4 ฉ841บ] (7).
Special Status (2).

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 = Calculus and analytic geometry 1/ จันทร์วดี ไทรทอง

โดย จันทร์วดี ไทรทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 515.15 จ276ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Calculus and analytic geometry 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 515.15 จ276ค] (16).

เอกสารคำสอนภาษาลาวเบื้องต้น (ระบบการเขียน-อ่านลาว-ไทย) /

โดย กตัญญู ชูชื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9191 ก122อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2542ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาลาวเบื้องต้น (ระบบการเขียน-อ่านลาว-ไทย).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9191 ก122อ] (11).

ฉุยฉาย / เครือวัลย์ เรืองศรี

โดย เครือวัลย์ เรืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 793.31 ค759ฉ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 793.31 ค759ฉ] (10).

หลักการสอน / กาญจนา บุญส่ง

โดย กาญจนา บุญส่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ก426ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ก426ห] (9).
Special Status (1).

เอกสารคำสอนการพัฒนาบุคลิกภาพในการประชาสัมพันธ์ / รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง

โดย รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 155.25 ร166อ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาบุคลิกภาพในการประชาสัมพันธ์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.25 ร166อ 2542] (10).

เอกสารคำสอนวิชาการบริหารงานพัฒนาชุมชน = Community development administration / มยุรี วัดแก้ว

โดย มยุรี วัดแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 307.1 ม189อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Community development administration | การบริหารงานพัฒนาชุมชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 307.1 ม189อ] (10).

ศึกษาสมุดไทย ประถม ก กา ฉบับพื้นบ้านเพชรบุรี / นฤทธิ์ ศรีวรรณ

โดย นฤทธิ์ ศรีวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 น272ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.918 น272ศ] (10).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th