ผลการค้นหาของคุณมี 104 จากทั้งหมด 81068 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พระมหากษัตริย์ไทยกับศาสนาประจำชาติ / สุจิตรา อ่อนค้อม

โดย สุจิตรา อ่อนค้อม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.309593 ส753พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.309593 ส753พ] (1).

จารึกเทิดไว้เหนือสรวงปวงแผ่นดินสยาม / วิเชียร อชิโนบุญวัฒน์

โดย วิเชียร อชิโนบุญวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ว559จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.911 ว559จ] (1).

การเขียนเพื่อการสื่อสาร / สมชาย หอมยก

โดย สมชาย หอมยก.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0495911 ส241ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.0495911 ส241ก] (1).

พฤติกรรมการสอนภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษา / ศศิธร ธัญลักษณานันท์

โดย ศศิธร ธัญลักษณานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ศ291พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ศ291พ] (1).

สุขภาพส่วนบุคคล / ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส

โดย ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส.

เลขเรียกหนังสือ: 613 ศ721ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ?2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613 ศ721ส] (1).

กีฬาเพื่อสุขภาพ / อนงค์ บุญรอดอดุลนรัตน

โดย อนงค์ บุญรอดอดุลนรัตน.

เลขเรียกหนังสือ: 613.71 อ153ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ?2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.71 อ153ก] (1).

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย / พิศมัย ผลพฤกษ์ไพร

โดย พิศมัย ผลพฤกษ์ไพร.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09593 พ751พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 306.09593 พ751พ] (1).

กีฬาเวชศาสตร์ / นัยนา จันทร์ฉลอง

โดย นัยนา จันทร์ฉลอง.

เลขเรียกหนังสือ: 617.1 น435ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 617.1 น435ก] (1).

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Economic structure of thailand / สุนิตย์ แป้นนาบอน

โดย สุนิตย์ แป้นนาบอน.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส818ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิชาวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Economic structure of thailand.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 330.9593 ส818ค] (1).

การปฐมพยาบาล / ทิพย์วัลย์ เรืองขจร

โดย ทิพย์วัลย์ เรืองขจร.

เลขเรียกหนังสือ: 616.025 ท461ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 616.025 ท461ก] (1).

ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา / กิตติ ตันไทย

โดย กิตติ ตันไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.33 ก671ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.33 ก671ป] (1).

สุนทรียะทางนาฎศิลป์ไทย / ลัดดา พนัสนอก

โดย ลัดดา พนัสนอก.

เลขเรียกหนังสือ: 793.31 ล238ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 793.31 ล238ส] (1).

รวมบทความวิชาการ : ล้านนาคดี / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ413ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.3 อ413ร] (1).

อาหารไทย / กอบแก้ว นาจพินิจ

โดย กอบแก้ว นาจพินิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ก361อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 641.5 ก361อ] (1).

สุขวิทยาอาหาร = Food hygiene / ออมสิน ศีลพันธุ์

โดย ออมสิน ศีลพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 อ464ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2524ชื่อเรื่องอื่น: Food hygiene.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.2 อ464ส] (1).

เพศศึกษา / จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์

โดย จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 613.907 จ276พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.907 จ276พ] (1).

ประวัติศาสตร์สังคมอีสานตอนบน พ.ศ. 2318 - 2450 / ธีรชัย บุญมาธรรม

โดย ธีรชัย บุญมาธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.35 ธ622ป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : โปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.35 ธ622ป] (1).

ดนตรีพื้นบ้านไทยภาคเหนือ / ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์

โดย ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 781.629591 ป412ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 781.629591 ป412ด] (1).

ภาษิตและสำนวน วรรณกรรมมุขปาฐะเมืองนครศรีธรรมราช การศึกษาเชิงวิเคราะห์ / วิมล ดำศรี

โดย วิมล ดำศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 895.918 ว663ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.918 ว663ก] (1).

ประวัติเครื่องปั้นดินเผา / มณแทน ตันบุญต่อ

โดย มณแทน ตันบุญต่อ.

เลขเรียกหนังสือ: 735.593 ม123ป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี าสถาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 735.593 ม123ป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th