ผลการค้นหาของคุณมี 101 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
หลักการแนะแนว = Pinciples of guidance / วัฒนา พัชราวนิช

โดย วัฒนา พัชราวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.4 ว398ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการแนะแนว สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Pinciples of guidance.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.4 ว398ห] (1).

การให้การศึกษาแก่พ่อแม่เด็กปฐมวัย / พัชรี เจตน์เจริญรักษ์

โดย พัชรี เจตน์เจริญรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 พ524ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ลพบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 พ524ก] (1).

มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร / ธงชัย ช่อพฤกษา

โดย ธงชัย ช่อพฤกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ121ม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.3 ธ121ม] (1).

การจัดทำงบประมาณและโครงการในโรงเรียน / ผดุง อัมพรมุนี

โดย ผดุง อัมพรมุนี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.206 ผ179ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.206 ผ179ก] (1).

หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา / สุรเชษฐ จิตตะวิกูล

โดย สุรเชษฐ จิตตะวิกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 373.19 ส848ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.19 ส848ห] (1).

ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย / สมชาย อมะรักษ์

โดย สมชาย อมะรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.87 ส241ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.87 ส241ด] (1).

การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันอุดมศึกษา / พิชัย เสงี่ยมจิตต์

โดย พิชัย เสงี่ยมจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 พ268ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 พ268ก] (1).

สังคมศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา / สุรินทร์ ยอดคำแปง

โดย สุรินทร์ ยอดคำแปง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.916 ส861ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.916 ส861ส] (1).

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ / กาญจนา จันทะดวง

โดย กาญจนา จันทะดวง.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 ก425พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.007 ก425พ] (1).

พฤติกรรมการสอนภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษา / ศศิธร ธัญลักษณานันท์

โดย ศศิธร ธัญลักษณานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ศ291พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ศ291พ] (1).

เอกสารการคำสอน = พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา / พชร มีกลาง

โดย พชร มีกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 300.007 พ179พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542ชื่อเรื่องอื่น: พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 300.007 พ179พ] (1).

การประเมินผลการเรียน / วาโร เพ็งสวัสดิ์

โดย วาโร เพ็งสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26 ว486ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.26 ว486ก] (1).

พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต / เสน่ห์ ทิมสุกใส

โดย เสน่ห์ ทิมสุกใส.

เลขเรียกหนังสือ: 372.8 ส898พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.8 ส898พ] (1).

หลักการบริหารการศึกษา / สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ

โดย สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส397ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส397ห] (1).

เทคนิคการบริหารการศึกษา / สถิตย์ กองคำ

โดย สถิตย์ กองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 371 ส184ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371 ส184ท] (1).

การประเมินผลภาคปฏิบัติ = Performance evaluation / เสนอ ภิรมจิตรผ่อง

โดย เสนอ ภิรมจิตรผ่อง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26 ส899ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Performance evaluation.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.26 ส899ก] (1).

คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา / วรรณี ธรรมโชติ

โดย วรรณี ธรรมโชติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.7 ว271ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.7 ว271ค] (1).

มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร / อุดม อักษรนิตย์

โดย อุดม อักษรนิตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ785ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542สถานะ: No items available Special Status (1).

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา / สมจิตต์ อินทสระ

โดย สมจิตต์ อินทสระ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.7 ส236ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.7 ส236ท] (1).

กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน = Guidance activites in the classroom / ช่อลัดดา ขวัญเมือง

โดย ช่อลัดดา ขวัญเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.42 ช543ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Guidance activites in the classroom.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.42 ช543ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th