ผลการค้นหาของคุณมี 23 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การเขียนเพื่อการสื่อสาร / สมชาย หอมยก

โดย สมชาย หอมยก.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0495911 ส241ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.0495911 ส241ก] (1).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1542301 อักษรไทย = Thai alphabet / นันตพร นิลจินดา

โดย นันตพร นิลจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9111 น491อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Thai alphabet | อักษรไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9111 น491อ] (1).

พฤติกรรมการสอนภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษา / ศศิธร ธัญลักษณานันท์

โดย ศศิธร ธัญลักษณานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ศ291พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ศ291พ] (1).

พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา / อาภรณ์ ใจเที่ยง

โดย อาภรณ์ ใจเที่ยง.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 อ631พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6 อ631พ] (1).

พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา / ธวัช วันชูชาติ

โดย ธวัช วันชูชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 ธ391พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6 ธ391พ] (1).

หลักภาษาไทย / ศรีจันทร์ วิชาตรง

โดย ศรีจันทร์ วิชาตรง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 ศ183ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542สถานะ: No items available Special Status (1).

การอ่านตีความ / วัลภา ศศิวิมล

โดย วัลภา ศศิวิมล.

เลขเรียกหนังสือ: 028 ว442ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028 ว442ก] (1).

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น / สนิท สัตโยภาส

โดย สนิท สัตโยภาส.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ส213ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ส213ภ] (1).

หลักภาษาไทย / เปรมจิต ชนะวงศ์

โดย เปรมจิต ชนะวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 ป576ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9 (ปนับปรุงเพิ่มเติม)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.915 ป576ห] (1).

ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อวิชาชีพ = Language for journalism / พจนีย์ พลสิทธิ์

โดย พจนีย์ พลสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 พ176ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Language for journalism.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 พ176ศ] (1).

ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา = Thai language for elementary techers / พูลสุข ญาณไพศาล

โดย พูลสุข ญาณไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 พ871ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Thai language for elementary techers.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.918 พ871ภ] (1).

การใช้ภาษาไทย = Thai usage / เจือจันทร์ ไหวพริบ

โดย เจือจันทร์ ไหวพริบ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 จ822ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภุเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Thai usage.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.918 จ822ก] (1).

เพลงประกบการเรียนการสอนภาษาไทย / อวยชัย ผกามาศ

โดย อวยชัย ผกามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 อ436พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 อ436พ] (1).

ศาสตร์แห่งการใช้ภาษาไทย / ฟ้อน เปรมพันธุ์

โดย ฟ้อน เปรมพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ฟ165ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: No items available Checked out (1).

หลักภาษาไทย / อุทัยวรรณ ตันหยง

โดย อุทัยวรรณ ตันหยง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 อ823ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ลพบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.915 อ823ห] (1).

การสอนภาษาไทย / ทัศนีย์ ศุภเมธี

โดย ทัศนีย์ ศุภเมธี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ท364ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542สถานะ: No items available Special Status (1).

พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม / กมลรัตน์ คนองเดช

โดย กมลรัตน์ คนองเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ก137พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏยะลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ก137พ] (1).

เอกสารคำสอนรายวิชาการ หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยโปรแกรมวิชาภาษาไทย / นฤมล ปิยวิทย์

โดย นฤมล ปิยวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 375.4 น276อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375.4 น276อ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2540 / ศรีจันทร์ วิชาตรง

โดย ศรีจันทร์ วิชาตรง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ศ183ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2540.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ศ183ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th