ผลการค้นหาของคุณมี 33 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย / วิไล ทองแผ่

โดย วิไล ทองแผ่.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ว724ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ลพบุรี : สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ว724ค] (1).

สถิติเพื่อการวิจัย / ชวนชัย เชื้อสาธุชน.

โดย ชวนชัย เชื้อสาธุชน.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ช268ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542สถานะ: No items available Special Status (1).

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / ภัทรธิรา ผลงาม

โดย ภัทรธิรา ผลงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 300.14 ภ634ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เลย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเลย, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 300.14 ภ634ร] (1).

ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ / ธีรวุฒิ เอกะกุล

โดย ธีรวุฒิ เอกะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ธ649ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ธ649ร] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องเทริดโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช / ธีรวัฒน์ ช่างสาน

โดย ธีรวัฒน์ ช่างสาน.

เลขเรียกหนังสือ: 791.1 ธ675ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542ชื่อเรื่องอื่น: เทริดโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 791.1 ธ675ร] (1).

ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก / เสน่ห์ บุณยรักษ์, ทิพย์สุดา นัยทรัพย์

โดย เสน่ห์ บุณยรักษ์ | ทิพย์สุดา นัยทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 910.2593 ส898ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 910.2593 ส898ภ] (1).

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย = Fundamental concept of research / วิราพร พงศ์อาจารย์

โดย วิราพร พงศ์อาจารย์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ว646ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Fundamental concept of research.สถานะ: No items available Special Status (1).

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย = Foundation to research methodology / นภาพร สิงหทัต

โดย นภาพร สิงหทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 น197ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Foundation to research methodology.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 น197ค] (1).

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย / กานดา นาคะเวช

โดย กานดา นาคะเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ก432ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ก432ค] (1).

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย / สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์

โดย สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ส838ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ส838ค] (1).

วิธีวิจัยทางธุรกิจ = Business research / ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

โดย ปาจรีย์ ผลประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.0072 ป362ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กำแพงเพชร : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Business research.สถานะ: No items available Special Status (1).

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / พรทิพา นิโรจน์

โดย พรทิพา นิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.14 พ262ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: จันทบุรี : สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 300.14 พ262ร] (1).

วิธีวิจัยเบื้องต้น / ประสิทธิ์ พลศรีพิมพ์

โดย ประสิทธิ์ พลศรีพิมพ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ป415ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี าสถาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ป415ว] (1).

สถิติเพื่อการวิจัย / นิภา เมธาธาวีชัย

โดย นิภา เมธธาวีชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 น622ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.422 น622ส] (1).

เอกสารคำสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น / นิศารัตน์ ศิลปเดช

โดย นิศารัตน์ ศิลปเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 น689อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 น689อ] (1).

ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย / จารีรัตน ปรกแก้ว

โดย จารีรัตน ปรกแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 จ318ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: บุรีรัมย์ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 จ318ค] (1).

เครื่องมือ และวิธีการรวบรวมข้อมูล / วารี เกิดดำ

โดย วารี เกิดดำ.

เลขเรียกหนังสือ: 001.433 ว484ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.433 ว484ค] (1).

วิธีการวิจัย / ลักขณา บรรพกาญจน์

โดย ลักขณา บรรพกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ล218ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ล218ว] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จของอาจารย์ใน สำนักงานสถาบันราชภัฏ / วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

โดย วีระยุทธ ชาตะกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ว847ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล ต่อความสำเร็จของอาจารย์ใน สำนักงานสถาบันราชภัฏ.สารสนเทศออนไลน์: abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ว847ร] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th