ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 801 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พระมหากษัตริย์ไทยกับศาสนาประจำชาติ / สุจิตรา อ่อนค้อม

โดย สุจิตรา อ่อนค้อม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.309593 ส753พ] (1).

การวางแผนและการบริหารโครงการ / พิภพ สุวรรณรักษ์

โดย พิภพ สุวรรณรักษ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.404 พ713ก] (1).

เอกสารคำสอนรายวิชาการ หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยโปรแกรมวิชาภาษาไทย / นฤมล ปิยวิทย์

โดย นฤมล ปิยวิทย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 375.4 น276อ] (1).

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการแก้ไขปัญหาสังคมไทย / พันธ์ทิพา ณ พัทลุง

โดย พันธ์ทิพา ณ พัทลุง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา สถาบันราชภัฏราชนครินทร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 361.1 พ568ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จของอาจารย์ใน สำนักงานสถาบันราชภัฏ / วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

โดย วีระยุทธ ชาตะกาญจน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล ต่อความสำเร็จของอาจารย์ใน สำนักงานสถาบันราชภัฏ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 001.4 ว847ร] (1).

รายงานการวิจัย = เรื่องปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความเครีดของนักศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมรช / สุวิมล เด่นสุนทร

โดย สุวิมล เด่นสุนทร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความเครีดของนักศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมรช.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 155.9042 ส756ร] (1).

ประวัติและหลักการพลศึกษา / สุนทร แว่วสอน

โดย สุนทร แว่วสอน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ลพบุรี : สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 796 ส788ป] (1).

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร / ศิกษก บรรลือฤทธิ์

โดย ศิกษก บรรลือฤทธิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 302.23 ศ421ท] (1).

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป / วรุณี เชาวน์สุขุม

โดย วรุณี เชาวน์สุขุม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 330 ว337ศ] (1).

หลักการแนะแนว = Pinciples of guidance / วัฒนา พัชราวนิช

โดย วัฒนา พัชราวนิช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการแนะแนว สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Pinciples of guidance.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.4 ว398ห] (1).

สุขภาพสิ่งแวดล้อม = Environmental heath / สุนทรี จีนธรรม

โดย สุนทรี จีนธรรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2543?ชื่อเรื่องอื่น: Environmental heath.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 614.7 ส814ส] (1).

ทฤษฎีเซตระบบสัจพจน์ / พวงทอง พร้อมโท

โดย พวงทอง พร้อมโท.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 511.32 พ46ท] (1).

จังหวัดจันทบุรี / บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์

โดย บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันรชภัฏรำไพพรรณี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 959.3 บ149จ] (1).

มนุษยสัมพันธ์ = Human relationship / สุจิตรา พรมนุชาธิป

โดย สุจิตรา พรมนุชาธิป.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : สถาบันราชภัฏยะลา, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Human relationship.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.3145 ส753ม] (1).

จารึกเทิดไว้เหนือสรวงปวงแผ่นดินสยาม / วิเชียร อชิโนบุญวัฒน์

โดย วิเชียร อชิโนบุญวัฒน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 895.911 ว559จ] (1).

การพัฒนาการเรียนการสอนตามสภาพจริงในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวต / สมชาย มิ่งมิตร

โดย สมชาย มิ่งมิตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.118 ส231ก] (1).

หลักการตลาด / อรรถกร จัตุกูล

โดย อรรถกร จัตุกูล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: บุรีรัมย์ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2543?สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ / บัญญัติ ชำนาญกิจ

โดย บัญญัติ ชำนาญกิจ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 502.8 บ255ก] (1).

ตรรกวิทยาทั่วไป = General logic / สุวิทย์ ทองศรีเกตุ

โดย สุวิทย์ ทองศรีเกตุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542ชื่อเรื่องอื่น: General logic.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 160 ส472ต] (1).

สวัสดิศึกษา / วิภาวี เกียรติศิริ

โดย วิภาวี เกียรติศิริ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 614 ว657ส] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th