ผลการค้นหาของคุณมี 656 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การวิจัย [วารสาร]

โดย สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Journal of research.สถานะ: No items available

การศึกษานอกโรงเรียน [วารสาร]

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทวัฏจักร, ม.ป.ปสถานะ: No items available

เคหการเกษตร [วารสาร]

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจริญชัยการพิมพ์, 2556 ชื่อเรื่องอื่น: House agricultural magazine.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

คณะวิทยาศาสตร์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตำรวจ, ม.ป.ปสถานะ: No items available

คู่สร้างคู่สม [นิตยสาร]**เลิกผลิต ธ.ค.60

โดย สำนักงานนิตยสารคู่สร้างคู่สม.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2556สถานะ: No items available

พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2556ชื่อเรื่องอื่น: Journal of Nursing Science Chulalongkorn University.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] สถานะ: No items available

Chulalongkorn review

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: จุฬาลงกรณ์วารสาร.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

GM 2000 [Journal]

โดย บริษัท จีเอ็ม วิชั่น จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด, 2556สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

ชีพจรเศรษฐกิจ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Economic monitor.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

ชีวจิต [นิตยสาร]

โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | Journal Web Site | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | Issue Update สถานะ: No items available

เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ [วารสาร]

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพลส, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Semiconductor electronics journal.สถานะ: No items available

ดิฉัน [นิตยสาร]

โดย บริษัท แอ็ดวานซ พับลิชชิ่ง จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2556สถานะ: No items available

ตราไปรษณียากร [วารสาร]

โดย การสื่อสารแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Philatelic magazine.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

ถาวรธรรม [วารสาร]

โดย มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส.วิชชาญการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Thaworn dharma journal.สถานะ: No items available

เที่ยวรอบโลก [นิตยสาร]

โดย บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทอทิตตา พริ้นติ้ง, 2556สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

พยาบาลสาธารณสุข [วารสาร]

โดย สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย, 2556สถานะ: No items available

ไทย [วารสาร]

โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Thai journal.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

นิเทศสยามปริทัศน์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท กันลอง มีเดีย ครีเอชั่น จำกัด, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Siam communication review.สถานะ: No items available

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [วารสาร]

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Journal of communication arts.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th