ผลการค้นหาของคุณมี 656 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
น้ำตาล [วารสาร]

โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี, ม.ป.ปสถานะ: No items available

เนชั่นสุดสัปดาห์ [นิตยสาร]*ยกเลิกแล้วพ.ค.60

โดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), 2556ชื่อเรื่องอื่น: The Nation weekender.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

บริหารธุรกิจ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์เช้าได้เย็น, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Journal of business adminitration.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

Business computer magazine (BCM) [Journal]

โดย บริษัท เอ อาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: บิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกกาซีน | Business.com.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

บ้านและตกแต่ง [นิตยสาร]

โดย บริษัท จีเอ็ม แม็ก มีเดีย จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Home & Decor.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

พยาบาลทหารบก [วารสาร]

โดย สมาคมพยาบาลทหารบก.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลทหารบก, 2557สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] สถานะ: No items available

ผาสุก [วารสาร]

โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Phasuk.สถานะ: No items available

ผู้ส่งออก [นิตยสาร]**ยกเลิกการจัดทำแล้ว

โดย กรมส่งเสริมการส่งออก.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2556ชื่อเรื่องอื่น: Exporters review.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

พุทธสาสนา [วารสาร]

โดย ธรรมทานมูลนิธิ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : บ้านธรรมทาน , 2556สถานะ: No items available

พลาสติก [วารสาร]

โดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, 2556สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

พุทธศาสน์ศึกษา [วารสาร]

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ปสถานะ: No items available

พุทธจักร [วารสาร]

โดย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ปสถานะ: No items available

พฤติกรรมศาสตร์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2556ชื่อเรื่องอื่น: Journal of behavioral science.สถานะ: No items available

แพรว [นิตยสาร]

โดย บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายโรงงานบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: นิตยสารแพรว.สถานะ: No items available

พลอยแกมเพชร [นิตยสาร]

โดย บริษัท ศรีสารา จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: นิตยสารพลอยแกมเพชร.สถานะ: No items available

PC WEEK [Journal]

โดย บริษัท เอ อาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: พี.ซี.วีค.สถานะ: No items available

เพื่อนเดินทาง [นิตยสาร]

โดย บริษัท พี เอ็ม พับลิชชิ่ง จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ็ม.พับลิชชิ่ง จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Traveller' s companion.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

แพรวสุดสัปดาห์ [นิตยสาร]

โดย บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม [นิตยสาร]

โดย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้นติ้ง, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Electricity & Industry magazine.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

ฟุตบอลสยาม [วารสาร]

โดย บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทกิเลนการพิมพ์ จำกัด, ม.ป.ปสถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th