ผลการค้นหาของคุณมี 656 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ภาษาวรรณคดีไทย [วารสาร]

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

แม่โจ้ปริทัศน์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Maejo vision magazine.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] สถานะ: No items available

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย [วารสาร]

โดย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Journal of the kidney foundation of Thailand.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

แม่และเด็ก [นิตยสาร]

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก.หนึ่งเจ็ดการพิมพ์, 2556สารสนเทศออนไลน์: [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

มหามิตร [วารสาร]

โดย บริษัท สยามรัฐ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, ม.ป.ปสถานะ: No items available

มติชนสุดสัปดาห์ [นิตยสาร]

โดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิฆเณศ, 2556สถานะ: No items available

ยุวกาชาด [วารสาร]

โดย สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน จำกัด, 2556สถานะ: No items available

รัฐสภาสาร [วารสาร]

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย , 2556สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

รายงานเศรษฐกิจรายเดือน ธนาคารแห่งประเทศไทย [วารสาร]

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

รักลูก [วารสาร]

โดย บริษัท แปลนพับลิชชิ่ง จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2556สารสนเทศออนไลน์: [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

รายงานเศรษฐกิจรายเดือน ธนาคารกรุงไทย [วารสาร]

โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรสารการพิมพ์, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

แรงงานสัมพันธ์ [วารสาร]

โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท รำไทยเพรส จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Labour and industry.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

ราชบัณฑิตยสถาน [วารสาร]

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก.อรุณการพิมพ์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: The Royal Institute Journal.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

นิตยสารนิกส์สรรค์สร้างโลกใบใหม่ [วารสาร]

โดย บริษัท ไฮเทค แมกกาซีน จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีพี พริ้นท์ จำกัด, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: The new horizon | นิกส์สรรค์สร้างโลกใบใหม่ | โลกใบใหม่.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

โลกประวัติศาสตร์ [วารสาร]

โดย คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

ไลฟ์ แอนด์ โฮม [วารสาร]

โดย บริษัท ไลฟ์ แอนด์ โฮม จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส.พี.เอ็น การพิมพ์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Life & Home.สถานะ: No items available

วัฒนธรรมไทย [วารสาร]

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

วิทยาจารย์ [วารสาร]

โดย คุรุสภา.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรสภา, 2556สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

วิชาการ Apheit journal [วารสาร]

โดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Apheit journal | วารสารวิชาการ Apheit journal.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

วิทยาศาสตร์ [วารสาร]

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภิญโญการพิมพ์, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th