ผลการค้นหาของคุณมี 656 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (AS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551ชื่อเรื่องอื่น: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม.สารสนเทศออนไลน์: ฉบับล่าสุด | ฉบับย้อนหลัง | เว็บไซต์ สถานะ: No items available

วารสารวิชาการ บางสะพานปริทัศน์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ศูนย์อุดมศึกษาบางสะพาน.

เลขเรียกหนังสือ: SERIALS (AS, LN) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ศูนย์อุดมศึกษาบางสะพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551ชื่อเรื่องอื่น: บางสะพานปริทัศน์.สารสนเทศออนไลน์: ฉบับปัจจุบัน | ฉบับย้อนหลัง | เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถานะ: No items available

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร [วารสาร]

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : อบต. บางขุนไทร, [2549?]สารสนเทศออนไลน์: ฉบับล่วงเวลา | ฉบับปัจจุบัน | เว็บไซต์ สถานะ: No items available

วารสารวันชาวหอ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ชมรมคนชาวหอ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (AS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: สานสัมพันธ์วันชาวหอ.สารสนเทศออนไลน์: ดูเอกสารฉบับเต็ม 2 | ฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง [วารสาร]

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : อบต. นาวุ้ง, [2553?]ชื่อเรื่องอื่น: อบต. นาวุ้ง.สารสนเทศออนไลน์: ฉบับล่วงเวลา | ฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

Foodnews [Magazine]

โดย ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์, บรรณาธิการบริหาร.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Jarussilp Press, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

บ้านในฝัน [นิตยสาร]

โดย บริษัท ฮุค เพรส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Baan nai fun.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

การประมง [วารสาร]

โดย กรมประมง.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: newspaper ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวพรพริ้นติ้ง, ม.ป.ปสถานะ: No items available

การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม [วารสาาร]

โดย กรมอนามัย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : บริษัท ไซเบอร์ เพรส จำกัด, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Thailand journal of health promotion and enviromnental health.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

การเงินธนาคาร [วารสาร]

โดย บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Money & Bankingh.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ [วารสาร]

โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณการพิมพ์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Bulletin of development of medical sciences.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

เกษตร [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Journal of agriculture.สถานะ: No items available

กฟผ. [วารสาร]

โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ปสถานะ: No items available

การศึกษาท้องถิ่น [วารสาร]

โดย สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์, ม.ป.ปสถานะ: No items available

กองทุนสงเคราะห์การศึกษาเอกชน [วารสาร]

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.ปสถานะ: No items available

การศึกษาแห่งชาติ [วารสาร]

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอเดีย สแคว์, ม.ป.ปสถานะ: No items available

Pacific Rim Internationational Journal of Nursing Research [Journal]

โดย สภาการพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ [วารสาร]

โดย กระทรวงสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Human resources for health development journal [Journal].สถานะ: No items available

น.ส.พ. กสิกร [วารสาร] /พรรณนีย์ วิชชาชู, บรรณาธิการ

โดย พรรณนีย์ วิชชาชู | กรมวิชาการเกษตร.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จำกัด, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: หน้าปกฉบับปัจจุบัน | [ Issue Update ] | สารบัญฉบับปัจจุบัน | อีเมล์ สถานะ: No items available

แก่นเกษตร [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเกษตรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Khon Kaen agriculture journal.สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th