ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 112 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ปลาบึก / เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน

โดย เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 639.37492 ก768ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักผู้ประสานงานชุดโครงการ "อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ" สกว., 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 639.37492 ก768ป] (10).

รัฐบาล-ท้องถิ่น ใครควรจัดบริการสาธารณะ / จรัส สุวรรณมาลา

โดย จรัส สุวรรณมาลา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 352.1409593 จ158ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & Contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352.1409593 จ158ร] (1).

การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย / [สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)]

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | การประชุมวิชาการเรื่อง การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย (2538 : กรุงเทพฯ).

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ก522 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ก522] (11).

ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ... [และคนอื่นๆ]

โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 333.714 ธ366 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 333.714 ธ366] (1).

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : แนวคิดและแนวปฏิบัติ = Participatory action research : concepts and practice / สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร

โดย สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ส722ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546ชื่อเรื่องอื่น: Participatory action research : concepts and practice.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ส722ก] (7).

"งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" สื่อความหมายผ่านฐานคิดและประสบการณ์ / กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ

โดย กชกร ชิณะวงศ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ง319 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ง319] (5).

ชุมชนหมู่บ้านลุ่มน้ำขาน / พรพิไล เลิศวิชา, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

โดย พรพิไล เลิศวิชา | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14 พ249ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 307.14 พ249ช] (2).

พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : สถานการณ์ในประเทศไทย / คณะนักวิจัย: จามะรี เชียงทอง ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ: อานันท์ กาญจนพันธุ์

โดย จามะรี เชียงทอง | อานันท์ กาญจนพันธุ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 333.72 พ444 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 333.72 พ444] (3).

ผ้าทอไทลื้อ : การจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง / ลำแพน จอมเมือง, สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

โดย ลำแพน จอมเมือง | สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 746.14 ล217ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 746.14 ล217ผ] (2).

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส / รัตติยา สาและ นักวิจัย

โดย รัตติยา สาและ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 306.6 ร366ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 306.6 ร366ก] (4).

บทคัดย่อโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2545 การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 6 9-12 ตุลาคม 2545 โรงแรมทวินดลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช / โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย

โดย การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT (ครั้งที่ 6 : นครศรีธรรมราช) | โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 016.33395 ก471บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 6 9-12 ตุลาคม 2545 โรงแรมทวินดลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 016.33395 ก471บ] (1).

นิเวศน์วัฒนาธรรม รากฐานใหม่แห่งการท่องเที่ยวโดยชุมชน / สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์, บรรณาธิการ

โดย สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9366 น678 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546ชื่อเรื่องอื่น: รากฐานใหม่แห่งการท่องเที่ยวโดยชุมชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 915.9366 น678] (3).

ประชาคมวิจัย [วารสาร]

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทรอยัล เพรส แอนด์ แพค จำกัด, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Research community | จดหมายข่าวประชาคมวิจัย.สถานะ: No items available

คู่มือการบริหารงานวิจัย : ประเภททุนวิจัยและพัฒนา

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 001.44 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.44 ค695] (1).

แนวทางการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก : เอกสารจากการประชุมวิชาการเรื่อง การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (เครือข่าย คปก.) 16-18 กรกฎาคม 2542 โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โดย การประชุมวิชาการ เรื่อง การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (เครือข่าย คปก.) (2542 : ชลบุรี) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 379.118 น927 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.118 น927] (1).

"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / บรรณาธิการ กชกร ชิณะวงศ์

โดย กชกร ชิณะวงศ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค.

เลขเรียกหนังสือ: 371.36 ป545 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.36 ป545] (5).

รายงานประจำปี ... / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: อ 001.44 ส691ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2544?]ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 001.44 ส691ร] (10).

การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ส691ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ส691ก] (1).

ผู้สูงอายุในประเทศไทย: รายงานการทบทวนองค์ความรู้และสถานการณ์ในปัจจุบันตลอดจนข้อเสนอแนะทางนโยบายและการวิจัย / สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล...[และคนอื่นๆ]

โดย สุทธิชัย จิตะพันธุ์กุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 ผ749 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.26 ผ749] (1).

คัมภีร์การวิจัยและการเผยแพร่สู่นานาชาติ / จรัญ จันทลักขณา, กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ

โดย จรัญ จันทลักขณา | กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 จ171ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษาสยามการพิมพ์, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 จ171ค] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th