ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 204 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
จริยธรรมกับชีวิต / สหวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา

โดย สหวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 170 ส462จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : สหวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา, 2532สถานะ: No items available Special Status (1).

ปฏิรูปสื่อมวลชนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและผลักดันองค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีอิสระตามรัฐธรรมนูญ / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช

โดย พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

เลขเรียกหนังสือ: 302.232 พ759ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 302.232 พ759ป] (9).

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม / คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โดย คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 370.114 ค121น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรไทย, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.114 ค121น] (1).

จริยธรรมของนักการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : เอกสารอภิปรายทางวิชาการ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2543

โดย การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง จริยธรรมของนักการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (2543 : มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช) | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักการศึกษาต่อเนื่อง.

เลขเรียกหนังสือ: 172.2 ก528จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักการศึกษาต่อเนื่อง, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 172.2 ก528จ] (1).

คู่มือครูจริยศึกษา / กรมการศาสนา

โดย กรมการศาสนา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.345 ก218ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.345 ก218ค] (1).

ศาสนากับจริยธรรม / สมพร เทพสุทธา

โดย สมพร เทพสิทธา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.37 ส265ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.37 ส265ศ] (1).

คู่มือการพัฒนาคุณธรรม / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 170 ก463ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 170 ก463ค] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ผลิตผู้บริหารการศึกษาและผู้บังคับบัญชาผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร / สมใจ เขียวสด

โดย สมใจ เขียวสด.

เลขเรียกหนังสือ: 371 ส237ค. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ธนบุรี : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์, 2534ชื่อเรื่องอื่น: คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ผลิตผู้บริหารการศึกษาและผู้บังคับบัญชาผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371 ส237ค.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาหาเกณฑ์ปกติของระดับพัฒนาการทางจริยธรรมและองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางจริยธรรม / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ก463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2524ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาหาเกณฑ์ปกติของระดับพัฒนาการทางจริยธรรมและองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางจริยธรรม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ก463ก] (4).

รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาด้านการปลูกฝังจริยธรรม ในห้องเรียน / กระทรวงศึกษาธิการ.

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 373.11 ศ615พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2523ชื่อเรื่องอื่น: พฤติกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาด้านการปลูกฝังจริยธรรม ในห้องเรียน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.11 ศ615พ] (1).

การจัดกิจกรรมนิสิติ / นักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย / โดยคณะทำงานจัดทำแนวทางการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อรู้คุณธรรมและจริยธรรม ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะกรรมการจัดแนวทางการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1989 ก446 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.1989 ก446] (2).

คำบรรยายทางวิชาการและหลักปฏิบัติในการฝึกอบรมข้าราชการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ / กรมการศาสนา.

โดย กรมการศาสนา.

เลขเรียกหนังสือ: 172 ก521ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 172 ก521ค] (8).

ผลงานการวิจัยทางศาสนาและจริยธรรม / กรมการศาสนา

โดย กรมการศาสนา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ก521ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ก521ผ] (1).

พฤติกรรมศาสตร์ เล่ม 2 = จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา / ดวงเดือน พันธุนาวิน

โดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 159 ด175จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524ชื่อเรื่องอื่น: จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 159 ด175จ] (4).
Checked out (1).

พันธะแห่งภารกิจ : แนวทางเพื่อปฏิบัติ (ประมวลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่รัฐ) / ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

เลขเรียกหนังสือ: 352.63 พ557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352.63 พ557] (2).

แนวทาง การพัฒนาจริยธรรมไทย / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 170 ศ615น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 170 ศ615น] (1).

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12 กุมภาพันธ์, 20 ตุลาคม 2536

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เลขเรียกหนังสือ: 089.9591 ว436 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 089.9591 ว436 2536] (3).

คู่มือการศึกษาจริยธรรมระดับอุดมศึกษา ตอนที่ 2 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ศ615ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ศ615ค] (2).

สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2536 / สำนักงานพัฒนาคุณภาพธรรม

โดย พัฒนาคุณภาพธรรม, สำนักงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 370.114 พ523ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.114 พ523ส] (1).

การสร้างหลักสูตรและรายวิชาใหม่ด้านคุณธรรมและจริยธรรม : แนวทางพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย / โดย คณะ ทำงานจัดทำแนวทางการสร้างหลักสูตรและรายวิชาใหม่ด้านคุณธร รมและจริยธรรม โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.014 ก523 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.014 ก523] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th