ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1230 จากทั้งหมด 80965 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สนุกกับ IDIOMS 5 = เส้นทางสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในภาษาอังกฤษ / เจตนาพร, ผู้เรียบเรียง

โดย เจตนาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ส200 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เหยี่ยว, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ส200] (2).
Special Status (1).

คู่มือสอนแปล / วรนาถ วิมลเฉลา

โดย วรนาถ วิมลเฉลา.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ว315ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 418.02 ว315ค] (1).
Special Status (1).

ไวยากรณ์อังกฤษ 90 ยูนิต / เชาวน์ เชวงเดช

โดย เชาวน์ เชวงเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ช728ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตันตระ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 ช728ว] (2).

ทฤษฏีและวิธีปฏิบัติในการแปล / ปัญญา บริสุทธิ์.

โดย ปัญญา บริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ป524ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรกมลการพิมพ์, 2533สถานะ: Items available for loan: [Call number: 418.02 ป524ท] (2).

Reading passages on Tourism / ยามีละ อารีสมาน

โดย ยามีละ อารีสมาน.

เลขเรียกหนังสือ: 910.2 ย246R ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 910.2 ย246R] (8).

Dictionary of preposition conjunction = พจนานุกรมบุพบทและสันธาน / สวาสดิ์ พรรณา

โดย สวาสดิ์ พรรณา.

เลขเรียกหนังสือ: 423.1 ส429พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2536สถานะ: Items available for reference: [Call number: 423.1 ส429พ] (1).

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองแก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The Development of English Exercises Eased on Local Curriculum for Matthayomsuksa 3 Students of Nongkae School under the Jurisdiction of the Phetchaburi Provincial Primary Education / มานพ พุ่มจิตร

โดย มานพ พุ่มจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ม443ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)- -มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544 ชื่อเรื่องอื่น: The Development of English Exercises Eased on Local Curriculum for Matthayomsuksa 3 Students of Nongkae School under the Jurisdiction of the Phetchaburi Provincial Primary Education.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ม443ก] (1).

American idioms : ภาษาอังกฤษแปลไทย / อภิกช เดชรุ่งเรืองเจริญ

โดย อภิกช เดชรุ่งเรืองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 427.09 อ250A ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 427.09 อ250A] (2).
Special Status (1).

การสอนทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม / สุภัทรา อักษรานุเคราะห์

โดย สุภัทรา อักษรานุเคราะห์.

เลขเรียกหนังสือ: 421 ส836ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 421 ส836ก] (4).

ภาษาอังกฤษธุรกิจ / จรูญศรี มาดิลกโกวิท

โดย จรูญศรี มาดิลกโกวิท.

เลขเรียกหนังสือ: 428 จ182ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 จ182ภ] (3).

สำนวนแยกหมวด / พิภพ ตังคณะสิงห์.

โดย พิภพ ตังคณะสิงห์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 พ713ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญกิจ, 2515สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 พ713ส] (1).

ไขศัพท์จากข่าว II / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, กัมพล คุณาบุตร

โดย สรรเสริญ สุวรรณประเทศ | กัมพล คุณาบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ส339ข ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ส339ข] (3).

พจนานุกรมศัพท์สัทศาสตร์ อังกฤษ - ไทย / ราชบัณฑิตนสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ร421พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2537สถานะ: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ร421พ] (3).

การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ / สุมิตรา อังวัฒนกุล

โดย สุมิตรา อังวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 427 ส843ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 427 ส843ก] (6).

พจนานุกรมอักษรย่อ อังกฤษ-ไทย = English-Thai dictionary of abbreviations / โดย สุนทร ประสารพจน์

โดย สุนทร ประสารพจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ส789พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1997), 2537ชื่อเรื่องอื่น: English-Thai dictionary of abbreviations.สถานะ: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ส789พ] (1).

ไทยเขียนฝรั่ง / สุลักษณ์ ศิวรักษ์

โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 914.2 ส868ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2511สถานะ: Items available for loan: [Call number: 914.2 ส868ท] (2).

ภาษาควรจำ วัฒนธรรมควรรู้ = The A to Z of language and culture / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 ภค483 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544ชื่อเรื่องอื่น: The A to Z of language and culture.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.1 ภค483] (5).

หมากรุกภาษา : เคล็ดการใช้ภาษาอังกฤษให้ติดใจในทุกวงการ / ศรีภูมิ อัครมาส

โดย ศรีภูมิ อัครมาส.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ234ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ศ234ห] (4).

คู่มือหลักการอ่านและสะกดคำภาษาอังกฤษ / ประยุทธ ประภาศิริ

โดย ประยุทธ ประภาศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 421.54 ป364ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บี.พี. การพิมพ์, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 421.54 ป364ค] (1).

เรียนภาษาอังกฤษจากนิทาน / สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์

โดย สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 420 ส852ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 420 ส852ร] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th