ผลการค้นหาของคุณมี 361 จากทั้งหมด 81063 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) เรื่อง การใช้เวลาของครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ก463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การใช้เวลาของครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ก463ก] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.06 ก463น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2535ชื่อเรื่องอื่น: แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.06 ก463น] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้และบุคลากรห้องสมุดต่อ "อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / อัญชลี อำนาจธรรม, วนิดา วงต์วัฒนะ, และอำไพ อำรุงทรัพย์

โดย อัญชลี อำนาจธรรม | วนิดา วงศ์วัฒนะ | อำไพ อำรุงทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 025.5 อ522ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 025.5 อ522ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก / จำรัส บุญญานันต์

โดย จำรัส บุญญานันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 334 จ364ป. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กำแพงเพชร : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร, 2533ชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 334 จ364ป.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเด็กที่หลบหนี จากสถานแรกรับ : เฉพาะกรณีสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดและสถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท / อุไรวรรณ พันธุ์ประพันธ์

โดย อุไรวรรณ พันธุ์ประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.41 อ858ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมประชาสงเคราะห์, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาพฤติกรรมเด็กที่หลบหนีจากสถานแรกรับ : เฉพาะกรณีสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดและสถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.41 อ858ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้วารสารต่างประเทศในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / อัญชลี อำนาจธรรม

โดย อัญชลี อำนาจธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 070.175 อ525ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การใช้วารสารต่างประเทศในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 070.175 อ525ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา จากสหวิทยาลัยล้านนา วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2530 = Career Achievement of Graduates of Lanna College Union : Chiangmai Teachers College, Academic Year 1987 / ดาวรุ่ง วีระกุล

โดย ดาวรุ่ง วีระกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 371.29 ด441ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากสหวิทยาลัยล้านนา วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2530 | Career Achievement of Graduates of Lanna College Union : Chiangmai Teachers College, Academic Year 1987.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.29 ด441ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพการจัดบริการเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 0-6 ปี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.423 ส636ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองการพิมพ์, 2534ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการจัดบริการเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 0-6 ปี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.423 ส636ส] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยครอบครัวและองค์กรสตรี : ระยะสิ้นสุดกิจกรรม = CHILD DEVELOPMENT THROUGH FAMILIES AND WOMEN ORGANIZATION : FINAL REPORT / ประภาส ศิลปรัศมี

โดย ประภาส ศิลปรัศมี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.27 ป346ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2533ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยครอบครัวและองค์กรสตรี | CHILD DEVELOPMENT THROUGH FAMILIES AND WOMEN ORGANIZATION : FINAL REPORT.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.27 ป346ก] (1).

โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร เรื่อง การเขียนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน / มาลี บุญศิริพันธ์

โดย มาลี บุญศิริพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 ม511ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การเขียนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 070.172 ม511ค] (5).

การศึกษาวิเคราะห์การจัดการของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี / สำนักงานปรับปรุงงานสหกรณ์การเกษตร

โดย สำนักงานปรับปรุงงานสหกรณ์การเกษตร.

เลขเรียกหนังสือ: 334 ส636ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สิงห์บุรี : สำนักงานปรับปรุงงานสหกรณ์การเกษตร, 2522สถานะ: Items available for loan: [Call number: 334 ส636ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงาน ในวิทยาลัยครูสกลนคร = A STUDY OF THE PROBLEMS AND OBSTACLES OF ADMINIATRATION IN SAKONNAKORN TEACHERS' COLLEGE / ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

โดย ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร.

เลขเรียกหนังสือ: 370.73 ศ335ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : วิทยาลัยครูสกลนคร, 2530ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานในวิทยาลัยครูสกลนคร | A STUDY OF THE PROBLEMS AND OBSTACLES OF ADMINIATRATION IN SAKONNAKORN TEACHERS' COLLEGE.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.73 ศ335ก.] (1).

สรุปผลการทดลองรูปแบบการประสานระบบข้อมูลการศึกษาระดับจังหวัด = โครงการวิจัยสภาพและความต้องการด้านระบบข้อมูลการศึกษาระดับจังหวัด / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.072 ส636ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสานส์การพิมพ์, 2531ชื่อเรื่องอื่น: โครงการวิจัยสภาพและความต้องการด้านระบบข้อมูลการศึกษาระดับจังหวัด.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.072 ส636ส] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 / วิชิต ประสบปลื้ม

โดย วิชิต ประสบปลื้ม.

เลขเรียกหนังสือ: 372.24 ว549ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2530ชื่อเรื่องอื่น: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.24 ว549ผ] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาหาเกณฑ์ปกติ ของระดับพัฒนาการทางความคิด เชิงสัญญลักษณ์ของนักเรียน อายุ 7-15 ปี / ประสิทธิ์ ทองแจ่ม

โดย ประสิทธิ์ ทองแจ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: 153.2 ป412ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุราษฎร์ธานี : วิทยาครูสุราษฎร์ธานี, 2526ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาหาเกณฑ์ปกติของระดับพัฒนาการทางความคิดเชิงสัญญลักษณ์ของนักเรียน อายุ 7-15 ปี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 153.2 ป412ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดทำโครงการ ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู กลุ่มภาคเหนือ = THE STUDY ON PROJECT MANAGEMENT OF TEACHERS IN THE NORTHERN COLLEGES / สุกิตติ บุญเอก

โดย สุกิตติ บุญเอก.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1 ส741ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสภาพการจัดทำโครงการของอาจารย์ในวิทยาลัยครู กลุ่มภาคเหนือ | THE STUDY ON PROJECT MANAGEMENT OF TEACHERS IN THE NORTHERN COLLEGES.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.1 ส741ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง พัฒนาการทางอาชีพของนักเรียนสาธิตเสริมสมอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = การรับรู้และความสนใจเกี่ยวกับอาชีพ / ประดินันท์ อุปรมัย

โดย ประดินันท์ อุปรมัย.

เลขเรียกหนังสือ: 331.7 ป264พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534ชื่อเรื่องอื่น: พัฒนาการทางอาชีพของนักเรียนสาธิตเสริมสมอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331.7 ป264พ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ก463ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ก463ก.] (1).

รายงานการวิจัยและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ก246ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ก246ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ผลิตผู้บริหารการศึกษาและผู้บังคับบัญชาผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร / สมใจ เขียวสด

โดย สมใจ เขียวสด.

เลขเรียกหนังสือ: 371 ส237ค. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ธนบุรี : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์, 2534ชื่อเรื่องอื่น: คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ผลิตผู้บริหารการศึกษาและผู้บังคับบัญชาผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371 ส237ค.] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th