ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4289 จากทั้งหมด 80993 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
กว่าเป็นรายการโทรทัศน์รวมบทความจากประสบการณ์งานโทรทัศน์ / สุทิติ ขัตติยะ

โดย สุทิติ ขัตติยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 791.45 ส779ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนดอนบอสโก, 2544สถานะ: No items available Special Status (1).

เอกสารสรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูของสถาบันราชภัฏ

โดย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 อ725 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2543ชื่อเรื่องอื่น: แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูของสถาบันราชภัฏ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 อ725] (2).

การวิจัยดำเนินงาน ภาค Deterministic = Operations research / วิจิตร ตัณฑสุทธิ์, วันชัย ริจิรวนิช, ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ

โดย วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ | วันชัย ริจิรวนิช | ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ว522ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2530ชื่อเรื่องอื่น: Operations research.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ว522ก] (12).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน ต่อระบบการให้บริการ และการบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี / ปัญญา การพานิช ...[และคนอื่น ๆ]

โดย ปัญญา การพานิช | คณาจารย์โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาและโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 352 ค126ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ความพึงพอใจ และความต้องการของประชาชนต่อระบบการให้บริการ และการบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352 ค126ค] (2).

โฆษณากับการวิจัย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ส852ง ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 659.1 ส852ง] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายใน ของสถานศึกษา / สุวิมล ว่องวาณิช

โดย สุวิมล ว่องวาณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26 ส882ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.26 ส882ร] (4).

เปรียบเทียบการหาปริมาณคลอไรด์ในเครื่องดื่มเกลือแร่โดยการไทเทรตและการทำให้ตกตะกอน / จิราวรรณ์ ภิรมณ์ไกรศักดิ์

โดย จิราวรรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 จ543ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 664.07 จ543ป] (2).

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ในประเทศไทย / สมาคมนักวิจัยประยุกต์ทางสังคมศาสตร์

โดย สมาคมนักวิจัยประยุกต์ทางสังคมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ส293ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ส293ก] (1).

ทัศนศิลปวิจัย / วอรุณ ตั้งเจริญ

โดย วิรุณ ตั้งเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 700.72 ว696ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อีแอนด์ไอคิว, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 700.72 ว696ท] (4).

รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) เรื่อง การใช้เวลาของครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ก463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การใช้เวลาของครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ก463ก] (1).

รายงานประจำปี .. / สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 สพ181รว 2544-45 ครั้งที่พิมพ์: พิษณุโลก : สำนักวิจัยและบชริการวิชาการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม,ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักวิจัยและบริการวิชาการ.สถานะ: Items available for reference: [Call number: 378.593 สพ181รว 2544-45] (1).

ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 2 รวมบทสรุปงานวิจัยทีได้รับรางวัล

โดย การสัมมนาทางวิชาการ "ราชภัฏวิจัย" (ครั้งที่ 2 : 2543 : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์).

เลขเรียกหนังสือ: 001.44 ก525ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, [2543?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.44 ก525ร] (1).

การวิจัยการศึกษา / พจน์ สะเพียรชัย

โดย พจน์ สะเพียรชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 พ168ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 พ168ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีครูคุรุทายาท ระดับมัธยมศึกษา / รัตนา ศรีเหรัญ

โดย รัตนา ศรีเหรัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.71 ร633ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินคุณภาพการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีครูคุรุทายาท.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.71 ร633ร] (3).

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ก446 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ก446] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.06 ก463น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2535ชื่อเรื่องอื่น: แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.06 ก463น] (1).

งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์ พระคาถาธรรมบท ยมกวรรค - ชราวรรค 156 พระคาถา : รายงานการวิจัย / พระธรรมโมลี

โดย พระธรรมโมลี | สมศักดิ์ อุปสโม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.312 พ171ง ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545-ชื่อเรื่องอื่น: พระคาถาธรรมบท.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.312 พ171ง] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th