ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 404 จากทั้งหมด 80993 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สร้างงานสร้างอาชีพ / เยาวพันธ์ โสภณพละกุล...[และคณะ]

โดย เยาวพันธ์ โลภณพละกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 331.7 ส347 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331.7 ส347] (2).

เกษตร 101 = เกษตรกรรมในชีวิตประจำวัน / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 630.2 ก492ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2531ชื่อเรื่องอื่น: เกษตรกรรมในชีวิตประจำวัน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630.2 ก492ก] (1).

ซับน้ำตาแม่ธรณี เล่ม 1 / ภรณ์ ภูมิพันนา

โดย ภรณ์ ภูมิพันนา.

เลขเรียกหนังสือ: 631.4 ภ176ซ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 631.4 ภ176ซ] (2).

สู่สังคมวนเกษตร : สำนึกอิสระของชาวนาชาวไร่ / วิบูลย์ เข็มเฉลิม

โดย วิบูลย์ เข็มเฉลิม.

เลขเรียกหนังสือ: 630 ว634ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมู่บ้าน, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 ว634ส] (1).
Special Status (1).

การฟื้นฟูการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ / โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

โดย โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.

เลขเรียกหนังสือ: 630.1023 ฆ921ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยื่น, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630.1023 ฆ921ก] (2).

รายงานการศึกษา เรื่อง ระบบการปลูกพืชในพื้นที่นา จังหวัดขอนแก่น = Cropping Pattern of Paddy Field in Khon Kaen Province / อรุษา สุทธิวงศ์

โดย อรุษา สุทธิวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 631.5 อ417ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531ชื่อเรื่องอื่น: ระบบการปลูกพืชในพื้นที่นา จังหวัดขอนแก่น | Cropping Pattern of Paddy Field in Khon Kaen Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 631.5 อ417ร] (2).

การเกษตรผสมผสานและการพัฒนาครอบครัวตามแนวพระราชดำริ / กองวิชาการ ศูนย์หนังสือราชภัฏพระนคร

โดย ศูนย์หนังสือราชภัฏพระนคร. กองวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 630 ก441 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิชาการ ศูนย์หนังสือราชภัฏพระนคร, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 ก441] (2).

การปลูกพืชไร่ / อุดม โกสัยสุก

โดย อุดม โกสัยสุก.

เลขเรียกหนังสือ: 633 อ785ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, [2545?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 633 อ785ก] (3).

อาชีพการเกษตร / อ.วิชาการ และคนอื่นๆ

โดย อ. วิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 633 อ111อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : เกษมบรรณกิจ, ม.ป.ปสถานะ: No items available Special Status (1).

เกษตรยั่งยืน : การใช้ดิน-ปุ๋ย / ถวิล ครุฑกุล

โดย ถวิล ครุฑกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 631.8 ถ356ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รั้วเขียว, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 631.8 ถ356ก] (1).

การส่งเสริมการเกษตรในประเทศที่กำลังพัฒนา = Agricultural extension in developing countries / by M.E. Adams ; นิพนธ์ ใจปลื้ม, แปล

โดย อดัมส์, เอ็ม.อี | นิพนธ์ ใจปลื้ม.

เลขเรียกหนังสือ: 630 อ123ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2535ชื่อเรื่องอื่น: Agricultural extension in developing countries.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 อ123ก] (3).

ผลงานวิชาการประจำปี 2543 : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2544 วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2544 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร / กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย การประชุมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร (2544 : กรุงเทพฯ).

เลขเรียกหนังสือ: 630.7 ก482ผ 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630.7 ก482ผ 2543] (4).

เกษตรยั่งยืน = เกษตรกรรมกับธรรมชาติ / ชนวน รัตนวราหะ, บรรณาธิการ

โดย ชนวน รัตนวราหะ.

เลขเรียกหนังสือ: 630 ช138ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 ช138ก] (2).

สมุดรายงานสถิติภาค ภาคกลาง / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 ส183ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2536สถานะ: Items available for reference: [Call number: 304.6 ส183ส] (2).

วิธีวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร = Research methodology in agricultural extension / วสุธาร ศรีนพรัตน์

โดย วสุธาร ศรีนพรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 630 ว793ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอสพี พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2534ชื่อเรื่องอื่น: Research methodology in agricultural extension.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 ว793ว] (1).
Special Status (1).

คืนชีวิตในผืนดิน / รสนา โตสิตระกูล, บรรณาธิการ.

โดย รสนา โตสิตระกูล | รสนา โตสิตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 631.589 ร179ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 631.589 ร179ค] (3).

พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตรกรรม / สุรภีร์ วีรวานิช.

โดย สุรภีร์ วีรวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 630.023 ส852พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภาควิชาเกษตรศาสคร์ : วิทยาลัยครูสงขลา, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630.023 ส852พ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th