ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4314 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ประวัติวัดคงคารามวรวิหารและประวัติศาสตร์เรื่องเมืองพริบพรี / ชาญ ชาญใช้จักร ร.น

โดย ชาญ ตันติสุกฤต | ทรงชัย เจตะบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.36 ช481ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : กรทิพย์พียกิจ, 2503สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.36 ช481ป] (1).

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี / คณะผู้จัดทำ มนู ศรีขจร ... [และคนอื่น ๆ]

โดย กรมพัฒนาที่ดิน.

เลขเรียกหนังสือ: 631.8 ม174ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2545สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & Contents ] | [ Web Site ] | [ E-Mail ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 631.8 ม174ค] (3).

การใช้พลังอำนาจของผู้บริหารที่เป็นนักบวชซาเลเซียนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนซาเลเซียนในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์) = The Exercise of power on the part of the salesian principal for the efficient administration of the Salesian schools in Thailand / ภูวนัส กิจสวัสดิ์

โดย ภูวนัส กิจสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ภ687ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2544 ชื่อเรื่องอื่น: The Exercise of power on the part of the salesian principal for the efficient administration of the Salesian schools in Thailand.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ภ687ก] (1).

คู่มือนักเรียน / โรงเรียนท่ายางวิทยา

โดย ท่ายางวิทยา, โรงเรียน.

เลขเรียกหนังสือ: 374.8 ท382ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนท่ายางวิทยา, สถานะ: Items available for loan: [Call number: 374.8 ท382ค] (1).

ประวัติพระบาทเขาลูกช้าง / คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

โดย คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทเขาลูกช้าง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.331 ค123ป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงพิมพ์ศรีไทย, 2503สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.331 ค123ป] (1).

รายงานต่อประชาชนของจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2501 / องค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดย บริหารราชการส่วนจังหวัด, องค์การ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93002พบ บ228ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : การพิมพ์ปิยกิจ, 2501สารสนเทศออนไลน์: [ cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 915.93002พบ บ228ร] (1).

ประวัติและพระเครื่องหลวงพ่อวัดเขาตะเครา / พระครูวัชรกิจโสภณ

โดย พระครูวชิรกิจโสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.335 ว145ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรบุรีการพิมพ์, 2516สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.335 ว145ป] (3).

ความรู้และการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน : วิทยานิพนธ์ = Internal Supervision Knowledge and Performance of School Administrators / รัตนา เกียรติเกษม

โดย รัตนา เกียรติเกษม.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.203 ร375ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพขรบุรี, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: Internal Supervision Knowledge and Performance of School Administrators.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.203 ร375ค] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน ต่อระบบการให้บริการ และการบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี / ปัญญา การพานิช ...[และคนอื่น ๆ]

โดย ปัญญา การพานิช | คณาจารย์โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาและโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 352 ค126ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ความพึงพอใจ และความต้องการของประชาชนต่อระบบการให้บริการ และการบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352 ค126ค] (2).

เปรียบเทียบการหาปริมาณคลอไรด์ในเครื่องดื่มเกลือแร่โดยการไทเทรตและการทำให้ตกตะกอน / จิราวรรณ์ ภิรมณ์ไกรศักดิ์

โดย จิราวรรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 จ543ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 664.07 จ543ป] (2).

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนกับผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการบริหารโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (วิทยานิพนธ์) = Relationship between job performance outcome and evaluation outcome using school administration criteria according to the opinion of primary school teachers under the office of Phetchaburi provincial primary education / สุวรรณ ไตรพฤกษชาติ

โดย สุวรรณ ไตรพฤกษชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.12 ส869ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2544. ชื่อเรื่องอื่น: Relationship between job performance outcome and evaluation outcome using school administration criteria according to the opinion of primary school teachers under the office of Phetchaburi provincial primary education.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.12 ส869ค] (1).

ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 2 รวมบทสรุปงานวิจัยทีได้รับรางวัล

โดย การสัมมนาทางวิชาการ "ราชภัฏวิจัย" (ครั้งที่ 2 : 2543 : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์).

เลขเรียกหนังสือ: 001.44 ก525ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, [2543?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.44 ก525ร] (1).

ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ : สารนิพนธ์ = The Opinions of Higher Vacational Certificate Students. Toward a course on office machine utilization ot Petchaburi commercial business administration school / เพ็ญศรี โพธิ์ทอง

โดย เพ็ญศรี โพธิ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 373.246 พ899ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545หมายเหตุ: สารนิพนธ์ (กศ.ม.)- -มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: The Opinions of Higher Vacational Certificate Students. Toward a course on office machine utilization ot Petchaburi commercial business administration school.สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.246 พ899ค] (1).

การแสดงงานช่างฝีมือเมืองเพชร งานพระนครคีรีเมือเพชร 16-21 กุมภาพันธ์ 2531 / บัวไทย แจ่มจันทร์และภมร พราหมณ์แก้ว.

โดย บัวไทย แจ่มจันทร์ | ภมร พราหมณ์แก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 730 บ273ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นวัดภาคกลาง วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 730 บ273ก] (3).

ที่ระลึกเนื่องในโอกาสได้รับการถวายปริญญาบัตรพุทธศาสนตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และในพิธีถวายปริญญาบัตรศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระราชสุวรรณมุนี (บุญรวม สีลภูสิโต) / สุนันท์ อุดมเวช, บรรณาธิการ

โดย สุนันท์ อุดมเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 378.25 ทพ384 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: festschrift biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรภูมิออฟเซทการพิมพ์, 2536สารสนเทศออนไลน์: ดูตัวเล่ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.25 ทพ384] (13).

นิราศเมืองเพชรฯ และสุภาษิตคำกลอน พร้อมเรื่องน่ารู้ / พระครูพิพิธศุภการ ; บุญมี พิบูลย์สมบัติ, บรรณาธิการ

โดย พิพิธศุภการ, พระครู | บุญมี พิบูลย์สมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ711น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2545สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & Contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.911 พ711น] (2).

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายปราโมทย์ ทรัพย์พันแสน ต.ช. สถบ.จุฬาฯ รุ่น 2510 ณ เมรุวัดท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดย วิลาวัณย์ ทรัพย์พันแสน.

เลขเรียกหนังสือ: 923.3 ว7