ผลการค้นหาของคุณมี 655 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สารภาษาไทย [วารสาร]

โดย สมาคมครูภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, ม.ป.ปสถานะ: No items available

Foodnews [Magazine]

โดย ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์, บรรณาธิการบริหาร.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Jarussilp Press, 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

ชัยเกษมสาส์น [วารสาร]

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบคีรีขันธ์ : ธรรมรักษ์การพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: โรงเรียนชัยเกษมวิทยา.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

บ้านในฝัน [นิตยสาร]

โดย บริษัท ฮุค เพรส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Baan nai fun.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

การประมง [วารสาร]

โดย กรมประมง.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: newspaper ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวพรพริ้นติ้ง, ม.ป.ปสถานะ: No items available

การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม [วารสาาร]

โดย กรมอนามัย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : บริษัท ไซเบอร์ เพรส จำกัด, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Thailand journal of health promotion and enviromnental health.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ [วารสาร]

โดย โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : บริษัทยุทธรินทร์ การพิมพ์ จำกัด, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Thai journal of human resources for health development.สถานะ: No items available

กฎหมาย [วารสาร]

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Chulalongkorn law journal.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

กัลยาณมิตร [วารสาร]

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิมพาวเวอร์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Kalyanamitra Magazine [Journal].สถานะ: No items available

การเงินธนาคาร [วารสาร]

โดย บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Money & Bankingh.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ [วารสาร]

โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณการพิมพ์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Bulletin of development of medical sciences.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

เกษตร [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Journal of agriculture.สถานะ: No items available

กฟผ. [วารสาร]

โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ปสถานะ: No items available

กีฏและสัตววิทยา [วารสาร]

โดย กองกีฏและวิทยา กรมวิชาการเกษตร.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Entomology and zoology gazette.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

การศึกษาปฐมวัย [วารสาร]**ยกเลิกการจัดทำแล้ว**

โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โชติสุขการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Thai journal of early childhood education.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

การศึกษาท้องถิ่น [วารสาร]

โดย สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์, ม.ป.ปสถานะ: No items available

การวิจัยทางการศึกษา [วารสาร]

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: The Thai journal of educational research.สถานะ: No items available

กองทุนสงเคราะห์การศึกษาเอกชน [วารสาร]

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.ปสถานะ: No items available

การศึกษาแห่งชาติ [วารสาร]

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอเดีย สแคว์, ม.ป.ปสถานะ: No items available

Pacific Rim Internationational Journal of Nursing Research [Journal]

โดย สภาการพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th